22.09.2017

Jubileum prof. René Matloviča

Autor: prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.


Okrúhle životné jubileum slovenského geografa, dekana FHPV PU a bývalého rektora Prešovskej univerzity prof. RNDr. René Matloviča, PhD. LL.M, je príležitosťou bližšie si priblížiť jeho doterajšiu životnú dráhu a hlavné výsledky jeho pedagogickej, vedecko-výskumnej a manažérsko-organizačnej činnosti.

Prof. Matlovič sa narodil 31. júla 1967 v Prešove. Vo svojom rodisku absolvoval základnú školu a gymnázium. V r. 1985 – 1990 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geografia a kartografia. Spracoval diplomovú prácu „Geografická analýza a prognóza vnútornej štruktúry mesta Prešov“, pod vedením doc. RNDr. Jána Paulova, CSc. Vysokoškolské štúdium ukončil jubilant s vyznamenaním a bol mu udelený akademický titul doktor prírodných vied (RNDr.). Za vynikajúce výsledky štúdia mu bola priznaná Cena rektora Univerzity Komenského.

V r. 1990 nastúpil na prešovské geografické pracovisko – vtedajšiu Katedru geografie Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove – ako vedecký pracovník. V r. 1992 – 1997 absolvoval externú formu doktorandského štúdia na Fakulte biológie a vied o Zemi Lodžskej univerzity v Poľsku, ktorej školiteľom bol prof. Stanisław Liszewský. V r. 1997 úspešne obhájil dizertačnú prácu „Struktura przestrzenna miasta. Metodologia badań. Przykład miasta Preszowa“ a získal vedecko-akademickú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v odbore humánna geografia. V r. 2000 sa úspešne habilitoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave obhajobou habilitačnej práce „Geografické štúdium intraurbánnych štruktúr v konceptuálnom rámci urbanizácie“ a bol mu udelený titul docent v odbore humánna a regionálna geografia. V r. 2006 sa na domácej fakulte inauguroval na základe inauguračnej prednášky na tému „Geografia ako platforma symbiózy idiografického a nomotetického spôsobu produkcie poznatkov“. V r. 2007 ho prezident SR vymenoval za univerzitného profesora v odbore geografia. Naďalej pôsobil na katedre, od r. 1997 už súčasti Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, vo funkcii odborného asistenta (1997 – 2000), docenta (2000 – 2004), mimoriadneho profesora (2004 – 2007) a riadneho profesora (od r. 2007). V ďalšom období si jubilant rozširoval svoju kvalifikáciu v oblasti manažmentu a práva, predovšetkým v súvislosti s vykonávaním zodpovedných akademických funkcií. V r. 2013 absolvoval A Senior Executive Programme „Leadership in Higher Education“ na Oxford Academy for Education and Development v Oxforde v Anglicku. V r. 2017 získal na Warsaw Management University (Faculty of Law and Administration) profesijný titul „Master of Laws“ (LL.M). 

Jubilanta charakterizuje pomerne široké spektrum výskumných záujmov, ktoré pretavil do celkového počtu 307 publikačných výstupov, z nich je 7 monografií, 56 pôvodných vedeckých štúdií uverejnených v zahraničí a 75 pôvodných vedeckých štúdií uverejnených v domácich publikáciách. Na tieto publikácie eviduje jubilant celkovo 1 117 citácií, z toho je 220 registrovaných v citačných databázach Scopus alebo Web of Science a 380 citácií je v zahraničných publikáciách. Hodnota jeho Hirschovho indexu je 16 (podľa databázy Google Scholar). V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti je možné vyčleniť tieto záujmové orientácie jubilanta: urbánna geografia; regionálna geografia, lokálny a regionálny rozvoj a turizmus;  geografia relígií, politická a kultúrna geografia; populačná geografia, demografia a rómske štúdiá; história, teória a metodológia geografie a genealógia geografického myslenia. Bol vedúcim 3 medzinárodných výskumných grantových projektov (OSF-RSS, VNJH, APVV SK-RO) a 5 domácich grantových projektov (VEGA) a participoval na riešení ďalších 17 výskumných projektov (VF, VEGA, KEGA, AV). Z výstupov je  možné spomenúť autorstvo, resp. spoluautorstvo monografií Zakarpatsko (1995), Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov (1998), Geografia relígií (2001),  Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu (2005), spoluautorstvo vysokoškolských učebníc Trasy za poznaním Slovenska (1998), Geografia verejnej správy (1999), Regionálny rozvoj pre geografov (2010), Geografické myslenie (2015). Výsledky výskumov prof. Matlovič prezentoval na svetových a kontinentálnych vedeckých kongresoch organizovaných IGU, EUGEO a AAG:  Glasgow (IGU, 2004), Amsterdam (EUGEO, 2007), Tunis (IGU, 2008), Bratislava (EUGEO, 2009), Londýn (EUGEO, 2011), Kolín nad Rýnom (IGU, 2012), New York (AAG, 2012), Berlín (IGU, 2013), Krakov (IGU, 2014), Budapešť (EUGEO, 2015) a Boston (AAG, 2017).

Pedagogické pôsobenie jubilanta je späté s vyučovaním rozličných predmetov z oblasti humánnej a regionálnej geografie. Zaviedol viaceré nové predmety, napr. geografiu relígií, syntetické koncepty v geografii, paradigmy geografického myslenia. Bol autorom koncepcie a garantom študijných programov geografia v regionálnom rozvoji. Neskôr vytvoril koncepciu a garantuje študijný program geografia a aplikovaná geoinformatika na prvom a druhom stupni a regionálna geografia a regionálny rozvoj na treťom stupni. Garantuje aj konania na udelenie titulov docent a profesor v odbore geografia. Jeho pedagogická činnosť sa neobmedzila len na domácu fakultu. Prednášal na Filozofickej fakulte PU, Fakulte manažmentu PU, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Bol hosťujúcim profesorom na Université des Sciences et Technologies de Lille vo Francúzsku a pôsobil aj na poľských vysokých školách (UR Rzeszow, PWSTE Jarosław). Prof. Matlovič absolvoval tiež viaceré krátkodobé prednáškové pobyty v mnohých európskych i mimoeurópskych krajinách. Prednášal v Česku (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Palackého v Olomouci), Francúzsku (Université Science et Technologies Lille 1), Rumunsku (univerzita v Oradei), Slovinsku (univerzita v Maribore), Japonsku (Tokyo International Universtity), Taiwane (Soochow University in Taipei) a Kanade (University of Toronto). Ako školiteľ doktorandského štúdia vytvoril vlastnú vedeckú školu a vychoval 8 úspešných doktorandov. 
V uplynulom období jubilant zastával zodpovedné akademické funkcie. V r. 2000 – 2007 bol prodekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU pre vedu, umenie a doktorandské štúdium. V r. 2007 – 2015 vykonával dve funkčné obdobia funkciu rektora Prešovskej univerzity v Prešove. V tomto období došlo k významnému rozvoju výskumnej a edukačnej infraštruktúry, dobudovaniu nového sídla rektorátu. Významným výsledkom bolo udržanie statusu univerzitnej vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie a prijatie PU do medzinárodných organizácií (EUA, DRC, ACEU, EMUNI). Od r. 2015 je prof. Matlovič dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Okrem toho bol aktívnym aj v kultúrnom živote mesta, najmä počas svojho pôsobenia ako predseda Kolégia evanjelickej inteligencie východného Slovenska v r. 1998 – 2000. V rámci vedeckých a manažérskych aktivít je dôležité uviesť jeho  pôsobenie ako prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v r. 2006 – 2014. Ako jeden z mála slovenských geografov je od r. 2012 členom riadiaceho výboru jednej z komisií Medzinárodnej geografickej únie – IGU Commission on „The Dynamics of Economic Spaces“. V r. 2011 – 2016 bol viceprezidentom ACEU – Alliance of Central-Eastern European Universities.

Veľmi významnou súčasťou aktivít jubilanta je posudzovateľská a expertná činnosť. V r. 2003 – 2012 bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie – poradného orgánu Vlády SR pre fyziku a vedy o Zemi a vesmíre. V r. 2005 – 2008 bol členom komisie VEGA č. 3 pre vedy o Zemi a vesmíre.  Od r. 2016 je podpredsedom KEGA – Kultúrnej a edukačnej agentúry a podpredsedom jej komisie č. 3  pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia. Jubilant svoje skúsenosti uplatnil aj pri výbere najtalentovanejších doktorandov na Slovensku. V r. 2009 – 2014 bol členom hodnotiacej komisie v rámci programu „Podporujeme individuality“ nadácie Intenda. Bol a je členom mnohých vedeckých rád slovenských a zahraničných vysokých škôl a fakúlt. Je hlavným redaktorom vedeckého časopisu Folia Geographica a členom redakčných rád popredných vedeckých periodík, napr. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-oeconomica, Acta Universitatis Palackianae Olomouciensis, Geographica, Annales Universitatis Mariae Curiae-Sklodowska. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis,  Czasopismo Geograficzne,  Geografie – The Czech Journal of Geography, Geografický časopis, Geojournal of Tourism and Geosites, Journal of Economic Development, Environment and People, Journal of Innovation and Entrepreneurship, Peregrinus Cracoviensis, Prace Geograficzne UJ.  Prof. Matlovič ako expert participoval na atlasovej tvorbe. Lektoroval časť Sídla v Atlase krajiny Slovenskej republiky, vydanom v r. 2002. Bol posudzovateľom Atlasu obyvateľstva Slovenska, vydanom v r. 2006. Bol členom vedeckej rady Historického atlasu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku z r. 2011. Ako odborný poradca participoval na príprave Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013. Zapojil sa aj do posudzovania učebníc. Lektoroval učebnicu Zemepisu pre 8. ročník základnej školy, ktorej prvé vydanie bolo v r. 1994. Posudzovateľská činnosť jubilanta zahŕňa aj kvalifikačné postupy. Prof. Matlovič bol predsedom 3 inauguračných komisií (v jednom prípade na Karlovej univerzite v Prahe) a 4 habilitačných komisií. Oponoval 2 inauguračné konania, 8 habilitačných prác, z toho 3 v zahraničí (Brno, Krakov, Wrocław) a 25 dizertačných prác.

Za uvedené aktivity získal prof. Matlovič celý rad ocenení. Spomenúť môžeme Cenu mesta Prešov za rok 2011, Pamätnú medailu pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave v r. 2014, Pamätnú medailu a diplom pri príležitosti 50. výročia geografického pracoviska Fakulty geografie, turizmu  a športu Univerzity v Oradei (Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism si Sport) v r. 2014, Striebornú medailu Prešovskej univerzity v Prešove v r. 2015, Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v kategórii Vzdelávanie v r. 2015 a Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016. Valné zhromaždenie Poľskej geografickej spoločnosti na svojom zasadnutí 26. mája 2017 mu jednomyseľne schválilo udelenie čestného členstva tejto spoločnosti. 

prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
FHPV PU