03.12.2018

Prešovská univerzita otvorila 22. akademický rok

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


V utorok, 19. septembra, Prešovská univerzita v Prešove (PU) oficiálne vstúpila do nového akademického roka. Na slávnostnom podujatí ocenila vedecko-pedagogických pracovníkov i študentov, rekapitulovala, predstavila svoje plány a  vízie.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnosťou, ktorá sa odohráva v priestoroch Divadla Jonáša Záborského za prítomností takmer 500 hostí zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska či Ukrajiny. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sa otvorenia 22. akademického roka okrem univerzitných vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov   zúčastnili aj najvyšší akademickí funkcionári slovenských i zahraničných vysokoškolských inštitúcií, vedecko-výskumní partneri, predstavitelia štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy, zástupcovia cirkví, náboženských spoločností či podnikateľskej sféry. 

Bilancovanie a nové výzvy

 „Stojíme na prahu nového akademického roka, čo nám opäť dáva príležitosť pre rekapituláciu, zhodnotenie a posúdenie dosiahnutých výsledkov, no najmä zamyslenie sa nad výzvami, očakávaniami a plánmi pre nasledujúce obdobie,“ zaznelo, po privítaní prítomných hostí, z úst rektora PU Petra Kónyu.  Z tých najvýznamnejších výsledkov, ktoré univerzita v uplynulom roku dosiahla vyzdvihol úspech v internacionalizácii vzdelávania, keď v uplynulom roku študovalo na PU takmer 600 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100%, vďaka čomu predbehla univerzity, tradične vyhľadávané študentmi z cudziny. „V oblasti vedeckého výskumu sa nám opäť podarilo mierne zvýšiť počet domácich grantových projektov, pričom  na ich riešenie sme získali viac ako jeden milión eur. V uplynulých týždňoch rezonovalo meno našej univerzity doma aj v zahraničí v súvislosti so zaregistrovaním jedinečnej odrody rumančeka – Lianky," rekapituloval dosiahnuté výsledky rektor. 
Zároveň upriamil pozornosť na snahu vedenia univerzity neustále zlepšovať a modernizovať svoju infraštruktúru. „Po rekonštrukcii auly vo Vysokoškolskom areáli, sme ukončili a sprevádzkovali budovu Unipolab ako súčasť vedeckého parku Technicom. V prvých mesiacoch tohto roku prebehla aj dlho očakávaná výstavba prístupovej cesty k Rektorátu univerzity s vytvorením niekoľkých desiatok parkovacích miest. S výdatnou pomocou Prešovského samosprávneho kraja, sa nám podarilo modernizovať viacúčelový športový areál s atletickou dráhou a niekoľkými ihriskami,“ pokračoval rektor. Ako doplnil, v priebehu leta bola realizovaná rekonštrukcia jedného osemposchodového bloku tzv. nového internátu, ako vôbec prvá ukončená modernizácia študentského domova z prostriedkov, uvoľnených vládou SR. Z rovnakých prostriedkov začína v súčasnosti modernizácia frontálneho traktu starého internátu. „Od letných prázdnin prebieha rozsiahla prestavba, vrátane zatepľovania, výmeny strechy a rekonštrukcie fasády starého internátu, realizovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Z rovnakých zdrojov získala univerzita prostriedky aj na projekt parkovej úpravy námestia v campuse na Ul. 17. novembra, ktorá by sa mala realizovať v prvých mesiacoch nového roku. Ešte do konca roka by sme chceli z vlastných prostriedkov postaviť nové parkovisko pri budove VŠA s takmer trojnásobným počtom parkovacích miest oproti súčasnému stavu,“ sumarizoval plány na najbližšie obdobie rektor Kónya. 

V rámci svojho príhovoru neopomenul ani aktuálne problémy vysokého školstva na Slovenku. Na záver sa poďakoval vedecko-pedagogickým zamestnancom za ich mimoriadne náročnú a finančne stále málo ohodnotenú prácu, vykonávanú často pod silným časovým a psychickým tlakom. Prihovoril aj prítomným študentom, ktorým zaželal nezabudnuteľné roky univerzitných štúdií s výbornými študijnými výsledkami, zamestnancom veľa pracovných úspechov a všetkým prítomným pevné zdravie.

Auditóriu sa prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák: „Ako dobre viete, k Prešovskej univerzite mám naozaj blízky vzťah. Je to moja alma mater, a ako Prešovčanovi mi taktiež záleží na tom, aby sa úspešne rozvíjala a napomáhala aj pri rozvoji  celého regiónu“, uviedol štátny tajomník. Zároveň pripomenul, že parlament minulý týždeň opätovne schválil dva zákony, ktoré významným spôsobom menia vysokoškolské prostredie na Slovensku. „Verím, že Prešovská univerzita  bez problémov zvládne tieto zmeny  a využije ich v čo najširšej miere na prospech svoj i svojich študentov,“ doplnil Krajňák. S príhovor vystúpila aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ktorá si z rúk rektora univerzity zároveň prevzala striebornú medailu za rozvoj spolupráce medzi PU a mestom Prešov. Zo zahraničných hostí predniesol príhovor prof. Ján B. Lášek, prorektor Karlovej univerzity v Prahe a György Végvári, prorektor pre strategický a vzdelávací rozvoj z Kaposvár Univerzity.

Udelenie Ceny rektora

Neodmysliteľnou súčasťou akademickej slávnosti je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná tridsiatim trom tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, šiestim pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, trom vedecko-výskumným pracovníkom za inováciu a vedecký objav, ale tiež  štrnástim študentom za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne výsledky. Cenou rektora bolo cenených aj šesť katedrových webstránok.

Atmosféru akademickej slávnosti prítomným hosťom spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavila malá skupina Speváckeho zboru sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckej teologickej fakulty  PU.

Výučba v zimnom semestri prebieha od 17. septembra do 14. decembra 2018. Po nej bude nasledovať skúškové obdobie od 17. decembra 2018  do 08. februára 2018. Vzdelávaciu činnosť v akademickom roku 2018/2019 zabezpečí 546 pedagogických zamestnancov. Z nich 58 profesorov, 130 docentov, 320 odborných asistentov, 9 asistentov, 23 domácich a 6 zahraničných lektorov.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: AVC CCKV PU