29.03.2018

Bilancovanie a nové výzvy

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. Peter Kónya sa začiatkom nového roka stretol so zástupcami médií, s ktorými diskutoval o nových výzvach čakajúcich univerzitu v roku 2018. Na stretnutí zároveň zhodnotil aj predchádzajúci rok, ktorý bol bohatý na celouniverzitné oslavy spojené s 20. výročím založenia univerzity ale aj na výsledky a úspechy v oblasti vedy a výskumu. 

Prešovská univerzita v Prešove (PU) počas svojej viac ako dvadsaťročnej existencie dokazuje, že je stabilnou súčasťou a pilierom vzdelávania na Slovensku. Aj napriek prudko klesajúcej demografickej krivke je o ňu veľký záujem, vďaka čomu sa radí medzi najväčšie slovenské univerzity. V súčasnosti na nej študuje takmer 8700 študentov. 

Ako ukazujú posledné údaje o počtoch študentov vysokých škôl na Slovensku zo začiatku akademického roka, PU sa radí do prvej trojky najväčších slovenských univerzít berúc do úvahy bakalársky a magisterský stupeň štúdia, čo sumárne predstavuje 8347 študentov. Po zarátaní študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) sa radí na štvrtú priečku s celkovým počtom 8690. Najväčší počet študentov v tomto akademickom roku študuje na Fakulte manažmentu – 1940. V tesnom zástupe ju nasleduje Filozofická fakulta s počtom  takmer 1850 študentov. Trojicu najväčších fakúlt univerzity uzatvára Pedagogická fakulta, ktorú navštevuje 1537 študentov. Prešov (1743), Košice (1132), Bardejov (500), Vranov na Topľou (500) sú okresy s najväčším zastúpením študentov na PU v tomto akademickom roku. Nasledujú okresy ako Sabinov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov, Humenné, či Stará Ľubovňa, Svidník, Snina, Poprad a pod. Na PU však študujú aj študenti z okresu Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Ružomberok, Brezno, Martin a pod. Významné úspechy univerzita zaznamenáva aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku študovalo na našej univerzite 450 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100 %, v súčasnosti na PU študuje takmer 600 študentov zo zahraničia. Ide o študentov prevažne z Ukrajiny, ale tiež z Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska či krajín ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA.

Najvýznamnejšie úspechy
Uplynulý rok bol bohatý na celouniverzitné oslavy spojené s 20. výročím založenia univerzity, ale taktiež bohatý na výsledky a úspechy v oblasti vedy a výskumu.  Z tých najvýznamnejších možno spomenúť zaradenie Prešovskej univerzity na druhé miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl z pohľadu medzinárodného prestížneho rankingu Scimago. V oblasti vedeckého výskumu sa univerzite podarilo zvýšiť počet riešených grantových projektov a veľkým úspechom je získanie grantu zo schémy Maria Currie, jediného na Slovensku. Úspechom bolo aj vyšľachtenie jedinečnej odrody mäty piepornej „Kristínka“ s vysokým podielom mentolu. Po viac ako dvoch rokoch sa univerzite v roku 2017 podarilo úspešne ukončiť náročný proces registrácie dvoch vedeckých časopisov vydávaných na PU - Historia Ecclesiastica a Ethics & Bioethics (in Central Europe) v prestížnej bibliografickej a citačnej databáze Scopus, ktorá patrí medzi najväčšie databázy svojho druhu na svete.

Modernizácia a investičné akcie
Univerzita nepretržite pracuje aj na modernizácii svojich priestorov a každoročne zvyšuje štandard ubytovacích a stravovacích zariadení. V ostatnom období zrekonštruovala a vybavila modernou technikou aulu v priestoroch Vysokoškolského areálu (VŠA)v celkovej výške nákladov 380 tis. €. V súčasnosti prebieha renovácia Športovej haly PU za účelom energetickej úspory pri prevádzke a zníženia negatívneho vplyvu na životné prostredie. Pred budovou rektorátu PU sa zároveň finalizujú práce týkajúce sa úpravy obslužnej komunikácie s asfaltovým povrchom a výstavbou parkovacieho pásu s viac ako 50 parkovacími miestami, ktoré budú slúžiť študentom, zamestnancom a návštevníkov univerzity. Rekonštrukcia taktiež zahŕňa vytvorenie chodníkov zo zámkovej dlažby, ako aj vybúranie betónovej plochy a nahradenie betónovou dlažbou farebne rozlíšenou pre vytvorenie ďalších 14 vyhradených parkovacích stojísk.

V tomto roku je taktiež naplánovaná obnova Univerzitného viacúčelového športového areálu PU. Jedna sa o združenú investíciu, na ktorej by mal okrem PU participovať aj Prešovský samosprávny kraj, pričom univerzita podniká kroky na to, aby získala zdroje aj od rezortných, resp. vládnych inštitúcii. Okrem vyššie zmienených investícií pripravuje univerzita taktiež revitalizáciu verejného priestranstva pred budovou VŠA v podobe nového krytu z betónovej dlažby, osadenia prvkov drobnej architektúry, lavičiek, košov a prístrešku na bicykle. V súčasnosti zároveň prebieha verejné obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie Študentského domova a jedálne PU (tzv. starý internát), kde sa plánuje obnova fasády, výmena okien a oprava strechy bloku C.

V najbližšom období čaká Prešovskú univerzitu otvorenie dvojpodlažnej budovy s názvom UnipoLab, ktorá je súčasťou projektu Univerzitný vedecký park Technicom, ako medzinárodne uznávanej eko-platformy pre špičkový aplikovaný výskum a vývoj a účinný transfer výsledkov výskumu do praxe. Nové vedecko-výskumné laboratórne priestorov sú zamerané na prierezové výskumy v odbore environmentálneho inžinierstva. Celkové rozpočtované náklady výstavby diela predstavujú čiastku 2093 tis. €, z čoho 1051 tis. € bolo financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov (vrátane spolufinancovania univerzitou), ďalších 948 tis. € hradila univerzita z vlastných zdrojov. Účasť na slávnostnom otvorení prisľúbila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU