29.04.2019

Prof. Kónya opätovne zvolený za rektora

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Dňa 18. marca 2019 sa uskutočnili voľby kandidáta na rektora Prešovskej univerzite v Prešove na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. Svoj post obhájil prof. Peter Kónya, ktorý povedie univerzitu nasledujúce štyri roky.

K termínu podávania návrhov na kandidáta na rektora Prešovskej univerzity v Prešove, ktorým bol 7. marec 2019, do12.00 hod., členovia volebnej  komisie Akademického senátu Prešovskej univerzity  v Prešove pre kandidáta na rektora Prešovskej univerzity v Prešove prevzali desať návrhov na kandidáta na rektora Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré spĺňali náležitosti, uverejnené vo Vyhláške o voľbách kandidáta na rektora PU. Navrhnutí boli dvaja kandidáti (v abecednom poradí): prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., a Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Verejné predstavovanie kandidátov na rektora, ktoré otvoril predseda Volebnej komisie Akademického senátu PU prof. Kamil Kardis, PhD.,  sa uskutočnilo 18. marca o 10.00 hod. v miestnosti č. 103 (aula) vo VŠA. Kandidáti na rektora sa akademickej obci predstavili v abecednom poradí, pričom na svoju prezentáciu mali vyčlenený časový limit, po prezentácii daného kandidáta nasledovala diskusia s akademickou obcou. Jeden z kandidátov na rektora prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., sa po svojej prezentácii a následnej diskusii verejne vzdal kandidatúry.

Po skončení verejného predstavenia kandidátov sa následne o 13.00 hod. uskutočnila voľba kandidáta na rektora tajným hlasovaním členov Akademického senátu PU v priestoroch Consilium Maius v budove Rektorátu PU. Ten zvolil za rektora Prešovskej univerzity v Prešove  Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

„Som veľmi rád, že práca, ktorú sme pred štyrmi rokmi začali, bola ocenená pozitívne a Akademický senát jej vyslovil jasnú podporu, za čo jeho členom úprimne ďakujem,“ uviedol rektor Kónya po zvolení. Ako dodal,  hlavným cieľom v nadchádzajúcom funkčnom období bude udržať pozíciu univerzity v slovenskom i medzinárodnom akademickom priestore, dokončiť prebiehajúce  projekty a rozbehnúť nové, aby univerzita napredovala minimálne takým tempom, ako doteraz. „Vo vzťahu k študentom chceme pokračovať v stretávaní sa s akademickými senátormi a priamo riešiť podnety zo strany študentov. V prípade zamestnancov ešte viac stimulovať ich kariérny rast, oceňovať ich prácu, spolupracovať s odbormi či rozšíriť možnosti športových a kultúrnych aktivít zamestnancov v duchu hesla človek na prvom mieste,“ doplnil rektor, ktorý neopomenul ani podporu umeleckej činnosti na univerzite. 

V rámci stanovených cieľov plánuje univerzita podľa jeho slov dobudovať systém inštitucionálnych vzťahov so samosprávami na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, zintenzívniť spoluprácu so strednými školami a pokračovať vo vytváraní kontaktov so zahraničnými univerzitami (aj mimo EÚ).  V rámci investičných a rozvojových aktivít bude univerzita pod vedením rektora Kónyu dbať na ukončenie rekonštrukcie internátov na Ul. 17. novembra, vyvíjať aktivity na získanie nových vyučovacích priestorov a nových priestorov pre študentské domovy. Prioritou bude taktiež rekonštrukcia a zateplenie budovy Vysokoškolského areálu a úprava exteriérov objektov PU.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU Poďakovanie akademickej obci PU

Vážené kolegyne a kolegovia,
milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým úprimne poďakoval za dôveru, ktorú ste  mi vyjadrili prostredníctvom Vašich zástupcov v Akademickom senáte Prešovskej univerzity v Prešove vo voľbách kandidáta na rektora. Mandát, ktorý som od Vás dostal, si nesmierne vážim a považujem ho za ocenenie línie našej univerzity a výsledkov činnosti za práve končiace sa štvorročné funkčné obdobie tohto vedenia.

Verím, že nesklamem Vašu dôveru a v nasledujúcich rokoch naplní spôsob a vedenie univerzity Vaše očakávania.
Úprimne ďakujem.

prof. Peter Kónya
rektor Prešovskej univerzity v Prešove