Zásady a spôsob publikovania

Prispievateľ má možnosť publikovať článok zaslaním e-mailu na adresu redakcie alebo členov redakčnej rady za jednotlivé fakulty. Články prispievateľov sa v rubrikách časopisu a na ploche elektronického portálu nezjavujú automaticky, ale až po odsúhlasení šéfredaktorky.

Redakcia má právo na pravopisnú a štylistickú redakciu textu, krátenie článku a výber pripojenej fotografickej dokumentácie. Prispievateľ je povinný uviesť svoje meno, priezvisko, akademické a vedecké tituly, pracovisko a príp. funkčné zaradenie.

Prispievatelia posielajú svoje príspevky e-mailom na adresu šéfredaktorky časopisu (ak ide o celouniverzitné témy) alebo na adresy členov redakčnej rady za jednotlivé fakulty, s tým, že téma príspevku by mala korešpondovať so zameraním a prácou danej fakulty, ktorú člen redakčnej rady zastupuje. Je potrebné posielať príspevky adresne, iba na e-mailovú adresu člena redakčnej rady za fakultu, ktorej sa obsah textu týka. Ak príspevok obsahuje aj obrázky, tieto je nutné zaslať zvlášť (nie v texte) a to v grafickom formáte (napr. JPG, PNG a pod.).

Príspevky je možné doručiť aj osobne šéfredaktorke alebo členom redakčnej rady, po predošlej konzultácii s nimi.


Kontakty:
Príspevky o PU a všeobecné témy – Mgr. Anna Polačková, PhD. (anna.polackova@unipo.sk)
Príspevky o FF PU – Mgr. Martin Makara (martin.makara@smail.unipo.sk)
Príspevky o GTF PU – doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.(michal.hospodar@unipo.sk)
Príspevky o FHPV PU – RNDr. Monika Ivanová, PhD.(monika.ivanova@unipo.sk)
Príspevky o FMEO PU – doc. Mgr. Richard Fedorko, PhD. (richard.fedorko@unipo.sk)
Príspevky o PF PU – doc. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD. (radoslav.rusnak@unipo.sk)
Príspevky o PBF PU – doc. PhDr. Maroš Šip, PhD. (maros.sip@unipo.sk)
Príspevky o FŠ PU – doc. Mgr. Lenka Hnidková, PhD. (lenka.tlucakova@unipo.sk)
Príspevky o FZO PU – PhDr. Iveta Ondriová, PhD. (iveta.ondriova@unipo.sk)
Príspevky zo života študentov PU – Daniela Handlovičová (handovicovad@gmail.com)


Vysvetlivky: Prešovská univerzita v Prešove (PU), Filozofická fakulta (FF), Gréckokatolícka teologická fakulta (GTF), Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV), Fakulta manažmentu (FM), Pedagogická fakulta (PF), Pravoslávna bohoslovecká fakulta (PBF), Fakulta športu (FŠ), Fakulta zdravotníckych odborov (FZO)