14.11.2017

Pulzuje v žilách univerzity už 20 rokov

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Integrálna súčasť našej univerzity, hlavné informačné médium – univerzitný časopis, slávi okrúhle výročie. V priebehu dvadsiatich rokov jeho existencie vyšlo sumárne deväťdesiatšesť čísel, v jeho vedení sa vystriedalo šesť šéfredaktorov a pôsobili v ňom desiatky redaktorov, ktorým sa doposiaľ podarilo zaplniť 3449 strán. Tie sú najnovšie plne zdigitalizované a dostupné na webovej stránke časopisu. Univerzitné periodikum tak s novými ambíciami kontinuálne kráča do tretieho decénia. 

Univerzita je živý organizmus, ktorý prirodzene rastie, vyvíja sa, neustále pulzuje, raz intenzívnejšie, inokedy pokojnejšie, čo je prejavom vyváženosti a funkčnosti všetkých častí tohto organizmu. Podstatné je, aby z nej činorodý, životodarný pulz neunikal. Tento aktívny, pulzujúci život Prešovskej univerzity permanentne zachytáva a mapuje univerzitný časopis, ktorý ho má pod drobnohľadom. Univerzitné dianie, výsledky, úspechy, príbehy prúdiace žilami univerzity tvoria minulosť i súčasnosť časopisu Na PUlze, ktorý sa formuje ako zrkadlo života, tvorené študentmi a pedagógmi. Lebo oni sú tým, čo robí dané periodikum špecifickým a jedinečným, tým, čo mu dodáva život. Časopis PUlzuje, lebo univerzita žije nie svojimi budovami a kanceláriami, ale ľuďmi v nich, ktorí kreujú podobu každého čísla.

ČASOPIS V ZRKADLE ČASU
V snahe napredovať, zlepšovať či prekonávať samého seba prešiel univerzitný časopis počas 20-ročnej histórie viacerými (viac či menej zásadnými) premenami, adekvátnymi svojim možnostiam i potrebám doby. Jeho vznik sa oficiálne datuje od uverejnenia prvého čísla v novembri 1997, keď začína vychádzať ako periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity pod názvom (celý, oficiálny názov: Časopis akademickej obce PU v Prešove). Hneď od svojho počiatku sa redakcia časopisu, na čele s predsedom redakčnej rady a vedúcim redaktorom Michalom Rusinkom, rozhodla hľadať know-how v snahe vytvoriť efektívne fungujúce médium novovzniknutej univerzity. V danom roku vyšiel časopis v čiernobielej tlači vo formáte A4 celkovo 3-krát, v nasledujúcom období mal ambíciu vychádzať 5-krát ročne ako dvojmesačník. V roku 1998 však spolu s mimoriadnym vydaním vyšlo celkovo sedem čísel. Obdobie rokov 1999 – 2002 bolo síce sprevádzané drobnými obmenami v redakcii no jednotlivé čísla časopisu vychádzali podľa pôvodného plánu 5-krát ročne. Výnimkou bol rok 2001, keď boli publikované štyri čísla. V roku 2003 vyšlo napokon až sedem čísel. 

Personálne zmeny v redakcii sa v roku 2004 prejavili vo viacerých oblastiach, či už v grafickej úprave, sadzbe časopisu, ako aj v zriadení elektronickej schránky s cieľom uľahčiť a zjednodušiť kontakt s prispievateľmi. Ako uvádza vtedajšia redakcia vo svojom úvodníku: „Informačné periodikum PU začína týmto číslom písať novú etapu svojej existencie. Daná je novým zložením redakcie i redakčnej rady.“ Jej predsedom sa stal Jozef Jurčišin a spolu s ním sa obmenilo hneď niekoľko redaktorov. Nový redakčný tím deklaroval snahu o vytvorenie interaktívnej podoby časopisu s možnosťou jeho uverejnenia na internetovej stránke univerzity. Stabilitu vydávania periodika 5-krát za rok sa nielen v danom roku 2004, ale aj počas nasledujúcich dvoch rokov podarilo zachovať. Rok 2007 sa niesol v znamení šiestich čísel. 

TRANSFORMÁCIA A ZROD Na PUlze
Zásadný „zlom na  trajektórii  vývoja  mediálnej  komunikácie  našej  univerzity“, povedané slovami vtedajšieho rektora prof. René Matloviča, nastal v novembri 2008, keď sa do rúk čitateľov dostáva prvý výtlačok časopisu Na PUlze (celý názov: na pulze, časopis Prešovskej univerzity) na čele so šéfredaktorkou Martinou Ivanovou. Vychádzajúc z jeho ústredného zámeru, a síce stať sa moderným a dôstojným nástupcom dovtedy vydávaného periodika, došlo k transformácii, ktorá bola citeľná a predovšetkým viditeľná vo viacerých ohľadoch. Okrem komplexnej zmeny názvu, časopis vyšiel vo formáte A5 v plnofarebnom rozlíšení. V danom formáte však vyšli celkovo len tri čísla a napokon bol uprednostnený pôvodný formát. S rokom 2008 sa spája aj zmena periodicity jeho vydávania, ktorá sa ustálila na štyroch výtlačkoch ročne, tá sa zachovala dodnes. V snahe nebyť uzavretým svetom a osloviť čo najširšie publikum, dostalo periodikum interaktívny charakter, čo sa prejavilo v symbióze jeho tlačenej a elektronickej na „world wide webe“ zakorenenej verzii. Ako uvádza nová šéfredaktorka: „Transformácia bola úspešná, časopisu bolo pridelené ISSN a vydávanie printovej a elektronickej verzie bolo synchronizované.“ Na PUlze si v rámci obsahovej štruktúry vymedzil stále rubriky, ktoré sa s drobnými modifikáciami zachovali do roku 2011. Za obsahovú a vizuálnu inovatívnosť pri tvorbe univerzitného periodika bola redakcii v roku 2010 udelená Cena rektora PU v Prešove, pričom sa časopis etabloval ako jeden z popredných univerzitných periodík na Slovensku. 

V apríli 2011 dochádza k personálnym zmenám a postu šéfredaktorky sa ujala Kamila Urmaničová, čo sa premietlo aj do obsahovej štruktúry a tematického členenia časopisu.  Periodikum prešlo v roku 2013 menším redizajnom, nakoľko bol vytvorený nový logotyp názvu, ktorý sa používa aj dnes. V danom období je uvedený nový elektronický portál časopisu s modernou grafikou a flexibilným menu. Po takmer päťročnom pôsobení Kamily Urmaničovej, pod vedením ktorej si časopis udržal svoju konštantnú kvalitu, sa v roku 2016 stala novou šéfredaktorkou Andrea Čajová. Pochopiteľne, aj ona preniesla do univerzitného média kúsok seba, o čom bližšie píše aj v úvodníku: „Časopis prichádza v nových farbách, modernejšom dizajne a po prvýkrát aj s malým darčekom.“ Na jar roku 2017 však opäť dochádza k zmenám vo vedení redakcie. Zároveň pri príležitosti 20. výročia časopisu Univerzitná knižnica PU na čele s riaditeľom Petrom Haľkom zdigitalizovala všetky čísla univerzitného časopisu od roku 1997. Tie sú všetkým čitateľom plne dostupné na webovej stránke časopisu.

NOVÁ DEKÁDA, NOVÉ VÍZIE
Redakčná práca si vyžaduje množstvo času, energie a tvorivosti. Jej konečný výsledok, viac či menej zdarný, však teší, motivuje, povzbudzuje. Na to aby sme časopis nielen na pravidelnej báze vydávali, ale aj po kvalitatívnej stránke posúvali vpred, je nevyhnutná korektná spolupráca všetkých tvorcov a prispievateľov časopisu. Len vďaka tímovej práci, ohľaduplnosti a úprimnej snahe možno tvoriť kvalitné univerzitné médium, ktoré bude vyvážené, informačne nasýtené, inšpiratívne a podnecujúce konštruktívnu diskusiu. Popri obsahu však nemožno zabúdať ani na formu. Formu, ktorá reagujúc na moderné trendy, musí na prvý pohľad zaujať, vyprovokovať k prelistovaniu a najmä čítaniu. Nemenej dôležitou métou je otvoriť univerzitný časopis ešte viac študentom, nielen ako čitateľom, ale aj aktívnym prispievateľom, ktorí prinesú nový vietor do listov časopisu. So všetkou pokorou, avšak – ako sa vraví – odkazujúc na čísla, ktoré neklamú, je možné s odstupom dvadsiatich rokov konštatovať, že príbeh nášho univerzitného časopisu je jedným z tých pozitívnych a úspešných.
Ostáva mu už len želať, aby aj naďalej korektne INFORMOVAL, pozitívne INŠPIROVAL, permanentne KOMUNIKOVAL a adekvátne ASOCIOVAL. 

*Za spoluprácu pri získaní archívnych materiálov redakcia ďakuje Patrikovi Čigašovi

Mgr. Anna Polačková, PhD.
šéfredaktorka 
foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU


20 rokov v číslach:
96 čísel
6 šéfredaktorov
3449 strán
1997 – 2/2008 – Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove
3/2008 – nový názov Na PUlze 
3/2008 – 1/2009 – zmena formátu na farebnú A5
2/2009 – farebná A4
3/2013 – nový logotyp názvu

6 šéfredaktorov:
doc . PhDr. Michal Rusinko, CSc (1997 – 2004 )
Mgr. Jozef Jurčišin ( 2004 – 2008 )
Mgr. Martina Ivanová, PhD. (2008 – 2011)
Mgr. Kamila Umraničová (č. 2/2011 – č. 4/2015 )
Mgr. Andrea Čajová (č. 1/2016 – č. 1/2017)
Mgr. Anna Polačková, PhD. (č. 2/2017 – )


DEKANKY A DEKANI PU BLAHOŽELAJÚ

doc. Ing. Jana Burgerová, PhD.
dekanka Pedagogickej fakulty PU
Univerzitnému časopisu Na PUlze želám všetko najlepšie k narodeninám. Som presvedčená, že existencia tohto časopisu prispela k identite Prešovskej univerzity, skvalitnila informovanosť o univerzite a fakultách navzájom. Želám časopisu a editorom, aby naďalej fungovali v tak kvalitnom obsahovom i formálnom prevedení.

Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
dekanka Fakulty zdravotníckych odborov PU                                                   
Želám celému kolektívu redakčnej rady časopisu do ďalších rokov veľa kreatívnych nápadov i elánu na ich realizáciu, stovky čitateľov z radov študentov, ktorým atmosféra života na univerzite bude ožívať v ich spomienkach i po mnohých rokoch. Aby ste boli aj naďalej spoločne tak úspešní ako doteraz, aby v časopise panoval duch spolupatričnosti a láskavého slova.

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.
dekan Filozofickej fakulty PU
Časopis podáva obraz toho, aká je naša univerzita a fakulty, a to aj z hľadiska prezentácie vo vzťahu k verejnosti, ktorá nie je vždy adekvátna. Želám časopisu veľa dobrých prispievateľov, veľa dobrých článkov a veľa čitateľov, aby sme spoločne tvorili akademickú komunitu PU v Prešove a prispievali k jej celkovému úspechu.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M
dekan Fakulty humanitných a prírodných vied PU
Na každé vydanie nového časopisu Na PUlze sa teším, pretože sa dozviem novinky z veľmi pestrého života našej univerzity. V minulom období sme iniciovali zmenu koncepcie, dizajnu aj názvu časopisu. Som potešený, že sa Vám darí vtedajšie zámery o skvalitnenie časopisu nielen napĺňať, ale ich aj výrazne prekonávate. Do ďalších decénií prajem všetkým tvorcom časopisu veľa invencie a spokojných čitateľov.

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
dekan Fakulty športu PU
Časopisu želáme veľa spokojných čitateľov.

prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU
Univerzitný časopis  je neodmysliteľnou súčasťou každej univerzity, minimálne by ňou mal byť. Okrem veľmi kvalitnej formálnej stránky, či už ide o papier, usporiadanie, tlač, grafickú úpravu ako takú, časopis prináša pestré a rôznorodé informácie o živote na jednotlivých fakultách aj celej univerzite, o aktivitách profesorov, docentov a iných zamestnancov univerzity, ako aj samotných študentov. Tvorcom Na PUlze prajem silnú a zdravú pulzáciu, ktorá ich popoženie vpred, dodá im chuť do práce a ten správny elán vital, bez ktorého sa len ťažko tvorivo pracuje.

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph. D.
dekan Fakulty manažmentu PU
Univerzitný časopis Na PUlze je kvalitné periodikum, ktoré prináša množstvo informácií o našej univerzite. Súčasne je užitočným a vhodným médiom nielen v systéme interných publicrelations, ale aj pri budovaní  a rozvíjaní značky univerzity, je aj významným prvkom externých PR. Prajem mu do budúcnosti úspešné pokračovanie v tradícii poskytovania kvalitných informácií aj v propagácii Prešovskej univerzity v Prešove.

Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU
Medzi základné fenomény dnešnej doby patria nepochybne média. Informácie sa stali devízou. Časopis Prešovskej univerzity Na PUlze poskytuje pravidelne obraz o dianí na našej univerzite a prispieva k umocneniu nášho vzťahu k nej. Prajem celej redakčnej rade, aby nás toto médium obohacovalo a šírilo éterom dobré meno našej univerzity v celom akademickom priestore.