12.05.2020

Obnova internátov za takmer 4,5 mil. eur.

Autor: Anna Polačková


Prešovská univerzita v Prešove (PU) má za sebou najrozsiahlejšiu rekonštrukciu dvoch najväčších internátov za posledných viac ako 40 rokov ich existencie. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5  mil. eur.

Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1 918 miest. Tie najvyťaženejšie a najväčšie sa nachádzajú v areáli univerzity na Ul. 17. novembra a práve ich sa dotkla historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia. Jej financovanie bolo realizované s využitím finančných prostriedkov pochádzajúcich z vládnej dotácie (2,349 mil. €), štrukturálnych fondov (980-tis. €), úverových zdrojov (900-tis. €) a vlastných hotovostných zdrojov univerzity (151-tis. €). „Naša univerzita patrí k prvým univerzitám na Slovensku, ktoré v pomerne krátkom čase dokázali spustiť a následne zrealizovať rekonštrukciu študentských domovov s využitím vládnej dotácie. Čo sa týka rozsahu rekonštrukcie internátov, patríme k lídrom. Verím, že to ocenia predovšetkým naši študenti, ktorým sa výrazne zlepšili podmienky bývania,“ uviedol rektor PU Peter Kónya.

Dve etapy rekonštrukcie
Rozsiahly proces obnovy Študentských domov PU prebiehal v dvoch etapách. Prvá etapa sa realizovala v mesiacoch jún až september 2018 a týkala sa prevažne Študentského domova PU na Ul. 17. novembra 11 (tzv. nový internát). „V prvej etape sme obnovili osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a 8 kuchyniek. Rekonštrukcia bola zameraná na obnovu sociálnych zariadení, inžinierskych sietí a celkové skvalitnenie bývania,“ priblížila Mária Nováková, kvestorka PU. Pod obnovou sa rozumie nové napojenie na vodu v sociálnych bunkách, kanál k stúpačkám a osadenie nových ventilátorov. Previedla sa kompletná výmena zriaďovacích predmetov v kúpeľniach a toaletách. Zároveň bola realizovaná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach, izbách, ako aj na chodbách, v kuchynke a študovni. Izby a sociálne zariadenia boli nanovo vymaľované, vymenili sa podlahy, ale tiež vstupné dvere za protipožiarne, čím sa zvýšila požiarna bezpečnosť. Rekonštrukcia sa v rámci prvej etapy čiastočne dotkla aj Študentského domova na Ul. 17 novembra 13, tzv. starého internátu. Obnovilo sa 12 izieb, vymenilo sa interiérové vybavenie, podlahy, sociálne zariadenia,  previedla sa elektroinštalácia a realizovalo sa maľovanie. Druhá, výrazne rozsiahlejšia etapa rekonštrukcie bola spustená v júni 2019 a prebiehala s miernym omeškaním, v dôsledku skrytých vád na desaťročia nerekonštruovanom objekte, do októbra 2019. V rámci druhej etapy bolo na tzv. novom internáte obnovených zvyšných 128 izieb a 8 kuchyniek v bloku B. Po ukončení tejto etapy došlo teda ku kompletnej rekonštrukcii celého internátu. Podobný charakter mala rekonštrukcia aj na tzv. starom internáte. Okrem toho došlo k zrušeniu spoločných spŕch, všetky bunky dostali vlastné sociálne zariadenia a z bývalých spoločných sociálnych zariadení vzniklo po rekonštrukcii 6 dvojlôžkových izieb. Celkovo bolo tak na tzv. starom internáte zrekonštruovaných 263 izieb. Na tzv. starom internáte zároveň v danom období prebiehal projekt zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980-tis. eur, ktorý bol zameraný na jeho komplexnú exteriérovú rekonštrukciu s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Išlo o zateplenie budovy, výmenu okien, sanáciu balkónov, repasáciu zábradlí a výmenu klampiarskych prvkov.

„Vzhľadom na to, že sme chceli komplexne zrekonštruovať oba internáty a finančné prostriedky z vládnej dotácie neboli postačujúce na ich celkovú obnovu, rozhodli sme sa využiť financie z úverových zdrojov, čím sme sa zadlžili na 10 rokov. Samozrejme, do  rekonštrukcie sme investovali aj vlastné zdroje,“ ozrejmil rektor, ktorý zároveň doplnil, že zámerom bolo zvýšiť komfort ubytovania študentov.
 
Modernizácia a skvalitnenie služieb 
Po minuloročnom spustení elektronického systému na podávanie si žiadostí o ubytovanie, keď si študent celý proces podávania žiadostí dokáže vybaviť elektronicky, z pohodlia domova za niekoľko minút a bez zbytočnej papierovej byrokratizácie, v uplynulých týždňoch zaviedla univerzita ďalšie novinky v prospech ubytovaných študentov. 
„S príchodom letného semestra 2019/2020 bola spustená oficiálna facebooková stránka študentských domovov. Zriadili sme online služby pre študentov ubytovaných v ŠD – online formulár na riešenie požiadaviek, problémov a podnetov, ktorý by mal nahradiť klasické knihy na vrátniciach objektov, do ktorých sa doposiaľ požiadavky na služby zapisovali. Taktiež sme spustili live chat, aby študent mohol pohodlne online komunikovať s príslušnou referentkou objektu, v ktorom je ubytovaný,“ priblížila novinky Jana Burgerová, prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU. Ako dodala, zámerom tejto iniciatívy je zlepšiť komunikáciu a informovanosť študentov o aktuálnych informáciách týkajúcich sa ubytovania prostredníctvom študentmi preferovaných komunikačných kanálov a inovovať zastaraný proces riešenia drobných opráv či problémov, ktoré sa bezprostredne týkajú kvality ubytovania študentov.

Plán rekonštrukcie zvyšných dvoch internátov
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie došlo k obnove 75 % z celkovej kapacity všetkých študentských domovov univerzity, t. j. zrekonštruovaných bolo 1473 z celkového počtu 1918 miest. Univerzita však plánuje pokračovať v rekonštrukcii zvyšných dvoch internátov PU, nakoľko cíti záväzok voči študentom, ktorí bývajú v doposiaľ nezrekonštruovaných izbách v študentských domovoch na Námestí mládeže a Exnárovej ulici. Okrem toho univerzita podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti pre tzv. Nový internát a internát na Nám. mládeže. „V obidvoch prípadoch ide o projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, čo je v súlade so schválenou Stratégiou environmentálnej udržateľnosti našej univerzity. Projekty riešia zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmenu otvorových konštrukcií, svietidiel, ako aj rekonštrukciu kotolne,“ uzavrel Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a marketing PU.

Popri tom univerzita kontinuálne predpokladá pokračovať v interiérových rekonštrukciách zvyšných 25 % kapacity študentských domovov. V prípade úspešných procesov verejného obstarávania by PU už toto letné obdobie začala s rekonštrukciami v ŠD na Námestí mládeže. 

Anna Polačková