15.06.2018

Univerzita opravila obslužnú komunikáciu a vytvorila nové parkovacie miesta

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove dňa 24. 4. 2018 oficiálne sprístupnili obslužnú komunikáciu, ktorá prešla výraznou úpravou. V rámci rekonštrukcie došlo k výstavbe parkovacieho pásu s celkovou kapacitou 65 parkovacích miest, dobudovaniu chodníkov a priechodov pre peších, ako aj inštalácii úsporného osvetlenia.
 
Prešovská univerzita systematicky pracuje na rekonštrukcii a obnove svojich budov a univerzitných priestorov. Najnovšie prešla úpravou obslužná komunikácia s asfaltovým povrchom v areáli PU, pričom došlo k spevneniu plôch pred budovou rektorátu, ktoré sú napojené na okolité existujúce komunikácie. „Táto rekonštrukcia je dlho očakávanou stavbou, ktorej predchádzala niekoľkoročná snaha a jednanie s poslancami a primátormi  mesta Prešov vzhľadom na to, že pozemok, na ktorom sa nachádzame, nepatril univerzite. O to viac sa teším, že sa podarilo predmetnú cestu zapísať do katastra, čím sa stala majetkom univerzity a dnes tak môžeme stáť pri prestrihávaní pásky,“ ozrejmil rektor PU Peter Kónya.

Rekonštrukcia zahŕňa taktiež výstavbu parkovacieho pásu zo zatrávňovacích tvárnic za účelom zvýšenia užívateľských parametrov. „Rekonštrukciou boli vytvorené možnosti parkovania pre študentov, zamestnancov a hostí PU v celkovej kapacite 65 parkovacích miest,“ uviedol Karol Gabányi, vedúci Technicko-prevádzkového útvaru PU. Ako dodal, vytvorením parkovacích kapacít s jednoznačne definovaným spôsobom parkovania a výstavbou chodníkov pre bezpečný pohyb chodcov vznikajú predpoklady pre bezkolízny pohyb všetkých účastníkov dopravy.

V rámci stavebných prác boli zároveň vyriešené problémy s odvedením dažďových vôd z povrchu vozovky za pomoci odvodňovacích žľabov do jestvujúcej kanalizácie. Kompletne sa vymenili osvetľovacie stožiare za nové a moderné s LED diódami, zaručujúcimi úspory v spotrebe elektrickej energie. Na komunikácii boli osadené dopravné značky podľa schválenej dokumentácie, ako aj prvky pre bezpečnosť pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu. Súčasťou rekonštrukcie boli aj chodníky pre peších s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby. „Zhotoviteľ stavby zrealizoval stavebné práce v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby, v termíne a podľa dohodnutej ceny v zmluve o dielo s celkovou výškou nákladov takmer 18o-tisíc eur, ktoré použila univerzita z vlastných zdrojov,“ priblížila kvestorka PU Mária Nováková. Zároveň dodala, že sa jedná len o prvú etapu rekonštrukcií obslužných komunikácií v areáli PU, pričom postupne prejdú obdobnou úpravou všetky komunikácie a parkovacie plochy v areáli univerzity.  „Našou ďalšou snahou je úprava a rozšírenie parkovacích plôch na južnej strane areálu VŠA, kde je dnes na provizórnom parkovisku vytvorených 46 parkovacích miest a plánovanou úpravou a hlavne rozšírením by došlo k navýšeniu na 126 parkovacích miest,“ doplnila kvestorka.

V sérii rekonštrukčných procesov bude univerzita pokračovať aj naďalej. V najbližších dňoch sa spustí obnova Univerzitného viacúčelového športového areálu PU na Ul. 17. novembra, ktorý bude financovaný formou združenej investície vo výške viac ako 600-tis. eur. Participovať na nej bude Prešovský samosprávny kraj spoločne s PU. Súčasťou vybudovaného areálu bude atletická dráha vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúry pre ľahkú atletiku (sektor pre vrh kladivo, vrh guľou, skok do výšky, skok do diaľky), multifunkčné ihrisko pre rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a ihrisko pre plážový volejbal. Vybudovaná infraštruktúra bude teda slúžiť širokej verejnosti dotknutého regiónu na zvyšovanie aktívneho zdravia a vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, čo vytvorí predpoklad pre socio-ekonomickú udržateľnosť a rozvoj  Prešovského kraja.
Okrem vyššie zmienenej investície plánuje univerzita revitalizovať taktiež verejné priestranstvo pred budovou Vysokoškolského areálu v podobe nového krytu z betónovej dlažby, osadenia prvkov drobnej architektúry, lavičiek, košov a prístrešku pre bicykle. Projekt rieši taktiež zníženie hluku v urbanizovanom prostredí.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU