Zásady a spôsob publikovania

Prispievateľ má možnosť publikovať článok zaslaním e-mailu na adresu redakcie alebo členov redakčnej rady za jednotlivé fakulty (pozri Kontakty). Články prispievateľov sa v rubrikách časopisu a na ploche elektronického portálu nezjavujú automaticky, ale až po odsúhlasení šéfredaktorky.

Redakcia má právo na pravopisnú a štylistickú redakciu textu, krátenie článku a výber pripojenej fotografickej dokumentácie. Prispievateľ je povinný uviesť svoje meno, priezvisko, akademické a vedecké tituly, pracovisko a príp. funkčné zaradenie.

Prispievatelia posielajú svoje príspevky e-mailom na adresu šéfredaktorky časopisu (ak ide o celouniverzitné témy) alebo na adresy členov redakčnej rady za jednotlivé fakulty, s tým, že téma príspevku by mala korešpondovať so zameraním a prácou danej fakulty, ktorú člen redakčnej rady zastupuje. Je potrebné posielať príspevky adresne, iba na e-mailovú adresu člena redakčnej rady za fakultu, ktorej sa obsah textu týka. Ak príspevok obsahuje aj obrázky, tieto je nutné zaslať zvlášť (nie v texte) a to v grafickom formáte (napr. JPG, PNG a pod.).

Príspevky je možné doručiť aj osobne šéfredaktorke alebo členom redakčnej rady, po predošlej konzultácii s nimi.