15.12.2017

Odovzdávanie pamätných medailí

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Na Prešovskej univerzite vyvrcholili oslavy 20. výročia jej  založenia. Súčasťou slávnostného programu bolo odovzdanie pamätných medailí predstaviteľom spoločenského a politického života, domácim a zahraničným rektorom partnerských univerzít, zamestnancom PU a jej priaznivcom. 
 
Rok 2017 sa nesie v znamení osláv 20. narodenín PU, ako aj 350 rokov vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov. Pri tejto príležitosti sa pod záštitou PU koná rad slávnostných a odborných podujatí. Jedným z nich bola aj akademická slávnosť, ktorá sa uskutočnila 6. decembra v Divadle Jonáša Záborského, s cieľom pripomenúť si doterajšiu priazeň, spoluprácu, ako aj dlhoročnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech univerzity.

„Pred dvadsiatimi rokmi sa začala písať história novej akademickej inštitúcie na Slovensku, ktorá dostala meno Prešovská univerzita v Prešove. Aj keď nie všetci jej vznik vítali, už v prvých rokoch existencie ukázala svoju životaschopnosť a opodstatnenosť pôsobenia na poli vedy a edukácie. Dnes je univerzita  pevne ukotvená v stredoeurópskom vzdelávacom priestore a disponuje celou škálou akademických partnerských pracovísk na celom svete,“ zneli úvodné slova rektora PU Petra Kónyu. Úspešnú cestu univerzity podľa jeho slov vo veľkej miere umožnila najmä existujúca akademická tradícia v meste Prešov. Vznik samostatnej univerzity bol v podstate spočiatku iba kontinuálnym pokračovaním činnosti prešovských fakúlt bývalej veľkej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pritom už od vzniku UPJŠ v r. 1959 existovala jedna z dvoch jej zakladajúcich fakúlt v Prešove a v čase rozdelenia pôsobila v meste už polovica fakúlt univerzity.

Tradícia prešovského vysokého školstva, ku ktorej sa PU hlási a  v súčasnosti ju aj rozvíja, je podstatne staršia. Presne pred tristo päťdesiatimi rokmi, v jeseni 1667, bola v Prešove otvorená vzdelávacia inštitúcia Kolégium hornouhorských stavov.
„V súčasnosti patrí naša univerzita k najväčším, a podľa výsledkov komplexnej akreditácie vo viacerých oblastiach poznania, aj k najlepším na Slovensku,“ zdôraznil rektor. Tento úspech univerzity je predovšetkým výsledok práce jej zamestnancov, ako pedagogických, tak aj nepedagogických pracovníkov. „Dovoľte preto, aby som sa Vám úprimne a zo srdca poďakoval: kolegyniam a kolegom za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu v prospech univerzity, partnerským pracoviskám doma i v zahraničí za spoluprácu a ďalším za priazeň a pomoc, ktorú univerzite už roky nezištne preukazujete,“ poznamenal.
Ako symbolické vyjadrenie vďaky odovzdal rektor PU pamätné medaily, ktoré si na slávnostnom akademickom podujatí prevzali rektorky a rektori zahraničných univerzít, Univerzity Karlovej, Univerzity v Miskolci, Univerzity Eötvösa Lóránda v Budapešti, Reformovanej teologickej akadémie v Blatnom Potoku, Rzeszowskej uniwersity, Podkarpatskej maďarskej vysokej školy Františka II. Rákócziho v Berehove, Univerzity Károlya Eszterházyho v Jágri, Uniwersyty Pedagogicznej w Krakowie, Univerzity Creştină Partium v Oradei, Państwowovej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Univerzity v Kapošvári, Univerzity v Debrecene a Universitatea Babeș-Bolyai.

Z domácich univerzít si pamätnú medailu prevzali tieto rektorky a rektori: Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. (Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave), Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline), prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), prof. PaedDr. MgA. Mgr. Vojtech Didi (Akadémia umení v Banskej Bystrici) v zastúpení prevzal doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne), prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku), Dr. habil. PaedDr. Györg Juhász, PhD. (Univerzita  J. Selyeho v Komárne), prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (Technická univerzita v Košiciach), Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropila, CSc. (Technická univerzita vo Zvolene) v zastúpení prevzal RNDr. Andrej Jankech, PhD., Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Akadémia policajného zboru v Bratislave) v zastúpení prevzal Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. (Vysoká škola DTI), Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – in memoriam) v zastúpení prevzala doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach) v zastúpení prevzal Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave), Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. (Vysoká škola Danubius), doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši) v zastúpení prevzal doc. Ing. Peter Spilý, PhD., prof. RNDr. Pavlovi Sovák, CSc.(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) Dr. h. c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD. (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove), prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) v zastúpení prevzala prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.

Z radov cirkevných predstaviteľov boli ocenení J. E. Mons. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. (prešovský arcibiskup metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku) v zastúpení prevzal Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., Jeho Blaženosť Rastislav (arcibiskup prešovský, metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku) v zastúpení prevzal Mgr. Michal Švajko, J. E. Mgr. László Fazekas (biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku), J. E. Slavomír Sabol (dištriktuálny biskup Východného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku), J. E. Mons. Milan Chautura CSsR (košický eparcha Gréckokatolíckej eparchie Svätého Cyrila a Metoda v Košiciach), Židovská náboženská obec v Prešove v zastúpení prevzal PaedDr. Peter Chudý (kancelár Židovskej náboženskej obce v Prešove).

Pamätná medaila bola udelená taktiež generálnemu konzulovi Generálneho konzulátu Maďarska Attilovi Harasztimu, honorárnemu konzulovi Ukrajiny Stanislavi Obickému a honorárnej konzulke Švajčiarska Ing. Helene Virčíkovej.
Z predstaviteľov spoločensko-politického života možno spomenúť Mgr. Petra Krajňáka, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Andreu Turčanovú, primátorku mesta Prešov, JUDr. Pavla Hagyariho bývalého primátora mesta Prešov a člena Správnej rady PU, ako aj Mgr. Emila Chlapečka, prednostu Okresného úradu v Prešove, či niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na slávnostnom podujatí si pamätnú medailu prevzali aj bývalí rektori PU prof. PhDr. Karol Feč, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. František Mihina, CSc. a prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M. Medzi ocenenými nechýbali aj bývalí zamestnanci a akademickí funkcionári PU ako prof. PhDr. Michal Belej, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Michal Danilák, CSc., doc. František Matúš, CSc., a exprezident Slovenského červeného kríža PhDr. Milan Kručay, CSc.

Pamätná medaila bola udelená taktiež súčasným dekanom a vedeniu PU a na návrh dekanov fakúlt a rektora PU aj niektorým zamestnancom PU. Medzi ocenenými boli aj niektorí členovia Správnej rady PU a priaznivci Prešovskej univerzity.

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia univerzity udelil Prešovskej univerzite na slávnostnom podujatí medailu Rzeszowskej univerzity rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek. Z rúk primátorky mesta Prešov si rektor Prešovskej univerzity prevzal ďakovný list za vzdelávanie a dlhoročnú aktívnu prácu s mládežou, ako aj šírenie dobrého mena mesta Prešov. Pamätný list v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. udelil univerzite aj štátny tajomník Mgr. Peter Krajňák.
 
 
Text: Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU v Prešove