20.09.2018

Univerzita otvorila vedecký park

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.

Prešovská univerzita (PU)  v Prešove v polovici mája slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Investícia presiahla výšku 4 mil. eur.
 
Prioritou je kvalitný výskum
Veda a výskum majú na Prešovskej univerzite silné postavenie, o čom svedčia aj výsledky v tejto oblasti. Podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť univerzita permanentne skvalitňuje a aj za týmto účelom sa zapojila do projektu Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, na ktorom participuje spoločne s Technickou univerzitou v Košiciach a  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika. V rámci neho došlo k vybudovaniu nových výskumných priestorov, v ktorých budú koncentrované výskumné aktivity. „Táto budova, ktorá je súčasťou vedeckého parku, je nielen príkladom akademickej a vedeckovýskumnej  spolupráce troch najväčších univerzít na východe Slovenska, ale je veľmi významným krokom pre ďalšie uberanie sa vedy a výskumu na Prešovskej univerzite,“ uviedol na slávnostnom otvorení rektor PU Peter Kónya. „Európske regióny sa nezaobídu bez silnej univerzity, v Prešovskom kraji je takou  práve Prešovská univerzita. Som veľmi rád, že dnešný deň prispeje k pozdvihnutiu vedy a výskumu v tomto kraji, ale aj na celom východnom Slovensku,“ zdôraznil Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho slová následne doplnil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý zaželal všetkým vedeckým pracovníkom, pedagógom, ale aj študentom veľa tvorivosti a kvalitných vedeckých výstupov. 

Viac ako 4 mil. eur
Schválené rozpočtové výdavky na daný projekt pre Prešovskú univerzitu predstavujú čiastku viac ako 4 mil. eur. „Finančné prostriedky boli proporčne rozdelené medzi výstavbu nových výskumných priestorov Unipolab (cca 1,9 mil. eur) a obstarávanie špičkovej prístrojovej a laboratórnej techniky. V menšej miere tiež na zabezpečenie výskumných, prevádzkových a administratívnych aktivít projektu,“ vysvetlil finančné krytie prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU, Peter Adamišin. Dodal, že projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov s 5 % podielom univerzity.

Moderná vedecká infraštruktúra
Nové výskumné priestory sú vybavené modernou technikou v celkovej hodnote takmer 2 mil. eur. Z prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska dominantné postavenie plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool, umožňujúce dosiahnutie nízkych teplôt až do 2 Kelvinov (–265 °C) a magnetických polí do 9 Tesla, ktoré na svoj chod nepotrebuje dopĺňanie kryogénnych kvapalín na chladenie. „Prístroj zabezpečuje merania tepelnej kapacity, transportu elektrického náboja, ako aj transportu tepla. Pomocou neho je možné taktiež určovať magnetické vlastnosti materiálov, čo poskytuje pedagógom i študentom možnosť využiť najmodernejšie metódy a vedecké poznatky priamo pri výučbe,“ objasnil Marián Reiffers, vedúci Centra aplikovaného výskumu a inovácií PU. Zariadenie Dynacool je takmer nepretržite využívané, keďže je možné ho ovládať aj na diaľku, čo v konečnom dôsledku umožňuje efektívne prinášať experimentálne výsledky pre naplnenie cieľov výskumu v oblasti environmentálneho inžinierstva.

Výskum v oblasti prírodných vied
Budova Unipolab bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené viaceré katedry, ako Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU či  Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU. „Nová infraštruktúra výrazne posilňuje konkurencieschopnosť našej univerzity v oblasti výskumu a transferu inovácií do praxe. Nové vybavenie nám v tom pomôže, lebo vytvára podmienky na produkciu špičkových vedeckých výsledkov,“ konštatoval dekan FHPV René Matlovič.

Úžitková plocha vedeckovýskumných priestorov je 834 m2, pričom v budove sa nachádza 7 laboratórií, a s tým súvisiace miestnosti, ako váhovňa, prípravovňa, kancelárie, technické miestnosti,  dohromady 24 miestností. V rámci projektu bolo vybudovaných aj 10 nových parkovacích miest.
 
Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: Marcel Mravec, AV CCKV PU