26.11.2019

Prešovská univerzita ako jediná na Slovensku spustila výučbu rómskeho jazyka

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Prešovská univerzita v Prešove (PU) v tomto akademickom roku otvorila nový študijný program rómsky jazyk a literatúra. Jeho cieľom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov a pokryť stále sa zvyšujúce potreby vzdelávacieho procesu rómskej národnostnej menšiny. Daný program aktuálne študuje 9 študentov.
 
Jediný na Slovensku

Prešovská univerzita má v oblasti rómskych štúdií niekoľkoročné skúsenosti. Tie vyústili v roku 2011 do vzniku Ústavu rómskych štúdií (URŠ), ktorý je aktuálne súčasťou Centra jazykov a kultúr národnostných menšín PU. Ústav sa orientoval predovšetkým na vedecko-výskumnú činnosť, pričom pedagogická činnosť tvorila iba doplnkovú časť jeho aktivít. „Pokračovaním tohto trendu na pôde Prešovskej univerzity bola snaha akreditovať aj samostatný študijný program. Výrazným administratívnym obmedzením v tomto smere bola absencia nielen identického alebo podobného programu na inej vysokej škole na Slovensku, ale aj absencia samostatného študijného odboru romológia alebo romistika,“ priblížil dôvody vzniku programu Alexander Mušinka, antropológ ÚRŠ PU.

„Vzhľadom na tradíciu národnostného školstva na našej univerzite sme sa rozhodli pripraviť a predložiť na akreditáciu študijný program pedagogického zamerania –  rómsky jazyk a literatúra v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov. Aktuálne v tomto smere poskytujme vzdelávanie pre maďarskú, rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu,“ ozrejmil rektor PU Peter Kónya, ktorý sa teší, že sa univerzite minulý rok podarilo tento študijný program akreditovať a spustiť výučbu v aktuálnom akademickom roku.
 
Príprava učiteľov a reakcia na celospoločenské potreby

Zámerom tejto univerzitnej aktivity je príprava učiteľov, ktorí by boli schopní kvalifikovane vyučovať rómsky jazyk na základných a strených školách na Slovensku, ako aj snaha pokryť stále sa zvyšujúce potreby vzdelávacieho procesu a potreby vychádzajúce z praxe.

Akreditácia nového študijného programu je výsledkom práce nielen akademického prostredia na Prešovskej univerzite, v rámci ktorého sa pripravil komplexný akreditačný spis, ale aj aktivít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Je dôležité, že v prostredí východného Slovenska sa po 30 rokov od nežnej revolúcie začnú učiť a pripravovať pedagógovia pre potreby regionálneho školstva. Ovládanie štandardizovanej rómčiny neposlúži len ako predmet výuky, ale aj ako vhodný prostriedok pre kvalitnejšiu výučbu a kontakt školy s rodinami rómskych detí. Za tento dôležitý krok treba poďakovať rektorovi Prešovskej univerzity prof. Petrovi Kónyovi a dr. Alexandrovi Mušinkovi,“ uviedol Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva.
 
Dôvody štúdia sú rôzne

Nový študijný program si v tomto akademickom roku zvolilo celkovo 9 študentov. Ich motivácia a dôvody sú rôzne. „Tento odbor som sa rozhodla študovať preto, lebo si chcem prehĺbiť poznatky z teórie, predovšetkým z kodifikovaného rómskeho jazyka, ako aj z histórie, ktorá je veľmi bohatá. Zároveň  si myslím, že mi to uľahčí uplatniť sa na trhu práce,“ uviedla Natália Frencová, ktorá momentálne pracuje v metodicko-pedagogickom centre na národnom projekte Škola otvorená všetkým. Jej slová následne doplnila Mária Balogová, ktorá si myslí, že jej štúdium uľahčí život v rómskej komunite, ako aj pri práci s deťmi a mládežou, keďže pôsobí ako dobrovoľníčka a radkyňa v skautingu. „Štúdium rómskeho jazyka mi odporučila riaditeľka školy, na ktorej pôsobím, aby som získal kvalifikáciu a následne mohol vykonávať pedagogickú činnosť na danej škole“, priblížil svoju motiváciu Martin Mišenko z Rakús, ktorý pracuje na strednej škole ako majster odborného výcviku v odbore výroba konfekcie. Zároveň priznal, že kodifikovaná rómčina je podstatne náročnejšia ako tá hovorová.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: František Franko, CCKV PU