15.12.2017

Udelenie čestného titulu dvom významným osobnostiam

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Prešovská univerzita v Prešove (PU) udelila čestný titul Dr. h. c. dvom významným osobnostiam historickej vedy s európskym významom. Sú nimi bývalí dekani fakúlt dvoch popredných svetových univerzít  Humboldtovej univerzity v Berlíne a Karlovej univerzity v Prahe,  prof. Heinz Alfred Schilling a prof. Jan Blahoslav Lášek. 

Čestný titul „Doctor honoris causa“ je najvyšším ocenením, udeľovaným akademickou inštitúciou, spravidla popredným dejateľom vedeckého a akademického života. Nedá sa získať žiadnym obvyklým kvalifikačným postupom a nemôže byť nárokovateľný. Univerzita jeho udelením vyjadruje úctu, uznanie i vďaku významným osobnostiam za ich prínos pre rozvoj vedeckého poznania, vysokého školstva i vlastnej inštitúcie. Jeho udelenie je na návrh rektora plne v kompetencii vedeckej rady ako najvyššieho vedeckého orgánu univerzity.

V súlade s právnymi predpismi a zákonnými ustanoveniami Vedecká rada PU dňa 19. júna 2017 prerokovala a schválila návrh na udelenie čestného titulu Dr. h. c., ktorý bol 5. decembra z vedného odboru história udelený prof. Heinzovi Alfredovi Schillingovi a z vedného odboru pravoslávna teológia prof. Janovi Blahoslavovi Lášekovi. Ich vedecké dielo spája jeden spoločný motív, ktorým je reformácia a jej dôsledky v spoločenskom a konfesionálnom vývine ranonovovekej Európy. „Dnešný deň je akademickým sviatkom našej univerzity. Do zoznamu niekoľkých desiatok popredných vedeckých, akademických i verejných činiteľov, nosiacich jej čestný titul, sa zaradili dve vzácne osobnosti. Som, v mene univerzity, nesmierne rád, že prijali naše ocenenie svojho vkladu do európskeho akademického a vedeckého života a budú v ňom šíriť dobré meno našej alma mater,“ uviedol vo svojom príhovore rektor univerzity prof. Peter Kónya. 

Významný český historik a teológ z Karlovej univerzity 

„Profesor Lášek. nielenže patrí medzi najvýznamnejších odborníkov v oblasti teológie, ale ukázal sa byť rovnako skvelým dekanom, s vynikajúcimi odbornými aj ľudskými vlastnosťami. Slobodne sa pohybuje vo východnej, západnej i modernej teológii, ale aj v iných humánnych disciplínach. Preto som presvedčený, že udelenie čestného titulu v jeho prípade je viac ako na mieste,“ zdôraznil v laudatiu dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) PU prof. Ján Šafin. „Dovoľte mi, aby som sa vám predovšetkým poďakoval za poctu, ktorej sa mi na tejto univerzite dostalo, prijímam ju s vďačnosťou ako uznanie mojich odborných snáh,“ zneli slová prof. Lášeka pri preberaní titulu. Ako doplnil, s PBF PU ho spája  dlhodobá spolupráca i osobné priateľstvá s tromi generáciami jej učiteľov.

Emeritný profesor dejín raného novoveku z Humboltovej univerzity

Prof. Schilling je jedným z najvýznamnejších historikov, venujúcich sa reformácii v súčasnom svete. Vo svojej vedeckej činnosti intenzívne spolupracuje s krajinami strednej Európy, vrátane Slovenska. „Jeho prevratné práce už dlhý čas využívajú pri svojich bádaniach historici a cirkevní historici z Prešovskej univerzity. Okrem toho s ním spolupracujú aj na báze osobných kontaktov,“ poznamenal v laudtiu doc. Ladislav Suhányi, prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing PU. Emeritný profesor vďaka svojej práci a významným dosiahnutým prínosom získal viacero cien a ocenení. Je nositeľom vyznamenania Francúzskej republiky „Rytier Rádu akademických paliem“, ceny Dr. A.H.-Heinekena za históriu udelenej Kráľovskou holandskou akadémiou umení a vied, čestného doktorátu Teologickej fakulty Univerzity Georga Augusta v Göttingene a čestného doktorátu Univerzity v Trentone.

Predstavenie novej hry 

Po odovzdaní čestných titulov nasledovalo uvedenie novej hry profesora PU Karola Horáka s názvom Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka alebo Lux mentium (Svetlo myslenia). Hra, ktorú stvárnilo Študentské divadlo PU v Prešove, bola venovaná práve výročiu Evanjelického kolégia v Prešove, ktoré je predchodcom PU. „Príbeh začína polemikou súčasných vysokoškolákov o téme Evanjelické kolégium, tá sa preľne do čias 17. storočia, do obdobia vzniku tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcie,“ priblížil autor hry prof. Horák.


Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU