15.06.2018

Rozhovor s rektorom univerzity

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Akademickej obci našej univerzity odovzdaná do užívania nová cesta s parkovacími miestami za budovou (Rektorátu, Pedagogickej fakulty a Fakulty športu PU) na Ul. 17. novembra 15. Určite sa všetci pamätajú na to, v akom stave donedávna bola, čo si odniesli nielen opätky, ale aj nejedno motorové vozidlo. Myslím, že môžeme bez preháňania konštatovať, že naši zamestnanci, študenti i hostia čakali na túto chvíľu doslova celé roky. Na dôvody aj ďalšie podrobnosti tejto stavby sme sa opýtali rektora univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Pán rektor, prečo trvala rekonštrukcia tak dlho, a to napriek tomu, že každému bolo zrejmé, v akom stave komunikácia bola?

Vedenie univerzity sa snažilo o opravu cesty spolu s parkovacími miestami takmer bezprostredne po prevzatí novej budovy v roku 2010. Jej vlastníkom nebola však univerzita, ale mesto Prešov, čo znemožňovalo akékoľvek rozsiahlejšie úpravy. Napriek intenzívnej snahe o zmenu vlastníckych pomerov sa nám niekoľko rokov nedarilo získať cestu do vlastníctva alebo aspoň dlhodobého prenájmu. Až v roku 2016, vďaka podpore pani primátorky a viacerých poslancov mestského zastupiteľstva, súhlasilo mesto so zámenou za iný pozemok na druhej strane Torysy. Samozrejme, to bol iba šťastný začiatok. Bolo treba ďalších niekoľko mesiacov na zápis do katastra, zabezpečenie finančných prostriedkov a výber zhotoviteľa. To, mimochodom, tiež nebolo jednoduché kvôli vyťaženosti firiem väčšími zákazkami.

Koľko stála rekonštrukcia a odkiaľ boli čerpané finančné prostriedky?

Celkovo stála rekonštrukcia prístupovej komunikácie s vytvorením nových parkovacích miest necelých 180-tisíc eur. Tieto prostriedky vyčlenila univerzita z vlastného rozpočtu.

Kto predmetnú stavbu realizoval?

Na základe verejného obstarávania bola zhotoviteľom stavby firma Inžinierske stavby, a. s., Košice. Aj keď je táto firma iste zvyknutá na väčšie zákazky, rekonštrukciu realizovala vo vysokej kvalite a v stanovenom termíne, aj keď jej v záverečných týždňoch počasie práve neprialo.
Po zrekonštruovanej aule vo VŠA je nová prístupová cesta druhou stavbou v areáli univerzity v tomto akademickom roku. Popri nich sa uskutoční aj slávnostné odovzdanie do prevádzky budovy Unipolabu v areáli VŠA, čiastočne postavenej zo štrukturálnych fondov, ktorá je súčasťou nášho jediného výskumného parku. Dočkáme sa v nasledujúcich mesiacoch aj ďalších?
Samozrejme, vedenie univerzity sa snaží využiť všetky možnosti na rozšírenie, modernizáciu, či rekonštrukciu svojich objektov, z ktorých niektoré majú už aj niekoľko desaťročí. Vzhľadom na absenciu výziev zo štrukturálnych fondov v rezorte školstva to však nie je práve jednoduché. V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia atletického štadióna vedľa tzv. nového internátu, ako spoločná investícia s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý na stavbu prispel sumou 410-tisíc eur z celkových  asi 617-tisíc. V letných mesiacoch by mala nasledovať výstavba parkoviska na konci VŠA, s rozšírením doterajších kapacít o viac ako osemdesiat parkovacích miest, od ktorého si sľubujeme ukončenie „divého“ parkovania na trávniku v areáli VŠA aj blokovania jedného pruhu na Ul. 17. novembra. Pevne verím, že po potvrdení „vysúťaženého“ zhotoviteľa agentúrou sa ešte v závere semestra dočkáme začiatku rekonštrukcie fasády a strechy tzv. starého internátu, ako aj zateplenia našej športovej haly, z úspešných projektov z tej istej schémy rezortu životného prostredia. K výberu zhotoviteľa sa pomaly posúva aj ďalší projekt, zameraný na prestavbu a parkovú úpravu námestia pred VŠA a obidvoma študentskými domovmi za viac ako 400-tisíc eur. Už o niekoľko týždňov sme pripravení začať rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích kapacít obidvoch študentských domovov na Ul. 17. novembra, z prostriedkov vyčlenených Vládou SR, o čom sme v piatok 11. mája opäť rokovali s premiérom a ministrom financií.

Má vedenie univerzity aj po týchto rozsiahlych prestavbách a rekonštrukciách ešte nejaké ďalšie stavebné plány?

Samozrejme, len zatiaľ nemá na nich peniaze. V blízkej budúcnosti musíme vyriešiť zateplenie a výmenu plášťa budovy VŠA, čo v súčasnosti nie je možné zo žiadnych existujúcich schém. Takisto je nevyhnutné rozšíriť priestory Fakulty zdravotníckych odborov, viažucej na seba mimoriadny záujem o štúdium a  rozmýšľame aj o získaní nových ubytovacích kapacít pre študentov.

Ďakujem za rozhovor.
Zhovárala sa 
Mgr. Anna Polačková, PhD.