12.05.2020

Univerzita udelila čestný titul významnej historičke Kláre Papp

Autor: Anna Polačková


Do zoznamu popredných vedeckých, akademických i verejných činiteľov nosiacich čestný titul Dr. h. c. sa zaradila ďalšia osobnosť, profesorka Klára Papp. Významná historička je bývalou dekankou Filozofickej fakulty Debrecínskej univerzity v Maďarsku a dlhoročnou  riaditeľkou jej historického ústavu. 
 
Prešovská univerzita v Prešove udelila dňa 25. februára titul „doctor honoris causa“ z vedného odboru história prof. Dr. Kláre Papp, DSc. za jej zásluhy o rozvoj spolupráce vo vede a vzdelávaní a jej obsiahlu vedeckovýskumnú činnosť v oblasti ranonovovekých dejín strednej Európy. „Pani profesorku Papp možno bez rozpakov zaradiť medzi významné  osobnosti historickej vedy, ktorá počas troch desaťročí výrazne prispieva k propagácii našej univerzity nielen v maďarskom akademickom prostredí. Som preto v mene univerzity nesmierne rád a poctený, že prijala naše ocenenie svojho vkladu do európskeho akademického a vedeckého života a bude v ňom šíriť aj naďalej dobré meno našej alma mater,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore prof. Peter Kónya, rektor PU.

Profesorka Klára Papp je jednou z významných historičiek, venujúcich sa ranonovovekým dejinám strednej Európy, problematike hospodárskych, spoločenských a kultúrnych dejín 16. – 18. storočia, ale i významným rodom a jednotlivcom pôsobiacim v tomto období. Jej práce už dlhší čas využívajú pri svojich bádaniach aj historici a cirkevní historici z Prešovskej univerzity. Okrem toho s ňou spolupracujú aj na báze osobných kontaktov. „Prešovská univerzita udržiava s pani profesorkou od začiatku 90. rokov úzke mnohostranné vzťahy v podobe spoločných vedeckých konferencií, spoločných výskumných projektov, spoločných publikácií a vzájomných exkurzií študentov a iných aktivít, na ktorých participovali zamestnanci obidvoch univerzít,“ konkretizovala dekanka Filozofickej univerzity prof. Beáta Balogová. Zároveň dodala, že prof. Papp je od roku 2010 členkou Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove.

„Som veľmi poctená a vážim si toto uznanie, ktoré vnímam ako ocenenie mojej vedeckej práce. Zároveň to vnímam aj ako ocenenie dlhoročnej korektnej a plodnej spolupráce s Prešovskou univerzitou, ktorá je potvrdením toho, že sa oplatí udržiavať dobré vzťahy a  kontakty aj so zahraničnými univerzitami,“ neskrývala radosť prof. Papp, ktorá je držiteľkou viacerých ocenení. Spomedzi nich možno spomenúť napríklad z roku 1989 „Miniszteri dicséret“, ocenenie udeľované maďarským Ministerstvom školstva MR v Budapešti, z roku 2006 „Elismerő Oklevele“, udelené Univerzitou Lajosa Kosutha v Debrecíne, z roku 2007 „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett”, udelené Ministerstvom školstva a kultúry MR v Budapešti,  taktiež jej v roku 2008 bola udelená „Bocskaiho cena“ atď.

Anna Polačková
Foto: Viktor Zamborský