18.09.2019

Veda, umenie, šport a akreditácia

Autor: prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., prorektor PU


Narodil sa v Prešove. Vysokoškolské štúdium ukončil na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde v roku 1995 získal titul Ing. V rokoch  1997 – 2002  absolvoval štúdium katolíckej teológie a etickej a náboženskej výchovy na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore katolícka teológia ukončil na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity, kde sa v roku 2018 aj inauguroval. Habilitoval sa na Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnave v roku 2012. Na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove pôsobí od roku 2000, kde v období rokoch 2007 – 2019 pôsobil ako prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy a prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj. Počas svojho akademického pôsobenia bol riešiteľom mnohých vedeckých projektov a získal viaceré významné ocenenia doma i v zahraničí. Od roku 2017 je poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Rezort, do ktorého vstupujem ako prorektor, je v celku široký a zahŕňa v sebe oblasť vedy a výskumu, edičnej a publikačnej činnosti, grantov, umenia, športu a dnes veľmi podstatnú a kľúčovú oblasť každej univerzity a tou je akreditácia. Práve v tomto období prechádza akreditácia vysokých škôl, odborov a študijných programov transformáciou, ktorá má zásadný charakter a pravdepodobne sa komplexne zmení aj systém. Od 1. septembra 2019 vstúpili do platnosti dva veľmi podstatné legislatívne predpisy, ktoré budú mať určite vplyv na realizáciu štúdia na vysokých školách. Sú nimi novela VŠ zákona a vyhláška o sústave študijných odborov. To všetko si bude vyžadovať vnútorné nastavenie akreditačných procesov jednotlivých fakúlt našej univerzity. Začal som od konca, teda od poslednej oblasti môjho rezortu, ale asi mi dáte za pravdu, že pre univerzitu kľúčovej, ktorej sa chcem špeciálne venovať. V tejto súvislosti je potrebné udržať tzv. profilové študijné programy, ale aj reagovať na výzvu súčasnosti, po ktorej volá aj „štát“, a to je podpora a vytvorenie podmienok pre vznik profesijne orientovaných bakalárskych programov, ktoré posilnia a podporia postavenie univerzity na trhu vysokoškolského vzdelávania a zároveň zvýšia u absolventov možnosť uplatnenia sa na trhu práce.

Ďalšou významnou oblasťou života univerzity je oblasť vedeckého výskumu. Naša univerzita má veľmi dobré predpoklady v personálnej i materiálnej oblasti, aby sa výskum mohol realizovať na kvalitnej úrovni. Ako perspektívu do budúcnosti vidím aj naďalej prácu na vytvorení motivačného prostredia na úrovni univerzity a fakúlt pre podporu tvorivého potenciálu zamestnancov univerzity pri podávaní a riešení projektov. Plánom je tiež zvýšiť počet a kvalitu vedecko-výskumných projektov z agentúry APVV, VEGA a KEGA a získať tak finančné prostriedky pre realizáciu ďalších parciálnych vedeckých aktivít fakúlt. Určite bude potrebne naše snahy akcentovať aj na oblasť aplikovaného výskumu, a to najmä hľadať mechanizmy pre podporu, aj v spolupráci s ďalšími vecne príslušnými prorektormi, aktívnejšie vyhľadávať a podporovať možné výskumné partnerstva, aj mimo schém financovaných zo štrukturálnych fondov. Ďalej bude potrebné v spolupráci s výskumnými pracoviskami, fakultami a ďalšími súčasťami univerzity pripraviť prehlaď možností spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu a vhodnou formou ju komunikovať s vonkajším podnikateľským prostredím. Naša univerzita, ako jediná verejná vysoká škola v PSK, má významné postavenie v regióne a ukrýva vedecký a tvorivý potenciál, ktorý má ambíciu byť aktívne zapojený do riešenia nielen regionálnych, ale aj celospoločenských problémov. V súvislosti s tým je potrebné venovať patričnú pozornosť formácii mladých vedeckých pracovníkov, ktorí už dnes majú veľmi dobré podmienky pre svoj rast na univerzite, a to aj prostredníctvom pre nich vytvorenej grantovej agentúry predchádzajúcim vedením. 

V oblasti habilitačných vymenúvacích konaní bude potrebné takmer okamžite prepracovať naše univerzitné legislatívne predpisy na základe už dvoch vyššie spomínaných legislatívnych predpisov a zároveň aj vyhlášky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, na základe ktorej sa potom budú realizovať tieto konania na fakultách.

V pôsobnosti univerzity má svoje miesto aj Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, v rámci ktorého vychádzajú kvalitné publikácie a časopisy, a to je ďalšia oblasť, ktorej sa chcem venovať. Za úlohu si kladiem podporovať a vytvárať podmienky pre publikovanie v tzv. indexovaných časopisoch a taktiež snažiť sa naše časopisy úspešne registrovať v renomovaných databázach. Publikačná činnosť je veľmi významným faktorom v rámci rozpočtu univerzity. V tejto súvislosti potrebujeme aj napriek všetkým nepriaznivým vplyvom externého prostredia pokračovať v kvalitných publikačných výstupoch na domácej i zahraničnej pôde. Zmeny, ktoré sa v rezorte školstva dejú, indikujú, že naše vysoké školstvo neustále bojuje s pre nás akceptovateľným spôsobom a formou financovania. 

Umelecká činnosť na univerzite má po dvadsiatich rokoch svoje nezastupiteľné miesto. Táto oblasť tvorí pevnú súčasť nielen vo vzdelávacom systéme, ale aj v oblasti takpovediac kultúrno-spoločenskej a nehovoriac o úspešnej a kvalitnej reprezentácii univerzity v externom prostredí doma i v zahraničí vo výtvarnom, hudobnom i dramatickom umení. Je potrebné aj naďalej pokračovať vo vytváraní vhodných podmienok pre podporu a rast umeleckej činnosti na univerzite. 
Nie menej dôležitou oblasťou na univerzite je aj šport. A to opäť na úrovni vzdelávacej, ale aj v oblasti mimoškolských a voľnočasových aktivít zamestnancov, študentov i verejnosti. V nedávnej minulosti bola v spolupráci s PSK úspešne ukončená rekonštrukcia univerzitného športového areálu, ktorý dáva predpoklady pre kvalitnú prípravu študentov a športové vyžitie. Našou lukratívnosťou je naozaj aj to, že máme jednu z dvoch fakúlt športu na Slovensku, čo dáva našej univerzite širší záber záujmu na trhu vysokoškolského vzdelávania. Preto aj v tejto oblasti života univerzity je potrebné hľadať prostriedky a kapacity pre podporu a rast športovej činnosti.

Určite som nespomenul všetky oblasti, ktorými sa budem zaoberať pri riadení tohto rezortu, ale som otvorený a pripravený riešiť aj ďalšie úlohy, podľa aktuálne prichádzajúcich výziev a potrieb.

Na záver chcem povedať, že dlhodobé podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry na Slovensku je takmer na dennom pretrase na mnohých grémiách. Avšak to nemá byť dôvod našej stagnácie alebo znechutenia. Nech je to pre nás výzvou i predmetom činnosti na univerzite. V tomto kontexte je preto podstatné, aby sme spolu ako univerzita ťahali za jeden povraz (nech to nebude klišé) a tvorili kvalitné medziľudské vzťahy, ktoré budú zárukou pevných a kreatívne založených kolektívov, prinášajúcich úspechy pre jednotlivcov, fakulty i univerzitu zároveň. Nech vzájomný rešpekt, spolupatričnosť, porozumenie a tolerancia sú tou podstatnou esenciou nášho spoločného univerzitného života.