22.09.2017

Univerzita opäť o čosi krajšia

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD. 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA VSTUPUJE DO NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKA OPÄŤ O ČOSI KRAJŠIA

Tak ako každý rok, aj tieto letné prázdniny využila Prešovská univerzita na rozsiahlu rekonštrukciu svojich objektov. Značnou obnovou prešli študentské domovy, aula, viaceré učebné miestnosti, plánuje sa taktiež s rekonštrukciou viacúčelového športovo areálu, športovej haly, či s výstavbou parkovacieho pásu.

Vzhľadom na rušné obdobie počas akademického roka, kedy sa v areáli univerzity pohybujú tisícky študentov, sú najvhodnejším časom na rekonštrukčné práce letné prázdniny. 

Rekonštrukcia študentských ubytovacích priestorov 
Aj tento rok sa ubytovaní študenti, ale i hostia študentských domov PU môžu tešiť z vynovených izieb. Začiatkom mesiaca júl sa začalo s kompletnou rekonštrukciou 9. poschodia na tzv. novom internáte na Ul. 17. novembra č. 11. „Počas dvoch mesiacov prešlo celkovou obnovou šestnásť dvoj a trojlôžkových buniek. Rekonštruovali sa sociálne zariadenia, kúpeľne, menili sa vstavané skrine a podlahy. Samozrejme, celé poschodie je nanovo vymaľované,“ priblížil riaditeľ študentských domovov PU František Martinka. Finančné prostriedky vo výške  180-tisíc eur boli na tento účel vyčlenené z vlastných zdrojov univerzity. V priebehu leta došlo taktiež v Študentskom domove a jedálni PU (tzv. starý internát) k výmene 262 postelí s odkladacím priestorom a policami. Práve tzv. starého internátu sa má v najbližšom období dotknúť aj zásadná rekonštrukcia, plánuje sa obnova fasády, výmena okien a oprava strechy bloku C. „V predmetnej veci prebieha verejné obstarávanie, pevne ale veríme, že s rekonštrukčnými prácami začneme čo najskôr,“ uviedla kvestorka PU Mária Nováková. Menšie opravné práce v rámci údržby prebiehali vo všetkých ubytovacích priestoroch. Študentské domovy PU totiž tvorí komplex štyroch internátov s celkovou kapacitou 1918 študentov. 

Modernizácia auly 
Od júna prebiehali rekonštrukčné práce aj v aule č. 103 v priestoroch Vysokoškolského areálu (VŠA) na Ul. 17. novembra 1, ktorá je v prevádzke  35 rokov. V priestoroch auly sa inštalovala nová vzduchotechnika, menilo sa osvetlenie, osadili sa lavice so sedadlami s novým členením, pre pohodlnejší a bezpečnejší pohyb. „Rekonštrukciou auly sa zvýšia úžitkové hodnoty daného priestoru z hľadiska tepelno-technického, energetického  (klimatizácia) svetlo-technických pomerov  a estetického s novým výtvarným riešením daného priestoru,“ poznamenala kvestorka. Komplexná rekonštrukcia auly bola hradená z vlastných zdrojov v celkovej výške takmer 360-tisíc eur. 

Menšie opravy vybraných objektov
Nový šat v podobe omietok a náteru dostali aj steny v 21 miestnostiach a chodba  na 4. poschodí na Pedagogickej fakulte, ako i viaceré učebne v budove VŠA. V danom objekte (VŠA) sa v súčasnosti rozbehla aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v bloku C na 2. poschodí s vyčleneným finančným nákladom 20-tisíc eur, čím sa ukončí rekonštrukčný proces sociálnych zariadení v celom objekte. Začalo sa taktiež s opravou strechy v časti nad univerzitným bazénom. V dôsledku nedostatku financií sa strecha rekonštruuje po častiach, na prvú etapu je vyčlenených 33-tisíc eur z vlastných zdrojov. 

Plánované rekonštrukcie 
Okrem vyššie zmienených investícií plánuje univerzita revitalizovať taktiež verejné priestranstvo pred budovou VŠA v podobe nového krytu z betónovej dlažby, osadenia prvkov drobnej architektúry, lavičiek, košov, prístrešku pre bicykle. Projekt rieši taktiež zníženie hluku v urbanizovanom prostredí. Naplánovaná aj taktiež úprava obslužnej komunikácie v areáli PU a spevnenie plochy pred budovou rektorátu. V tomto ohľade sa chystá výstavba parkovacieho pásu zo zatrávňovaniach tvárnic, čím sa zvýšia užívateľské parametre. „Vytvorením parkovacích kapacít s jednoznačným definovaným spôsobom parkovania a výstavbou chodníkov pre bezpečný pohyb chodcov vznikajú predpoklady pre bezkolízny pohyb všetkých účastníkov dopravy,“ bližšie vysvetlila Nováková. V súvislosti s rozsiahlymi investíciami možno taktiež spomenúť rekonštrukciu účelového zariadenia Športovej haly PU so zameraním na znížene energetickej náročnosti objektu. Návrh projektu rieši aj osadenie nových osvetľovacích telies v celej budove. „V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania. Vysúťažená cena predstavuje výšku takmer 840-tis. eur, pričom ide o finančné zdroje zo štrukturálnych fondov s 5%  podielom univerzity,“ ozrejmil Peter Adamišin, prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU, ktorý verí, že sa s rekonštrukčnými prácami začne v najbližšom období. Výraznou modernizáciou má prejsť i viacúčelový športový areál, ktorý má slúžiť aj širokej verejnosti na zvýšenie aktívneho zdravia a vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite nielen medzi dospelými, ale aj u detí a mládeže. Podľa predbežného zámeru projektu sa plánuje zrenovovať atletická dráha, vytvoriť tenisový kurt, multifunkčné a plážové volejbalové ihrisko.  V súčasnosti v predmetnej veci prebieha verejné obstarávanie, investícia ráta so sumou 985-tisíc eur.

Mgr. Anna Polačková, PhD. 
hovorkyňa PU