26.11.2019

Univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Prešovská univerzita v Prešove (PU) vstúpila 17. septembra 2019 do 23. akademického roka. Podujatie sa nieslo v znamení slávnostnej inaugurácie vedenia univerzity a novozvolených dekanov, ako aj ocenenia tvorivých pracovníkov a študentov.
Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnosťou, ktorá sa odohráva v priestoroch Divadla Jonáša Záborského za prítomností takmer 500 hostí z domova i zahraničia. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sa otvorenia 23. akademického roka okrem univerzitných zamestnancov a študentov zúčastnili aj najvyšší akademickí funkcionári slovenských i zahraničných univerzít, vedeckovýskumní partneri, predstavitelia štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy, zástupcovia cirkví, náboženských spoločností či podnikateľskej sféry.

Inaugurácia nového vedenia
Úvodná časť slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich  dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka. Ten aktuálny tak univerzita a väčšina fakúlt začne s novým vedením. Od 1. augusta začalo druhé funkčné obdobie novozvoleného rektora prof. Petra Kónyu, ktorý povedie univerzitu spolu s novými prorektormi prof. Gabrielom Paľom, doc. Ivanou Cimermanovou, doc. Kvetoslavou Matlovičovou, doc. Petrom Adamišinom a prof. Janou Burgerovou. Na čelo Filozofickej fakulty PU sa postaví dekanka prof. Beáta Balogová, Gréckokatolíckej teologickej fakulty dekan Mons. Prof. Peter Šturák, Fakulty humanitných a prírodných vied dekanka prof. Jana Poráčová, Pedagogickej fakulty dekanka doc. Iveta Scholtzová. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu povedie dekan doc. Štefan Pružinský a Fakultu zdravotníckych odborov dekanka doc. Štefánia Andraščíková. „Som presvedčený že sa úspešne zhostia svojej úlohy, dokážu flexibilne reagovať na nové potreby a požiadavky a zabezpečia ďalšie napredovanie svojich fakúlt aj celej univerzity,“ vyjadril svoje presvedčenie rektor univerzity prof. Peter Kónya, ktorý sa zároveň vo svojom príhovore poďakoval všetkým bývalým dekanom fakúlt.

Staré dlhy, nové výzvy
„Po opätovnom zaujatí rektorského úradu môžem povedať, že sa budem zo všetkých síl snažiť o naplnenie okrídleného stredovekého citátu Vivat, crescat et floreat! Verím, že sa našej univerzite nielen podarí uhájiť jej doterajšiu pozíciu v slovenskom i stredoeurópskom akademickom priestore, ale takisto skvalitniť viaceré stránky jej pôsobenia,“ uviedol rektor Kónya. Ako doplnil, uvedomuje si, že to nebude ľahké, nakoľko univerzita bude čeliť mnohým externým problémom a výzvam. „Popri reagovaní na nové výzvy musíme najmä splatiť staré dlhy, resp. dotiahnuť úlohy z predchádzajúceho obdobia a zároveň uvažovať o nových impulzoch ďalšieho rozvoja,“ pokračoval rektor. Z úloh z predchádzajúceho obdobia spomenul predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, ako je rekonštrukcia dvoch študentských domovov na Ulici 17. novembra, zateplenie športovej haly i dlho sľubovaná parková úprava námestia pred Vysokoškolským areálom.

Cena rektora a Strieborná medaila
Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 36 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 20 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, jednému vedeckovýskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav, ale tiež 12 študentom za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne výsledky. Cenou rektora boli ocenené aj 2 katedrové webstránky. Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia akademickej obce zároveň rektor univerzity udelil Striebornú medailu PU predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD., za rozvoj spolupráce medzi PU a PSK.
Atmosféru akademickej slávnosti prítomným hosťom spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili zástupcovia Pedagogickej fakulty PU.

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať od 16. septembra do 13. decembra 2019. Po nej bude nasledovať skúškové obdobie od 16. decembra 2019 do 07. februára 2020.Vzdelávaciu činnosť zabezpečí celkovo 544 pedagogických zamestnancov.
 
Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU