14.11.2017

Rektora ocenili zlatou medailou 

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Na otvorení akademického roka Univerzity J. Selyeho v Komárne si rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. Peter Kónya prevzal za úspešnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti  zlatú medailu. 

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa 14. septembra 2017 konalo otvorenie akademického roka 2017/18 na Univerzite J. Selyeho (UJS) v Komárne. Výnimočnú atmosféru podujatia umocnil aj slávnostný akt inaugurácie novovymenovaného rektora UJS Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD., ktorý týmto oficiálne začal svoje prvé funkčné obdobie,  s účinnou platnosťou 1. februára tohto roka.
 
Pri príležitosti tohto slávnostného podujatia udelil novovymenovaný rektor UJS za úspešnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti, ktorá prispela k rozvoju a dobrému menu univerzity, dve zlaté medaily. Tie si prevzal rektor Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., ako aj rektor Univerzity Eszterházy Károly Egyetem v meste Eger Dr. Kálmán Liptai, PhD.

Hudobným sprievodom 14. slávnostného otvorenia akademického roka bol Spevácky zbor UJS, vyznamenaný zlatým pásmom počas festivalu XVII. Kodályove dni. 

Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU
Foto: UJS v Komárne