18.09.2019

Vzdelávanie

Autor: doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., prorektorka PU


Vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Na Prešovskej univerzite v Prešove pracuje od roku 1996. Vo svojom doktorandskom štúdiu sa venovala využívaniu multimédií v cudzojazyčnom vzdelávaní, jej habilitačná práca bola venovaná e-learningu ako edukačnej stratégii vo vzdelávaní študenta anglického jazyka. Vo svojej vedeckej činnosti sa orientuje na vyučovanie cudzieho jazyka žiakov so špecifickými potrebami, venuje sa využívaniu korpusov a všeobecne technológii vo vzdelávaní.

V minulosti pôsobila ako prorektorka pre vzdelávanie (2007 – 2011), prorektorka pre vonkajšie vzťahy (2011 – 2015) a ako prodekanka pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte PU (2015 – 2019).

Vzdelávanie je kľúčovou oblasťou každej modernej spoločnosti a do centra našej pozornosti sa musí dostať kvalita vzdelávania. Tá sa však spája nielen so vzdelávaním ako takým, ale s vytvorenými podmienkami, kvalitnými učiteľmi a študentmi, ktorí sú naklonení otvorenému vzdelávaniu, diskusii a predovšetkým kritickému mysleniu.

Spätná väzba učiteľov i študentov o obsahu vzdelávania na našej univerzite má spoločné prienikové oblasti práve v snahe o tvorivosť, autonómnosť, kreativitu ako opozitum k povrchnosti a memorovaniu. Je dôležité, aby študenti cítili, že sú súčasťou a nie predmetom vzdelávania, aby sa aktívne zapájali i do procesu tvorby učenia sa. Ako pedagógovia, tak študenti i prax volajú po zvýšení podielu praktických disciplín a praxe. Prešovská univerzita buduje spoluprácu s potenciálnymi zamestnávateľmi a praxou (zavedenie cvičných škôl bolo jedným z dôležitých krokov k skvalitneniu profilu nášho absolventa učiteľských programov). Vytvorenie priestoru pre budovanie prepojenia s praxou, dialóg so zamestnávateľmi, ktorí nám poskytujú dôležitú spätnú väzbu, umožnenie vstupu odborníkov z praxe do nášho edukačného procesu je jedným zo strategických zámerov pre najbližšie obdobie.

Portfólio študijných programov je dlhoročne viac-menej stabilné, čo má svoje pozitíva. Programy sa priebežne aktualizujú a inovujú, reagujúc na aktuálne požiadavky praxe a trhu práce. Zavádzaním nových procesov, metód a technológií sa snažíme zvyšovať efektívnosť prípravy našich absolventov. Prešovská univerzita už v minulosti dokázala svoju flexibilitu v poskytovaní vzdelávania (či už je to program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve na FZO, fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov na FHPV, špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách na FŠ, stredoeurópske štúdiá či kultúrne dedičstvo na FF, multikultúrne európske štúdiá na GTF, pedagogika psychosociálne narušených na PF, či jeden z najnovšie akreditovaných študijných programov učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií).

V záujme udržateľnosti kvality absolventov našej univerzity sa nám v súčasnosti otvára priestor pre modifikáciu študijných programov. Zavedením interdisciplinárnych štúdií sa vytvorili možnosti nielen na zavádzanie nových programov, ale umožní sa realizácia „netradičných kombinácií programov“, ktoré nielen umožnia študentom zapisovať si predmety podľa ich preferencií, ale i zvýšiť ich konkurencieschopnosť a uplatnenie v praxi. Zodpovedný študent tak svojím Dodatkom k diplomu preukáže potenciálnym zamestnávateľom svoju „inakosť a jedinečnosť“  v porovnaní s ostatnými uchádzačmi.

Ďalšími kľúčovými oblasťami sú internacionalizácia a zavádzanie digitálneho učenia sa. Prešovská univerzita má vytvorené vhodné podmienky pre absolvovanie časti štúdia v zahraničí a na uznanie výsledkov štúdia. Podiel študentov, ktorí prejavujú záujem o absolvovanie štúdia v zahraničí, je pomerne nízky a pritom im umožňuje získanie nových skúseností, spoznanie nových ľudí a kultúr, budovanie kultúrneho povedomia. Dnes všetci naši študenti už absolvovali maturitu z cudzieho jazyka. Zároveň je vytvorená bohatá ponuka predmetov zameraných na zdokonaľovanie cudzích jazykov v Ústave jazykových kompetencií CCKV, ktoré si študenti môžu zapisovať v rámci ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. Práve týmto krokom PU poskytuje priestor študentom, aby sa stali plurilingválnymi a mali možnosť vycestovať do rôznych krajín na študentské mobility.

Ďalší priestor pre internacionalizáciu vidím vo zvýšenom počte hosťujúcich prednášajúcich pedagógov, ale i odborníkov z praxe. Ak sme už spomenuli digitálne učenie sa, tak tieto prednášky nemusia byť nevyhnutne prezenčné. Naša univerzita je dostatočne technicky pripravená realizovať videokonferencie, telemosty, avšak tieto možnosti za účelmi edukačných aktivít nie sú často využívané. Zároveň väčšina fakúlt využíva prostredie pre vytváranie digitálneho obsahu a realizovanie vzdelávania, avšak ich potenciál je využívaný len čiastočne. Práve vytvorenie časti vzdelávania v digitálnej podobe môže pomôcť zvýšiť záujem študentov o absolvovanie časti štúdia v zahraničí, pričom môžu bez problémov absolvovať vybrané predmety dištančne.
Vytvorenie digitálneho vzdelávania, verím, ocenia i študenti so špecifickými potrebami, ktorí môžu mať problém pravidelne sa zúčastňovať na prezenčnej forme výučby, a teda sú mnohokrát odkázaní na samoštúdium. Interaktívne prostredie (či už v synchrónnej, alebo asynchrónnej podobe) prispeje ku kvalitnejšiemu a názornejšiemu spracovaniu obsahu a efektívnejšej pedagogickej komunikácii. 

Univerzita ako inštitúcia neposkytuje len formálne vzdelávanie, ale otvára sa i širokej verejnosti, či už je to Detská univerzita, Šporťáčik, Univerzita tretieho veku, rôzne atestačné vzdelávania, besedy, kurzy, športové aktivity. Verím, že ich ponuka sa bude naďalej rozširovať a reagovať na potreby a požiadavky nielen Prešovčanov.
Som presvedčená, že Prešovská univerzita obháji svoju pozíciu a bude napĺňať svoje motto „viac než vzdelanie“ všetkými svojimi aktivitami pre študentov, zamestnancov a verejnosť.