15.06.2018

Akademická obec oslávila Deň učiteľov

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa  10. apríla uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, na ktorom boli prezentované informácie o činnosti vedenia univerzity a zároveň vzdaný hold pedagogickej a výskumnej práci vysokoškolským pedagógom. Pri príležitosti  Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.
 
Priblíženie dosiahnutých výsledkov a nové vízie
Na Prešovskej univerzite sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademického senátu PU a zhromaždenie členov Akademickej obce PU, na ktorom rektor PU prof. Peter Kónya informoval o činnosti univerzity za tento akademický rok. „Súčasné vedenie univerzity má za sebou tri  funkčné roky. Predstupuje pred členov akademickej obce s bilanciou svojej činnosti a zároveň preto, aby nás informovalo o niektorých svojich aktivitách, ktoré sa podarilo zrealizovať, a predstavilo  nové vízie,“ zneli úvodné slová predsedníčky Akademického senátu PU PaedDr. Heleny Galdunovej, ktorá následne odovzdala slovo rektorovi PU. Ten v rámci svojej prezentácie priblížil dosiahnuté výsledky v oblastiach, ako je veda a akreditácia, vzdelávanie, vonkajšie vzťahy, informatizácia, rozvoj a investície.

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov
Rektor zároveň pri príležitosti sviatku učiteľov odovzdal ocenenie v podobe zlatej, striebornej a bronzovej medaily zamestnancom a priateľom univerzity, a to predovšetkým za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania PU, mimoriadne zásluhy o rozvoj  PU, ale taktiež za vedeckovýskumnú činnosť, dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť či vedenie vedeckovýskumných projektov. „Práca každého pedagóga by mala byť ocenená, lebo odvádzajú veľmi náročnú, dôležitú, ale zároveň veľmi málo ohodnotenú prácu,“ zdôraznil rektor univerzity, z rúk ktorého si prevzali medailu viac ako štyri desiatky ocenených. „Veľmi si vážim toto ocenenie, lebo na univerzite pôsobím 41 rokov. Snažila som sa dať tejto ustanovizni skutočne všetko, čo vo mne bolo, a beriem to aj ako ocenenie mojej dlhoročnej práce, už teraz, dá sa povedať, na sklonku mojej akademickej kariéry,“ uviedla prof. Daniela Slančová z Filozofickej fakulty, ktorej bola udelená zlatá medaila. Jej slová následne doplnil aj dekan Fakulty humanitných a prírodných vied prof. René Matlovič: „Dané ocenenie vnímam aj ako ocenenie  tímov, s ktorými som mal možnosť pracovať jednak vo vedení univerzity alebo teraz vo vedení fakulty. Zároveň ho beriem ako záväzok do budúcnosti, aby sme aj naďalej dosahovali takéto vynikajúce výsledky, či už vo vedecko-výskumnej, alebo vzdelávacej činnosti,“ poznamenal Matlovič.
 
Prezentácia publikácie  350 rokov vysokého školstva v Prešove
Prešovská univerzita slávila minulý rok 20. výročie svojho vzniku. No história vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov sa traduje už od roku 1667. Túto dejinnú udalosť si pripomenuli na slávnostnom zhromaždení uvedením novej knižnej publikácie pod názvom 350 rokov vysokého školstva v Prešove. „Som rád, jednak za vydavateľstvo PU, v ktorom bola táto kniha vydaná, a zároveň za seba ako recenzenta, že  vznikla veľmi zaujímavá a potrebná publikácia, ktorá približuje históriu vzdelávania v našom meste. Pevne verím, že  poskytne ucelený obraz, odkiaľ a kam smeruje kultivácia ľudského ducha,“ zhodnotil prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu prof. Milan Portik.
Po formálnom programe sa prítomní mohli započúvať do skladieb ženského speváckeho zboru Iuventus  paedagogica pod vedením Tatiany Švajkovej. Umelecký súbor, ktorý vznikol v roku 1964, interpretuje skladby všetkých štýlových období a prezentuje tvorbu slovenských skladateľov.
 
Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: Marcel Mravec, AV CCKV PUZlaté medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Daniele Slančovej, CSc. – za vedeckovýskumnú činnosť a významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:
Mons. prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. RNDr. Renému Matlovičovi, PhD., LL.M – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:
doc. PhDr. Miroslavovi Frankovskému, CSc. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:
prof. PaedDr. Jozefovi Libovi, PhD. – pri príležitosti životného jubilea – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
prof. PhDr. Zuzane Stanislavovej, CSc. – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
prof. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, CSc. – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:
doc. PaedDr. Viere Bebčákovej, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:
Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Živčákovi, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 

Strieborné medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Ľubomírovi BELÁSOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Mgr. art. Karolovi MEDŇANSKÉMU, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
prof. PhDr. Petrovi ŠVORCOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:
prof. ThDr. Marekovi PETROVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. ThDr. PhDr. Danielovi Slivkovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. RNDr. Jarmile BERNASOVSKEJ, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a vedenie vedecko-výskumných projektov
doc. PhDr. Eduardovi Lukáčovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
prof. MVDr. Janke PORÁČOVEJ, PhD. –  za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, vedenie vedecko-výskumných  a vzdelávacích projektov

Fakulta manažmentu:
doc. PhDr. Radovanovi BAČÍKOVI, PhD. MBA – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
prof. Ing. Danici FAZEKAŠOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:
prof. PhDr. Márii PODHÁJECKEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
doc. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:
doc. PhDr. Štefánii ANDRAŠČÍKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Ľubici DERŇAROVEJ, PhD., MPH – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PhDr. Ľubici RYBÁROVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Návrhy rektora PU v Prešove:
Ing. Karolovi  GABÁNYIMU – za prínos v oblasti riadenia technicko-prevádzkového útvaru Prešovskej univerzity v Prešove 
Ing. Andrei TURČANOVEJ – primátorke mesta Prešov – za rozvoj spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a mestom Prešov
PaedDr. Bc. Helene GALDUNOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
 

Bronzové medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Viere BILASOVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Ľubici HARBUĽOVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
prof. PhDr. Anne VALCEROVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:
Dr. h. c. Mons. Mgr. Jozefovi TÓTHOVI – za celoživotné dielo

Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. RNDr. Ivete BOROŇOVEJ, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a vedenie vedecko-výskumných projektov
doc. PaedDr. Ladislavovi HORŇÁKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:
doc. Ing. Emílii HUTTMANOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Ing. Sylvii JENČOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. RNDr. Mironovi PAVLUŠOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ing. Alžbete SUHÁNYIOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 
Pedagogická fakulta:
prof. PhDr. Ľudmile BELÁSOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PaedDr. Jánovi KANCÍROVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PaedDr. Alici PETRASOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PaedDr. Ľubomírovi ŠIMČÍKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
PhDr. Andrejovi NIKULINOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. ThDr. Miroslavovi ŽUPINOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:
PaedDr. Jurajovi MIHALČÍNOVI, PhD. – za zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
PaedDr. Ľubomírovi PAUČÍROVI, PhD. – za zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:
PaedDr. Viere CMOREJOVEJ – za celoživotné dielo
RNDr. Andrejovi SÝKOROVI, PhD. – za celoživotné dielo
PhDr. Silvii ŽULTÁKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. PhDr. Anne PLIŠKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove