18.09.2019

Rozvoj, informatizácia a hodnotenie kvality

Autor: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., prorektorka PU


Narodila sa v  Prešove, kde absolvovala gymnaziálne stredoškolské štúdium. V roku 1983 ukončila vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor technická kybernetika – robotika. V roku 1994 ukončila doplňujúce pedagogické vzdelanie ANF. Doktorandské štúdium ukončila vo vednom odbore technológia vzdelávania na PF UKF v Nitre (rok 2000), kde sa v roku 2003 aj habilitovala. V roku 2019 bola inaugurovaná na PF PU v odbore predškolská a elementárna pedagogika. 

Od roku 1992 pôsobila na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach so sídlom v Prešove ako odborná asistentka. Od roku 2004 je jej pôsobiskom Pedagogická fakulta PU, Katedra prírodovedných a technických disciplín. V rokoch 2008 až 2011 bola prorektorkou PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality, následne na to zastávala v rokoch 2011 – 2019 funkciu dekanky Pedagogickej fakulty.

 Vo vedecko-výskumnej oblasti bola a je riešiteľkou viacerých grantových projektov KEGA, VEGA, APVV, medzinárodných projektov Tempus Phare, GAČR a zároveň aj projektovou manažérkou a odbornou garantkou projektov Európskeho sociálneho fondu. V rámci týchto projektov absolvovala zahraničné stáže v ČR, v Holandsku, v USA, v Anglicku. Získala medzinárodné certifikáty (štatistika, online vzdelávanie – Univerzita Karlova Praha, Univerzita Kansas, Utah, USA a i.). Pôsobila ako súdna znalkyňa v odbore elektrotechnika slaboprúdová pre odvetvie: výpočtová technika, počítačové programy – softvér. 

Do istej miery je môj nástup do funkcie prorektorky pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality déjà vu, keďže som tento úsek prorektora viedla v rokoch 2008 – 2011 pod vedením p. rektora Reného Matloviča. Nejdem teda do neznáma, poznám pôsobnosť a úlohy prorektora, ktorý zastrešuje túto oblasť. Na strane druhej žijeme v nesmierne dynamickej dobe a univerzita sa za posledné roky zmenila, zmenilo sa aj vonkajšie prostredie, a teda nič nie je také, ako bolo. Prirodzene, je potrebné pokračovať v stratégii a v nastavenom rozvoji. Viem, aj z pozície dekanky, že prorektor doc. Adamišin urobil spolu s celým tímom obrovský kus práce a mojou úlohou bude pokračovať v spustených aktivitách a rozvíjať jednotlivé oblasti, ktoré tento úsek zahŕňa.
Rozhodnutím rektora PU a následným schválením Akademického senátu PU došlo k rozdeleniu kompetencií do dvoch úsekov, úseku prorektora pre strategický rozvoj spojeného s marketingom a úseku prorektora pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality. Iste, je nepopulárne schválenie ďalších funkcionárov, avšak úsek zastrešujúci riadenie množstva projektov z európskych fondov či iných dotačných schém je v súčasnosti kľúčovým zdrojom pre získavanie externých zdrojov potrebných pre udržanie chodu univerzity.

Moje prvé kroky vo funkcii budú smerovať ku kreovaniu nových orgánov, napr. Rady pre rozvoj, Rady pre kvalitu, s nosným cieľom obsadiť tieto „rady“ prodekanmi a odborníkmi, ktorí sa danej oblasti venujú. Dovolím si povedať, že po 8-ročnej skúsenosti v pozícii dekanky fakulty viem, čo fakulty od rektorátu očakávajú – dôkladnú informovanosť, koordináciu procesov, vzájomnú informovanosť medzi fakultami a v neposlednom rade jasnú víziu a stratégiu univerzity, zhmotnenú aj vo forme dokumentov slúžiacich k dokladovaniu činností univerzity. To je moja vlastná skúsenosť, ktorú si, pravdaže, musím overiť a podporiť zmapovaním potrieb a požiadaviek fakúlt na fungovaniu úseku prorektora.

Čaká nás obdobie komplexnej akreditácie univerzity, už v súčasnosti vieme, že jedným z dôležitých ukazovateľov bude aj existencia vnútorného systému kvality (VSK), deklarovaná vo forme predpisov, opatrení, stratégií týkajúcich sa hlavných procesov – vzdelávania a vedy a výskumu, a hlavne v reálnej implementácii VSK a jeho overovaní v procesoch na fakultách a celouniverzitných pracoviskách. Táto agenda je dobre naštartovaná, bude potrebné ju ešte vylepšiť v spolupráci s prorektorkou pre vzdelávanie a s prorektorom pre vedu, umenie, šport a akreditáciu.

Jednou z najdynamickejších oblastí je informatizácia, počnúc projektami, implementáciou nových systémov cez správu a modernizáciu infraštruktúry univerzity s cieľom prepájania systémov a odbúrania mechanických neproduktívnych činností. Jednotlivé systémy aj prepojením s informačným systémom MAIS musia „slúžiť“ človeku a nie ho zahlcovať. Rovnako MAIS je živý systém, ktorý je potrebné zdokonaľovať na základe požiadaviek z fakúlt, mojím cieľom je zapojiť aj študentov do vylepšovania procesov v rámci fungovania služieb MAIS. V spolupráci s CVT pôjde aj o kroky k neustálemu rozvoju v oblasti technológií tak, aby sme aspoň v rámci možností (limitovaných financiami a ľudskými zdrojmi) držali „krok s dobou“. Prirodzene ide aj o webové stránky, Facebook a iné komunikačné kanály. 

V poslednom období som registrovala záujem a požiadavky fakúlt o realizáciu e-learningu z pozície rektorátu. Myslím, že moje dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti môžu byť prínosom aj pre tieto moderné formy a metódy štúdia, ktoré majú potenciál pritiahnuť na štúdium uchádzačov napr. aj zo vzdialenejších oblastí. Mojou úlohou v spolupráci s CVT PU bude nastaviť systém tak, aby fungoval sebestačne z vlastných zdrojov univerzity, v tejto oblasti sa teším na spoluprácu s pani prorektorkou Cimermanovou, s ktorou už máme nejaký kus cesty v tejto oblasti za sebou, a myslím, že máme spoločné vízie aj na poli internacionalizácie ponúkaného vzdelávania. Mojím „snom“ je, aby raz univerzita mala Centrum dištančného vzdelávania financované z projektov, ktoré bude ponúkať celý komplex služieb učiteľom a študentom (takéto centrá na univerzitách už existujú a sú veľmi úspešné).

Jednou z ďalších činností tohto úseku prorektora je správa študentských domovov a koordinácia služieb, ktoré poskytujú. Žijeme v 21. storočí, v dobe sociálnych sietí, internetbankingu, elektronizácie dokumentov, bookingu a, prirodzene, naši študenti čakajú od procesu ubytovania, počnúc podaním žiadosti a končiac ubytovaním sa, istý štandard, resp. komfort, ktorý poznajú z iných činností. Je výborné, že sa podarila modernizácia vnútorných priestorov ŠD, rovnako aj ich správa musí smerovať k istej forme spomínaného komfortu. Už elektronickú prihlášku považujem za jeden z takýchto prvotných krokov. Pre mňa bude veľmi dôležité komunikovať so študentmi, mapovať ich názory, požiadavky a následne ich analyzovať a implementovať s vedením ŠD, a to aj v oblasti aktualizácie ubytovacieho poriadku, zvýšenia disciplíny, postihov, benefitov, čistoty okolia ŠD a mnohých oblastí, ktoré súvisia s vysokoškolským internátnym životom. 

V neposlednom rade ostane jednou z priorít spolupráca s podnikateľským prostredím a koordinácia podnikateľskej činnosti.
Dúfam, že s podporou a dobrou komunikáciou bude možné tieto plány zrealizovať.