12.05.2020

Športová hala je po rekonštrukcii opäť v prevádzke

Autor: Anna Polačková


Prešovská univerzita v Prešove (PU) ukončila rozsiahlu rekonštrukciu Športovej haly PU za viac ako 1,3 mil. eur. Obnova haly prinesie energetickú úsporu pri prevádzke a zníži negatívny vplyv na životné prostredie. 
 
Rekonštrukciu Športovej haly PU sa po počiatočných problémoch s pôvodným zhotoviteľom stavby podarilo dokončiť a plne sprevádzkovať.

Energeticky úspornejšia a ekologicky šetrnejšia 
„Športová hala bola postavená na pomedzí rokov 1992 – 1993. Zub času a výber dostupných materiálov spôsobil, že postupne došlo k jej morálnemu a fyzickému opotrebeniu a k neefektívnosti prevádzky z hľadiska nákladov. Preto bolo potrebné realizovať opravy súvisiace s udržaním funkčnosti tejto budovy,“ uviedol doc. Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a marketing PU. Univerzita intenzívne hľadala spôsob ako budovu komplexne revitalizovať, nakoľko jej finančné kapacity neumožnili realizovať tak náročnú a rozsiahlu investíciu len z vlastných zdrojov. „Na rekonštrukciu haly sa nám podarilo získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Primárnym cieľom bolo trvalé zníženie energetickej náročnosti objektu, čo povedie k významnému zníženiu produkcie skleníkových plynov a zvýšeniu kvality životného prostredia,“ doplnil prorektor. Celková hodnota rekonštrukcie prevyšuje 1,3 mil. eur, pričom na nákladoch daného projektu sa finančne spolupodieľala aj univerzita.

Rekonštrukcia navrátila budove kvalitatívnu a estetickú hodnotu zodpovedajúcu dnešným nárokom a odstránila poruchy obalových konštrukcií. „V rámci rekonštrukcie došlo k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, k výmene okien, k obnove kotolne, v ktorej je inštalovaná nová technológia pre výrobu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel. Nová technológia je využitá aj pre vzduchotechniku, klimatizáciu a rekuperáciu,“ priblížila Ing. Darina Gajdárová, technička investičnej výstavby  PU. Projekt riešil taktiež osadenie nových osvetľovacích telies v celej budove, riadené osvetlenie v časti nad hracou plochou a nový zdroj výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov.

Rekonštrukcia nenarušila vyučovací proces
Športovú halu využíva počas pracovného týždňa predovšetkým Fakulta športu PU na výučbu akreditovaných študijných programov a na tréningový proces univerzitných športových klubov. „V rámci Fakulty športu ide najmä o výučbu atletiky, športových hier ako basketbal, volejbal, futbal, hádzaná, futsal či florbal, ako aj športových špecializácií  atletiky, basketbalu, volejbalu a hádzanej. V priestoroch haly sa nachádza aj gymnastická telocvičňa, ktorú využívame na výučbu gymnastiky,“ konkretizoval možnosti využitia dekan Fakulty športu doc. Pavel Ružbarský.  Zároveň dodal, že počas rekonštrukcie prebiehala výučba v iných telocvičniach univerzity, čo si vyžiadalo veľkú mieru improvizácie s cieľom udržať kvalitu výučby a nenarušiť obsah jednotlivých študijných programov. „Vedenie univerzity a fakulty sa snažilo nájsť čo najmenej problémové riešenie v danom prechodnom období. Ako príklad je možné uviesť využitie vonkajších športovísk univerzity, akými sú atletický štadión a viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, kde takisto prebiehala výučba,“ vysvetlil dekan Ružbarský.

V športovej hale počas víkendov prebieha výučba v externej forme štúdia, ale tiež extraligové a ligové zápasy.
 
Anna Polačková
Foto: AVS CCKV PU