Etický (morálny) kódex publikovania

Prešovská univerzita v Prešove (ďalej len univerzita) je verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Jedným z prostriedkov, ktoré môžu pomôcť pri napĺňaní poslania a hlavnej úlohy univerzity je aj Časopis Prešovskej univerzity v Prešove NA PULZE (ďalej len časopis) a jeho elektronicky informačný portál (ďalej len portál). Aby časopis a jeho portál splnili svoj účel, je stanovený etický kódex i pravidlá a podmienky publikovania do časopisu a jeho portálu.


1. Všeobecné etické zásady pri publikovaní článkov

 1. Prispievateľ má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.
 2. Prispievateľ nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb.
 3. Ak prispievateľ uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, redakcia časopisu si osobuje právo uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového článku.
 4. Prispievateľ nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť, pornografiu. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke.
 5. Textami, ktorých zaradenie do časopisu môže byť zamietnuté, sú texty obsahujúce vulgarizmy (najmä v titulku alebo perexe), pokiaľ nie je vulgarizmus ojedinelý a nevyhnutný pre celistvosť textu (o prípustnosti v prípade sporu rozhodne redakcia).

2. Autorské práva a citovanie zdrojov

 1. Publikovaním textov v systéme dáva autor súhlas so zverejnením týchto textov alebo ich častí v printovom vydaní časopisu (platí aj pre elektronický portál).
 2. Za zverejnenie textov prispievateľovi neprináleží honorár.
 3. Prispievateľ nesmie uverejniť pod vlastným menom cudzí text alebo jeho časť. Zákaz platí aj pre texty, pri ktorých autor nie je známy – napríklad tie, ktoré dostal e-mailom.
 4. Prispievateľ je povinný uvádzať zdroje svojich informácií, najmä pokiaľ nimi sú iné médiá.
 5. Pokiaľ je zdrojom informácie internetové médium, súčasťou citácie zdroja musí byť aj internetový odkaz na článok, z ktorého prispievateľ čerpal.
 6. Prispievateľ nesmie používať vo svojich textoch obrázky z iných internetových stránok, pokiaľ mu držiteľ autorských práv neudelil súhlas na ich prebranie (či už osobne alebo v pravidlách stanovujúcich podmienky preberania jeho diel). Vo všetkých prípadoch je prispievateľ povinný uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok pochádza.


Podmienky a pravidlá publikovania do Časopisu Prešovskej univerzity v Prešove NA PULZE

 1. Každý prispievateľ i redaktor vystupuje pod svojím vlastným menom a priezviskom. Prispievateľom môže byť každý zamestnanec Prešovskej univerzity v Prešove, študent Prešovskej univerzity v Prešove i akákoľvek iná osoba, ktorá nie je zamestnancom ani študentom Prešovskej univerzity v Prešove.
 2. Medzi prevádzkovateľom a prispievateľom nevzniká pracovnoprávny vzťah. Názory, vyjadrené v článku, nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa či redakcie časopisu a nemožno ich považovať za názory prevádzkovateľa či redakcie.