12.05.2017

Rozhovor s rektorom Prešovskej univerzity o dianí na univerzite za uplynulý rok 

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Pán rektor, na poslednom stretnutí akademickej obce ste prezentovali informácie o činnosti vedenia týkajúce sa výsledkov, zmien, ale aj samotného diania na univerzite za uplynulý rok. Zamerali ste sa na štyri kľúčové oblasti: oblasť vedy, umenia, športu a akreditácie; oblasť vzdelávania; oblasť rozvoja, informatizácie a hodnotenia kvality a napokon oblasť vonkajších vzťahov a marketingu. Aké prioritné výsledky sa v daných odvetviach  podarilo dosiahnuť?

Na poli vedy, umenia, športu a akreditácie možno z tých najdôležitejších vecí spomenúť priznanie práv na uskutočňovanie ďalších akreditovaných študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia a zároveň na realizáciu habilitačných a inauguračných konaní. V I. stupni štúdia ide o nové akreditácie študijných programov šport a zdravie (FŠ), učiteľstvo sociálnej práce (FF) a program pozostávajúci z kombinácie dvoch jazykov, z ktorých jeden je slovenský v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (FF). Čo sa týka II. stupňa štúdia, tam sa nám podarilo získať novú akreditáciu pre programy ako stredoeurópske štúdiá (FF), učiteľstvo sociálnej práce (FF) a taktiež už v spomínanom tlmočníckom programe, pozostávajúcom z kombinácie dvoch jazykov. V súvislosti s III. stupňom štúdia boli novoakreditované programy environmentálny manažment (FM), estetika (FF) a  politológia (FF).  Habilitačné a inauguračné konania sa nám podarilo získať pre program estetika (FF). Za ďalší pozitívny krok vo vedecko-výskumnej činnosti môžeme považovať taktiež vyšľachtenie novej odrody maku siateho či pokračovanie udržiavacieho šľachtenia mäty, ktoré koordinuje Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažmentu duševného vlastníctva.

V roku  2016 bol úspešne ukončený aj celý rad výskumných projektov, môžete nám  túto oblasť bližšie priblížiť?

Áno, teším sa, že našej univerzite sa dobre darí v podávaní, realizácii a ukončení výskumných projektov. V minulom roku bolo celkovo úspešne ukončených osemnásť projektov zo schémy VEGA, štrnásť KEGA projektov a jeden  APVV projekt. Som rád, že univerzita aj naďalej pokračuje v podávaní projektov, pričom v roku 2016 bolo schválených dvadsaťpäť nových projektov VEGA, štrnásť projektov KEGA a deväť projektov APVV. V porovnaní s predchádzajúcim rokom máme o osem APPV projektov viac, v prípade VEGA o  štyri projekty viac, čo sa týka  KEGA projektov o tri projekty viac.

Oblasť vzdelávania je jednou z najdôležitejších súčastí pôsobenia univerzity, čo by ste v danej oblasti vydvihli?

Ako ukázali posledné údaje o počtoch študentov vysokých škôl na Slovensku zo začiatku akademického roka 2016/2017, Prešovská univerzita sa dostala na tretie miesto, čo považujeme za veľký úspech. Okrem toho, že je naša univerzita aktuálne treťou najväčšou slovenskou univerzitou, stala sa i najväčšou mimobratislavskou univerzitou. Som veľmi rád, že aj napriek prudko klesajúcej demografickej krivke sa našej univerzite darí udržiavať záujem a je stále obľúbenou medzi študentmi. Samozrejme, toto naše postavenie je zároveň zaväzujúce, a preto musí byť naďalej pre nás prvoradým záujmom poskytovať študentom aj naďalej kvalitné vzdelanie. V tejto súvislosti  je nevyhnutné spomenúť, že v snahe vychádzať v čo najväčšej miere v ústrety požiadavkám študentom, ale samozrejme aj pedagógom, došlo k prijatiu nového študijného a štipendijného poriadku reflektujúceho viaceré zmeny v štúdiu, ku ktorým došlo v ostatnom období. V oblasti vzdelávania je samozrejme potešujúca aj informácia o zvýšení počtu zahraničných študentov s medziročným nárastom 93 %. Samozrejme, nemôže byť cieľom iba kvantitatívny rast. Výsledkom skvalitňovania najmä našej vedecko-výskumnej činnosti v uplynulých rokoch je skutočnosť, že celosvetový ranking Scimago Institutions Rankings v minulom roku zaradil našu univerzitu na vynikajúce druhé miesto v rámci slovenských univerzít. Je to výborný výsledok aj s prihliadnutím na to, že sa Prešovská univerzita prvýkrát objavila v danom hodnotení. 

K rozvoju univerzity neodmysliteľne patria aj veľké rozvojové projekty, ktoré jej umožnia efektívne čerpanie finančných prostriedkov a ďalšie napredovanie vo viacerých smeroch. Aké projekty sa podarilo v uplynulom roku úspešne ukončiť ale zároveň aj získať?

V oblasti rozvoja, informatizácie a hodnotenia kvality došlo k dokončeniu viacerých významných projektov, jedným z nich je aj výstavba budovy Unipolab s nákladom stavby vo výške 1,9 mil. eur.  Na prelome rokov nám bol taktiež z MŠVVaŠ SR priznaný projekt vo výške 164-tisíc eur, zameraný na rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry Prešovskej univerzity. Ďalšou pozitívnou informáciou je schválenie projektov zo štrukturálnych fondov, akými sú  Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova Prešovskej univerzity v Prešove  (1,1 mil. eur) a Zníženie energetickej náročnosti účelového zariadenia Športovej haly Prešovskej univerzity (1,2 mil. eur). Za úspech možno považovať taktiež schválenie projektov v rámci schémy Interreg. Ide o projekty riešené spravidla na fakultách: Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej (FF), Jednota v rôznorodosti, Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko-poľského pohraničia (GTF), Valorizácia geodedičstva pre rozvoj udržateľného a inovatívneho cestovného ruchu dunajských geoparkov (FM) či Zosieťovanie pre zachovanie multikultúrneho dedičstva prvej svetovej vojny v dunajských krajinách (FM).V rámci spomínanej schémy bolo podaných viacero projektov, ale môžem prezradiť, že sa pripravujú aj ďalšie rozvojové projekty, ako Didaktický park  či projekt na Zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania alebo Revitalizácia územia pred VŠA a pod. V priebehu tohto roka však prebehnú aj ďalšie pripravované aktivity zamerané na renováciu, skrášlenie a revitalizáciu priestorov univerzity, ako je rekonštrukcia ďalších poschodí v tzv. novom internáte, rekonštrukcia auly č. 103 vo VŠA či rekonštrukcia prístupovej cesty k budovám univerzity na  Ul. 17. novembra.

Jednou z deklarovaných priorít vedenia univerzity je aj podpora a rozvoj marketingových aktivít súvisiacich aj s cieľom vytvárania pozitívneho obrazu  univerzity vo vonkajšom prostredí.  Čo by ste v tejto oblasti zdôraznili?

V tomto smere by som chcel upozorniť na spustenie upravenej verzie univerzitnej webstránky. Našim cieľom bolo reflektovať nové moderné trendy a vytvoriť používateľsky príťažlivejšiu verziu s jednoduchšou orientáciu, čo sa premietlo do členenia obsahu podľa cieľových skupín jej návštevníkov. Súčasná webstránka zároveň poskytuje voľnosť pri tvorbe vizuálu a obsahu fakultných stránok. V oblasti vonkajších vzťahov a marketingu je taktiež potrebné spomenúť modernizáciu a rozšírenie činnosti Centra prvého kontaktu, tzv. Unipokontaktu v prízemných priestoroch VŠA. Čo sa týka rozšírenia marketingových aktivít zamerali sme sa taktiež na  systematickejšie navštevovanie stredných škôl doma aj v zahraničí a zefektívnili sme našu účasť na podujatiach propagujúcich štúdium na PU v mestách, ako Bratislava, Mukačevo, Užhorod, Košice, ale aj v Prešove. Dôležitou súčasťou je aj organizovanie a podpora podujatí ako je Kariérny deň na PU, Týždeň vedy a športu či obľúbený Deň otvorených dverí, alebo Unipoday, ktorého súčasťou bolo aj podujatie Univerzita mestu – mesto univerzite realizované v uliciach mesta Prešov. Samozrejme, adekvátne reagujeme aj na potrebu silnejšieho ukotvenia univerzity v stredoeurópskom priestore či vzdialenejšej cudzine, a to prostredníctvom  nadväzovania užších kontaktov so zahraničnými vysokými školami. V uplynulom roku došlo k rozšíreniu inštitucionálnej spolupráce s univerzitami ako Zhejiang University (Čína), Soochow University (Taiwan), National Quemoy University (Taiwan), Univerzity of Nyíregyháza (Maďarsko), Partium Christian University of Oradea (Rumunsko), University of Miskolc (Maďasko), University of Novi Sad (Srbsko). V tejto súvislosti je zároveň potrebné spomenúť, že nám v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne vzrástol počet zahraničných mobilít, jednak učiteľských, ako aj aj študentských, a to  nielen v rámci programu Erazmus. Novým momentom nášho pôsobenia v regióne je taktiež zmluvné ukotvenie spolupráce so samosprávami miest v našom regióne, čo považujeme za veľmi dôležité najmä z hľadiska ukotvenia nášho postavenia ako vrcholnej vzdelávacej inštitúcie v povedomí ich obyvateľov a najmä študentov ich stredných škôl. Obdobné zmluvy plánujeme nadviazať aj s najdôležitejšími gymnáziami v našom regióne.

Po Vašom nástupe do čela vedenia Prešovskej univerzity ste zaviedli tradíciu stretávania sa so zamestnancami pri rôznych príležitostiach v pravidelných intervaloch. Pokračujete v zaužívanom systéme? 

Áno, myslím si, že tieto stretnutia sú nesmierne dôležité. Žijeme v hektickej dobe, naše životné a pracovné tempo je nesmierne náročné, ale  musíme si nájsť čas vzájomne komunikovať a takisto na chvíľu sa zastaviť, pripomenúť si a aspoň symbolicky odmeniť prínos toho druhého pre úspešné pôsobenie univerzity. Preto sme aj v ostatnom období pokračovali v začatej tradícii stretávania sa s jubilantmi, zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku a rovnako aj v konzultáciách so študentskými zástupcami akademických senátov. 

Ďakujem za rozhovor
Zhovárala sa  Mgr. Anna Polačková, PhD.