Tiráž

NA PULZE

Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove
zaregistrovaný na MK SR pod číslom EV 2836/08
ISSN 1339-3448 (online)
ISSN 1337-9208 (tlačené vydanie)
http://napulze.unipo.sk

Vydavateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
08001 Prešov
IČO 17070775

Redakcia:
Mgr. Anna Polačková, PhD. - šéfredaktorka
Ing. Peter Haľko - zástupca šéfredaktorky
redakcia@unipo.sk

Redakčná rada:
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
RNDr. Monika Ivanová, PhD.
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
RNDr. František Franko, PhD.
RNDr. Jana Mitríková, PhD.
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.
Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
Mgr. Martin Makara
Daniela Handlovičová