Tiráž

NA PULZE

Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove
zaregistrovaný na MK SR pod číslom EV 2836/08
ISSN 1339-3448 (online)
ISSN 1337-9208 (tlačené vydanie)
http://napulze.unipo.sk

Vydavateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
08001 Prešov
IČO 17070775

Redakcia:
Mgr. Anna Polačková, PhD. - šéfredaktorka
Ing. Peter Haľko - zástupca šéfredaktorky
redakcia@unipo.sk

Redakčná rada:
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
RNDr. František Franko, PhD.
RNDr. Jana Mitríková, PhD.
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.
Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
Mgr. Veronika Drabová
Daniela Handlovičová