20.09.2023

Prešovská univerzita zrekonštruovala už svoj tretí internát 

Autor: Anna Polačková


Prešovská univerzita (PU) v Prešove dlhodobo systematicky zlepšuje ubytovacie zázemie pre svojich študentov. Aktuálne ukončila rekonštrukciu v  poradí už tretieho internátu, ktorý sa nachádza na Námestí mládeže. Obnova jeho exteriérovej časti a  druhá etapa obnovy interiérovej časti internátu stála takmer 1,24 milióna eur. 

Študentské domovy (ŠD) PU tvorí komplex štyroch objektov s  celkovou kapacitou 1 871 lôžok, pričom tri z  nich sú už komplexne obnovené. K  dvom zrekonštruovaným internátom na Ul. 17. novembra pribudol po viac ako roku stavebných prác ďalší ŠD na Námestí mládeže s celkovou ubytovacou kapacitou pre 159 študentov.

Rekonštrukcia študentského domova sa týka nielen zmeny jeho vonkajšieho vzhľadu, ale aj jeho ďalších technicko-prevádzkových stránok. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy, čo by sa malo prejaviť aj na viac ako päťdesiatpercentnom znížení tepelných strát. „Zámerom rekonštrukcie bolo znížiť spotrebu energie pri prevádzke verejných budov. Projekt riešil implementáciu opatrení týkajúcich sa vykurovania a prípravy teplej vody, stavebných konštrukcií, výmeny osvetlenia a elektroinštalácií s využitím novej LED technológie,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor PU pre stratégiu a  rozvoj. Podobne ako na tzv. novom internáte, aj na tomto študentskom domove boli nainštalované fotovoltaické panely s  akumulátormi v počte 60 kusov.

Obnova exteriérovej časti tohto internátu bola realizovaná v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, čo znamená, že bola podporená štrukturálnymi fondmi Európskej únie.  Finančné náklady na tento projekt predstavovali čiastku viac ako 709 -tisíc eur, pričom 85 % predstavovali výdavky Európskej únie, 10 % tvorili náklady hradené zo štátneho rozpočtu a  Prešovská univerzita sa podieľala  5 % spolufinancovaním.  

Súbežne s prácami na exteriérovej časti internátu prebiehala aj druhá etapa obnovy vnútornej časti objektu, ktorý pozostáva z  dvoch výškovo odlišných celkov. Nižšia, trojpodlažná tzv. časť „B“ s  technickým suterénom bola zrekonštruovaná ešte v roku 2021 v rámci prvej etapy obnovy v celkovej výške investície viac ako 303 -tisíc eur, z ktorých 300 -tisíc eur predstavovalo dotáciu z  ministerstva školstva a  univerzita z vlastných zdrojov investovala 3 300 eur. 

Druhá, aktuálne ukončená etapa, bola zameraná na rekonštrukciu vyššej časti so štvorcovým pôdorysom – tzv. časti „A“, ktorá ma päť nadzemných a  jedno podzemné podlažie.  „Obnova pozostávala z  komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, riešenia požiarnej bezpečnosti, statického posúdenia stavby, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok a  obkladov,“ ozrejmila Darina Gajdarová, investičná technička PU. Finančné náklady na druhú etapu rekonštrukcie boli vyčíslené na 527 -tisíc eur, z toho 190-tisíc eur bolo hradených z ministerstva školstva, zvyšnú časť tvorili vlastné investície univerzity. Interiér študentského domova sa aktuálne zariaďuje novým nábytkom tak, aby sa komplexne zrekonštruovaný internát mohol otvoriť v plnej prevádzke v septembri, teda na začiatku nového akademického roka.

Začiatkom júla tohto roku sa univerzita pustila aj do obnovy posledného zo štyroch ubytovacích objektov, ŠD na Exnárovej ulici. Internát pozostáva z 9 nadzemných podlaží, ktoré sa budú obnovovať po etapách. Aktuálne prebieha rekonštrukcia troch vrchných podlaží, ktorá zahŕňa komplexnú výmenu elektroinštalácie, odstránenie umakartových jadier, rekonštrukciu sociálnych zariadení, výmenu podlahových krytín, nových stierok a malieb. Celková výška rekonštrukcie je 563 -tisíc eur, ktoré hradí univerzita z vlastných zdrojov. V  zrekonštruovaných častiach internátu sa taktiež bude inštalovať nový nábytok, pričom práce by mali byť ukončené v  septembri tohto roku. 

„Vo všetkých objektoch (okrem ŠD Exnárova) pribudnú aj turnikety, rovnako hradené z univerzitných zdrojov, ktoré zelektronizujú a  zjednodušia vstup ubytovaných študentov, hostí a  návštev, čo považujeme za ďalší krok k  digitalizácii služieb,“ uzavrela Jana Burgerová, prorektorka PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality.

Anna Polačková