18.09.2019

Stratégia a marketing

Autor: doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., prorektor PU


Narodený v Bardejove. V roku 1998 ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v špecializácii financie. Doktorandské štúdium ukončil na tej istej fakulte v roku 2002 v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. V roku 2009 sa habilitoval na Fakulte manažmentu PU v odbore manažment. Na PU pôsobí od roku 2007. V rokoch 2009 – 2011 bol prodekanom pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Fakulty manažmentu PU, v rokoch 2011 – 2019 prorektorom PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality. Je spolugarantom študijného programu environmentálny manažment. V spoluautorstve publikoval viac ako 30 výstupov evidovaných v databázach WoS a Scopus. Je hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom projektov VEGA, KEGA, APVV, NIL, Interreg a projektovým manažérom projektov OP VaV, OP VaI, OP KŽP, IROP, MŠVVaŠ SR.

Útvar prorektora pre stratégiu a marketing integruje dve oddelenia: oddelenie rozvoja a projektov zo štrukturálnych fondov a oddelenie marketingu. 

Očakávam veľmi dynamické a turbulentné obdobie, determinované predovšetkým zmenami v externom prostredí. Pred nami je nová komplexná akreditácia, nové procesy, nové podmienky, nové pravidlá. V tejto súvislosti bude potrebné pripraviť nové strategické dokumenty, kde predpokladám intenzívnu interakciu s útvarmi všetkých prorektorov. Po vyjasnení všetkých relevantných faktorov procesu akreditácie očakávam vyhodnotenie a aktualizáciu Stratégie rozvoja vedy a výskumu PU. Osobitný dôraz bude potrebné klásť na finalizáciu Stratégie rozvoja vzdelávania a internacionalizácie PU, nielen s prihliadnutím na dané procesy akreditácie, ale aj na vnútorné rozvojové zámery univerzity v danej oblasti. Takisto predpokladám vytvorenie samostatnej Marketingovej stratégie PU. Je možné, že bude potrebné vytvoriť aj ďalšie strategické procesy a dokumenty, kde očakávam intenzívnu spoluprácu s jednotlivými relevantnými grémiami na úrovni fakúlt, celouniverzitných pracovísk, ale tiež aj s prizvanými odborníkmi zvnútra univerzity. 

V najbližšom období nás čaká príprava nového Dlhodobého zámeru univerzity. Podobne ako to bolo pri predošlom, pôjde o relatívne dlhodobý proces, počas ktorého budeme chcieť vypočuť všetky názory a pripomienky, ktoré pomôžu skvalitniť takýto dokument. Chcem len pripomenúť, že Dlhodobý zámer univerzity nie je len dokumentom do „šuplíka“, ale je to dôležitý nástroj na kontrolu plnenia predsavzatí univerzity, je to dokument, ktorým zdôvodňujeme oprávnenosť našich požiadaviek pri uchádzaní sa o rôzne projekty, je to jeden z kľúčových dokumentov pri komunikácii s vonkajším prostredím. 

V oblasti marketingu by som rád nadviazal na činnosť, ktorú počas ostatných rokov vykonával tím pod vedením p. doc. Suhányiho. Chcem sa poďakovať za prácu, za výsledky, ktoré pod jeho vedením vznikli, a nadviazať na nich.  Rád by som využil entuziazmus kolegov na rektoráte aj na fakultách, osobitne v prípadoch novovykreovaných fakultných reprezentácií, pre hlbšiu integráciu fakúlt pri prípravách na prezentovaní univerzity a jej súčastí. Predpokladám pokračovanie v doteraz realizovaných aktivitách, zaviesť cyklický systém vyhodnocovania účinnosti nástrojov marketingových aktivít, pripraviť systémové opatrenia a procesy pre participáciu fakúlt v kalendáriu prezentačných aktivít. Cieľom aktivít, samozrejme, za významnej súčinnosti so súčasťami univerzity, by malo byť  nekopírovanie negatívnych trendov vo všeobecnom poklese počtu študentov, resp. dosiahnutie aspoň miernejšieho poklesu oproti priemeru či stabilizácie počtu pri udržaní existujúcej kvality záujemcov o štúdium a jej postupnom náraste.

Druhou, ešte rozsiahlejšou agendou bude pokračovanie v príprave a implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Som veľmi rád, že oddelenie implementácie projektov prechádza do nového obdobia v takmer nezmenenej podobe. V uplynulom období sme rozbehli niekoľko väčších infraštruktúrnych projektov, niektoré sa začínajú realizovať. Príprava a implementácia projektov je časovo veľmi zdĺhavý a obsahovo náročný proces, pričom nie vždy sa napriek vynaloženému úsiliu dostaví želaný výsledok. Postupne by sme ďalšími čiastkovými projektmi radi dokončili komplexnú rekonštrukciu vysokoškolského areálu, revitalizovali ďalšie internáty, zvýšili funkčné využitie plôch v univerzitnom kampuse. Žiaľ, doba nie je veľmi prajná, je len veľmi málo výziev, v ktorých by sme ako univerzita boli oprávneným žiadateľom. Napriek tomu sme sa pokúšali a predpokladám budeme naďalej pokúšať o získanie projektov, ktoré by na univerzitnej alebo fakultných úrovniach parciálne prispievali k ďalšiemu skvalitňovaniu výskumnej, didaktickej či priestorovej infraštruktúry. Predpokladám tiež hľadanie alternatívnych foriem financovania takýchto veľkých a finančne nákladných aktivít. V aktuálnom období sme zo štrukturálnych fondov nedokázali realizovať partnerské projekty. Výzvy, v ktorých sme boli s partnermi úspešní, vyhlasovateľ nakoniec zrušil, do nových projektov naši znechutení partneri už napriek prosbám ísť nechceli. Predpokladám tak postupné vybudovanie, v súčinnosti s útvarmi ďalších prorektorov, databázy potenciálnych partnerov z podnikateľskej sféry pre možnú participáciu na ďalších spoločných projektoch.  

Úloh, ktoré sme si interne stanovili, je dosť. Verím, že v spolupráci s kolegami prorektormi i so spolupracovníkmi oddelení sa nám podarí zrealizovať ich čo najviac. Chcel by som im preto zaželať veľa dobrého zdravia, pracovných úspechov, osobnej pohody. A tým spolupracovníkom, s ktorými budú naše pracovné vzťahy v tomto funkčnom období menej intenzívne, ďakujem za možnosť spolupodieľania sa na výsledkoch, ktoré sú vždy kolektívnym dielom.