26.09.2013

Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2012

Autor: Mgr. Kamila Urmaničová

Udelenie Ceny rektora PU za rok 2012 tvorivým pracovníkom PU, 

ktorí sa svojou aktivitou podieľali na významnom prínose v rozvoji vedy v týchto vedných odboroch:


Humanitné vedy – teológia

 • Kolektívu autorov Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU: doc. PhDr. ThDr. Danielovi SLIVKOVI, PhD., Mons. prof. ThDr. Petrovi ŠTURÁKOVI, PhD., doc. ThDr. Márii KARDIS, PhD., PhDr. Jaroslavovi CORANIČOVI, PhD., doc. ThDr. Marekovi PETROVI, PhD., za zahraničnú vedeckú monografiu Christian Churches  in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities (Kresťanské cirkvi v post-komunistickom Slovensku: súčasné výzvy a príležitosti)

 • ThDr. Jánovi HUSÁROVI, PhD.,  z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PUb za monografiu Kniha proroka Avakuma


Humanitné vedy – jazykoveda a vedy o literatúre

 • Mgr. Kataríne VUŽŇÁKOVEJ, PhD., z Pedagogickej fakulty PU za monografiu Kompozitá v slovenčine


Pedagogické vedy

 • prof. PhDr. Igorovi KOMINARECOVI,  PhD., z FHPV PU a doc. PhDr. Edite KOMINARECOVEJ, PhD., z FF PU za monografiu Multikulturalita, komunikácia a rod


Spoločenské a behaviorálne vedy

 •  Ing. Martinovi LAČNÉMU, PhD.,  z FF PU za monografiu Spoločenská zodpovednosť podnikov a kooperatívne občianstvo – otázky a výzvy


Vedy o živej prírode a ekológia

 • doc. RNDr. Ivanovi ŠALAMONOVI, CSc.,  z FHPV PU za vysokoškolskú učebnicu Správna poľnohospodárska, zberová a výrobná prax liečivých rastlín a za  vedecko-organizačnú činnosť vo vedách o živej prírode a ekológii

 

Ekonomické a manažérske vedy

 • doc. PhDr. Miroslavovi FRANKOVSKÉMU, CSc.,  z Fakulty manažmentu PU za vedeckú monografiu Zvládnutie náročných situácií v manažérskej práci

 • PhDr. PaedDr. Martine FERENCOVEJ, PhD. et PhD., z  FM PU za  monografiu An analytical view of communication and managerial capabilities and  their use in practice.

 

Zdravotné vedy 

 • kolektívu autorov z Fakulty zdravotníckych odborov PU PhDr. Magdaléne SVATOVEJ, PhD., doc. MUDR. Ivanovi MINČÍKOVI, PhD., PhDr. Terézii FERTAĽOVEJ, PhD., PaedDr. Viere CMOREJOVEJ, PhDr. Tatiane ŠANTOVEJ, PhD. za vysokoškolskú učebnicu Urológia a urologické ošetrovateľstvo

 


Udelenie Ceny rektora PU za rok 2012 študentom PU v Prešove 

za vynikajúce výsledky v štúdiu a za reprezentáciu univerzity:

 

Filozofická fakulta

 • Bc. Denisa Kuncová - za reprezentáciu univerzity v Ženskom speváckom zbore IUVENTUS PAEDAGOGICA a v Miešanom speváckom zbore NOSTRO CANTO ako sólistka a za vedenie sopránovej skupiny
 • Bc. Veronika Savková - za aktívnu činnosť v Ženskej speváckej skupine Vysokoškolského folklórneho súboru Torysa a za dvojnásobnú reprezentáciu v porote klavírnej súťaže „Brumovská klávesa“

 

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Mgr. Anton Liška - za monografiu: Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii
 • Mgr. Veronika Liptáková - vedúca riešiteľka inštitucionálneho projektu GTF PU: "Mladý človek vo svete premien"vedúca riešiteľka grantového projektu PU:  „In pluribus unum – jednota v mnohosti”  a spolueditorka zborníka z tohto projektu, hlavná editorka vedeckého zborníka "Mladý človek vo svete premien"

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Bc. Ondrej Mihaľ -  za 2. miesto v súťaži o Cenu primátora mesta Prešov
 • Bc. Jana Dzurová - za reprezentáciu univerzity vo  funkcii koncertmajsterky  v  Komornom  orchestri Camerata, za reprezentáciu v ľudovej hudbe Vysokoškolského súboru Torysa, za účasť na tvorivom workshope IP Erasmus  v Brne

 

Fakulta manažmentu

 • Bc. Petra Vašaničová - za úspešnú reprezentáciu univerzity na zahraničných vedeckých podujatiach v Dubne (Ruská federácia) a vo Viedni, kde prezentovala výsledky svojej bakalárskej práce

 

Pedagogická fakulta

 • Bc. Lenka Eliašová – za reprezentáciu univerzity v rámci študentského divadla P.A.D.A.K. a za aktivitu v rámci 6. ročníka Prešovskej detskej univerzity.

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Mgr. Roman Dubec, M. A. PhD. - za vedeckú monografiu: Z dziejów parafii prawoslawnych na Lemkowszczyznie w okrese miedzywojennym

 

Fakulta športu

 • Mgr. Peter Kačúr - za 1. miesto na celoslovenskom kole študentskej vedeckej konferencie  s medzinárodnou účasťou vo vednom systéme Vedy o športe v sekcii doktorandov na tému: Intratímová komunikácia v speedmintonovej  štvorhre