29.04.2019

Veľkonočné posolstvá

Autor: Redakcia


Vážená akademická obec, 

veľkonočné sviatky prinášajú najdôležitejšie posolstvo kresťanstva o Ježišovej vykupiteľskej smrti a o Jeho zmŕtvychvstaní, ktoré dáva perspektívu a zmysel nášmu životu. V socialistickej minulosti našej spoločnosti bola zredukovaná Veľká noc na sviatky jari.
Cyklické striedanie ročných období nemôže nahradiť Boží zásah do dejín ľudstva, ktorý pozýva človeka k premýšľaniu nad zmyslom a perspektívou ľudského života. Posolstvo „vstal, niet Ho tu“ (Mk 16, 6), nestratilo na svojej dôležitosti ani dnes. Provokuje nás k odpovedi, ktorá prináša zmenu života. Ak vzkriesenie popierame, potom „daromná je naša viera a ešte vždy sme vo svojich hriechoch“ (1 K 15, 17). Vtedy sa náš životný štýl scvrkne na heslo „jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme“ (1 K 15, 32).

Viera v živého Pána mení cestu nášho života z egoistického hedonistického prežívania z dňa na deň na aktívny život s nesebeckým poslaním. K tejto veľkonočnej viere sme pozvaní samotným Ježišom Kristom slovami, ktoré adresoval svojmu učeníkovi Tomášovi: „...nebuď neveriaci, ale veriaci“ (J 20, 27). Nedajme sa zmiasť pochybnosťami, ktoré môžu víriť v našej hlave podobne ako v Tomášovej. Často prichádzajú vtedy, keď sa veci nedejú podľa našich predstáv. Nerozumieme odkazu Písma, preto sa vzďaľujeme duchovnému poznaniu i skutočným hodnotám života. Nechápeme poslanie cirkvi dané Kristom, preto sme často pohoršení, že nekoná tak, ako to sekulárni ľudia požadujú. Následkom je opustenie spoločenstva veriacich, lebo sa nám zdajú nemoderní. Pestujeme kresťanský individualizmus a zabúdame na skutočnosť, že žeravý uhlík, ktorý vypadol z pahreby, rýchlo vychladne. 

Živý Kristus chce zmeniť našu skepsu a pochybovačnosť. Túži dať nášmu životu iný smer a naplniť ho skutočnými hodnotami. To prinesie novú kvalitu nášho bytia. Zasľúbenie požehnaného života zdôrazňuje vzkriesený Ježiš slovami: „Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili“ (J 20, 29). Prajem všetkým, ktorí otvoria svoje srdcia pre veľkonočné posolstvo, aby v svojich životoch pocítili platnosť tohto blahoslavenstva.

Požehnané veľkonočné sviatky praje
Mgr. Slavomír Sabol
biskup VD ECAV na SlovenskuMilí pedagógovia, študenti a čitatelia časopisu Prešovskej univerzity,

možno sa vám viackrát stalo, že od vás niekto potreboval pomoc a vy ste sa mali rozhodnúť. To rozhodovanie má len dve možnosti. Alebo pomôžem, alebo toho prosiaceho odignorujem. Teraz, keď slávime najväčší kresťanský sviatok v roku – Paschu, máme si o to viac uvedomiť, čo nám skrze tento sviatok chcel Ježiš Kristus ukázať. Keď počúvame o jeho umučení, zbičovaní, strastiplnej krížovej ceste, máme si uvedomiť, že toto všetko podstúpil kvôli neoblomnej a na nič sa nehrajúcej LÁSKE k celému stvorenstvu. Ku tebe a ku mne! On sám sa rozhodol ísť na svoju dobrovoľnú smrť, lebo videl, že človek bol zapredaný hriechu.

Kristovo rozhodnutie zmenilo celý chod dejín. A čo nám týmto svojím počinom chcel odkázať? Nuž, aby sme aj my vedeli robiť správne rozhodnutia. Nie len tie, ktoré končia otázkou – Čo z toho budem mať ja? – ale rozhodnutia, ktoré pamätajú na toho druhého. Rozhodnutia, ktoré prinesú nový život mne, tebe, drahý študent či pedagóg, a celému ľudstvu. Nech Kristova obeta a jeho slávne vzkriesenie je symbolom toho víťazstva, ktoré už nikdy nebude vzaté späť. Všetkým vám prajem požehnané sviatky Paschy a u zmŕtvychvstalého Krista vyprosujem hojné milosti.

Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Mons. Ján Babjak SJ
gréckokatolícky prešovský arcibiskup metropolitaVážená akademická obec, milí študenti,

každoročná príprava, ako aj slávenie Veľkej noci nás má viesť k obnove a posile viery a pochopiteľne aj k odstráneniu hriechov, zlozvykov a slabostí. V tom nám pomáha zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý premohol hriech i smrť. V jubilejnom roku 400. výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov pozeráme na hrdinstvo troch kňazov, ktorí žili i zomreli pre svoju vieru. Pri pohľade na nich obnovme v sebe aj my túžbu po vernosti Ježišovi v každom povolaní a na každom mieste, kde sme boli poslaní.

Požehnanú Veľkú noc praje

Mons. Bernard Bober
arcibiskup metropolitaChristos vstal z mŕtvych!

Tieto prosté, ale zároveň tak neobyčajné slová nech naplnia naše srdcia v slávnostný deň Paschy, skutočne najväčšieho spomedzi všetkých sviatkov, „veľkou radosťou“ (Mt 28, 8).
„Kto má uši, nech počúva (Mt 13,9)!“ Cirkev Baránka, ktorý svojou krvou zmyl hriechy celého sveta a svojou smrťou na kríži znova otvoril ľuďom brány raja a večného života, pozýva všetkých verných: „S lampami v rukách ako Ženíchovi vyjdime v ústrety Christovi, vychádzajúcemu z hrobu – a spolu s jasajúcimi anjelskými vojmi oslávme spásonosnú Božiu Paschu (2. tropár 5. ódy Paschálneho kánonu)!“

Nech Ten, ktorý pošliapal smrť a „zrušil“ diabla svojou mocou, spôsobí, aby sme aj my boli vzkriesení pre večný život a „vošli do radosti nášho Pána (Mt 25, 21), ktorý bol mŕtvy, a hľa, žije na veky vekov“ (Zj 1, 18)!

RASTISLAV
arcibiskup prešovský
metropolita českých krajín a Slovenska