27.06.2019

Univerzita ocenila prácu pedagógov

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) sa 15. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom boli prezentované informácie o činnosti vedenia univerzity a zároveň ocenená práca vysokoškolských pedagógov. Pri príležitosti  Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily. 

Súčasné vedenie univerzity má za sebou štvorročné funkčné obdobie. Už po štvrtýkrát teda predstúpilo pred členov akademickej obce s bilanciou svojej činnosti za tento akademický rok a zároveň predstavilo nové vízie na nadchádzajúce obdobie. Pri tejto príležitosti rektor PU prof. Peter Kónya priblížil dosiahnuté výsledky v oblasti  vedy a akreditácie, vzdelávania, vonkajších vzťahov, informatizácie, rozvoja a investície.

Na slávnostnom zasadnutí sa aj tento rok zároveň pokračovalo v začatej tradícii ocenenia práce pedagógov. V súčinnosti s jednotlivými fakultami rektor udelil zamestnancom a priateľom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za dlhoročnú významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. „Na našej univerzite pôsobí viac ako šesťsto tvorivých pracovníkov, z ktorých mnohí strávili v jej priestoroch niekoľko desaťročí. Dali jej časť svojho života a zdravia a nemalou mierou sa zaslúžili o jej úspechy na poli vedy a vzdelávania. Preto im patrí zaslúžená vďaka a patričná úcta,“ vyzdvihol rektor Kónya, z rúk ktorého si prevzali medailu viac ako štyri desiatky ocenených.  

Po oficiálnom formálnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnilo vyše 250 zamestnancov a hostí,  nasledoval krátky hudobný program pod taktovkou univerzitných umeleckých telies.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU 


ZOZNAM OCENENÝCH:

Zlaté medaily boli udelené:

Gréckokatolícka teologická fakulta:
RNDr. Jozefovi VOSKÁROVI – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. RNDr. Andrejovi PAVÚKOVI, CSc. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú činnosť a dlhoročné zásluhy za rozvoj Katedry biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta manažmentu:
doc. Ing. Ladislavovi SOJKOVI, CSc. – za dlhodobú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a za prínos spolupráce s praxou
Pedagogická fakulta:
doc. Ing. Jane BURGEROVEJ, PhD., mim. prof. – za  mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
Dr. h. c. prof. ThDr. Radimovi PULECOVI – KRYŠTOFOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 

Strieborné medaily boli udelené:
Filozofická fakulta:
doc. PaedDr. Ivane CIMERMANOVEJ, PhD. – za manažment a rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Ing. Martinovi LAČNÉMU, PhD. – za manažment a rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta:
doc. PhDr. Jaroslavovi CORANIČOVI, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabrielovi PAĽOVI, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
Fakulta humanitných a prírodných vied:
Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimírovi ŠEBEŇOVI, PhD. – za celoživotné dielo a významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta manažmentu:
doc. Ing. Alžbete SUHÁNYIOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogická fakulta:
prof. PaedDr. Ľudmile LIPTÁKOVEJ, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. RNDr. Ivete SCHOLTZOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
PhDr. Andrejovi NIKULINOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. ThDr. Jánovi ŠAFINOVI, PhD. – za pedagogickú a výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej  univerzity v Prešove
Fakulta športu:
doc. PaedDr. Erike CHOVANOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
doc. Mgr. Rút LENKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
Fakulta zdravotníckych odborov:
Mgr. Dagmar KVAŠŇÁKOVEJ – za celoživotné dielo
 
Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. PhDr. Vasiľovi JABUROVI, CSc. – za celoživotné dielo a významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
prof. MUDr. Jánovi KMECOVI, PhD., MPH – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
PaedDr. Milanovi MAJERSKÉMU, PhD. – za rozvoj spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Prešovským samosprávnym krajom
prof. PhDr. Jozefovi SIPKOVI, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 
 

Bronzové medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:
doc. Mgr. Zuzane STRAKOVEJ, PhD., mim. prof. – za manažment a rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta:
doc. JCDr. Františkovi ČITBAJOVI, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
prof. Mgr. Kamilovi KARDISOVI, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
doc. ThDr. Petrovi TIRPÁKOVI, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied:
RNDr. Lenke DEMKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ruslanovi MARIYCHUKOVI, CSc. – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PaedDr. Lenke PASTERNÁKOVEJ, PhD., MBA – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove
RNDr. Eve PETREJČÍKOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove
Fakulta manažmentu:
doc. PaedDr. Zuzane BIRKNEROVEJ, PhD., MBA – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ing. Dane KISEĽÁKOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ing. Rastislavovi KOTULIČOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Ing. Martinovi ROVŇÁKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogická fakulta:
doc. RNDr. Renáte BERNÁTOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Mgr. Radoslavovi RUSŇÁKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
PaedDr. Edite ŠIMČÍKOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
prof. ThDr. Alexandrovi CAPOVI, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove 
Fakulta športu:
Mgr. Terézii KOVALÍK SLANČOVEJ, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 
Návrhy rektora PU v Prešove:
prof. PhDr. Beáte BALOGOVEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Vladislavovi DUDINSKÉMU, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
MUDr. Jánovi KOVAĽOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. MUDr. Ivanovi MINČÍKOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Ľudovítovi PETRAŠKOVI, CSc. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove