22.12.2020

20 rokov prezentácie umeleckej činnosti v Univerzitnej knižnici PU

Autor: Peter Haľko


Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje svoje služby už vyše šesť desaťročí akademickej obci, zameranej predovšetkým na humanitnovedné disciplíny. Ich súčasťou je aj organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, ktoré knižnica zabezpečuje už 20 rokov. 

Profesionálna či amatérska umelecká činnosť (hudobná, výtvarná a literárno-dramatická) tvorí nezanedbateľnú časť univerzitného života a realizuje sa takmer na všetkých fakultách PU. Najväčší potenciál umeleckej činnosti kumuluje v súčasnosti Filozofická fakulta, na ktorej pôde sa realizujú všetky druhy umenia. Je prirodzené, že ku kultúrno-umeleckým činnostiam, ktoré univerzita ponúka, nemôže ani jej akademická knižnica ostať ľahostajná. UK PU v súčasnosti organizuje cca 50 podujatí ročne (prezentácie a výstavy publikácií, vernisáže a výstavy umeleckých diel, koncerty komornej hudby, akcie informačnej výchovy...), pričom drvivá väčšina z nich je práve z oblasti kultúrno-umeleckej. No nebolo tomu vždy tak. V čase rozdelenia Univerzity P. J. Šafárika a vzniku Prešovskej univerzity v Prešove (1997) knižnica organizovala cca 5 až 7 podujatí ročne, pričom to spravidla boli len výstavy publikácií a akcie informačnej výchovy. 

UK PU preto začiatkom milénia začala vyvíjať aktivity, aby sa umelecká činnosť, resp. jej prezentácia mohla realizovať v jej priestoroch, aby sa knižnica stala miestom kultúrno-umeleckých prezentácií, a to nielen domácich umelcov, ale aj mimouniverzitných, ktorí by boli zaujímaví pre jej čitateľov. Pri postupných rekonštrukciách svojich priestorov UK PU začala zohľadňovať aj možnosti na usporadúvanie umeleckých podujatí. Univerzita vtedy nemala (a dodnes nemá) vybudované adekvátne umelecké zázemie na prezentáciu svojej rozmanitej umeleckej činnosti a tá sa tak musela realizovať najmä v spoločných univerzitných priestoroch (ako sú rôzne foyer či väčšie chodbové priestory a zákutia), príp. v posluchárňach. Preto nebolo veľmi ťažké presvedčiť umeleckú obec a dohodnúť sa na realizácii umeleckých podujatí v knižnici. Ich rozbeh sa však začínal len veľmi pozvoľna a pomaly. V prvom rade boli oslovení výtvarníci, v tom čase vedení doc. Dušanom Srvátkom, akad. mal. Prvým umeleckým podujatím (akýmsi predvojom) bola výstava prác študentov výtvarnej výchovy (v tom čase pôsobiacich na FHPV), ktorá bola realizovaná v dňoch 13. až 17. novembra 2000 pod vedením Petra Kocáka, akad. mal., pričom práce boli vystavené len na knižných stojanoch umiestnených na stoloch v Centrálnej študovni.

Prvou skutočnou výstavou (profesionálnych) umeleckých diel, ktorá sa konala v UK PU, bola výstava grafík akademického maliara Petra Kocáka pod názvom „All my women?“. Jej vernisáž sa konala 20. februára 2001. Výstava mala veľmi pozitívny ohlas nielen medzi umelcami, ale aj vtedajším vedením univerzity a najmä u čitateľov, ktorí ocenili hlavne skultúrnenie a oživenie prostredia knižnice. Bol to ten správny impulz, ktorý rozbehol lavínu ďalších umeleckých podujatí v UK PU.

Odvtedy UK PU realizovala takmer 200 individuálnych alebo skupinových výstav umeleckých (výtvarných) diel – malieb, kresieb, grafík, trojrozmerných objektov, posterov či výstav fotografií. Zo skupinových výstav išlo najmä o výstavy študentov (ročníkové a záverečné práce) alebo pedagógov (katedrové výstavy) Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty. Individuálne výstavy slúžili predovšetkým na prezentáciu súčasných a bývalých zamestnancov a študentov PU, pričom viacerí z nich s knižnicou spolupracovali, resp. spolupracujú pravidelne: Peter Kocák, Ján Bartko, Prokip Kolisnyk, Jaro Ondo, Táňa Bachurová, Michal Tokár a i. Okrem výstav umelcov pôsobiacich  na PU knižnica realizovala aj viacero výstav mimouniverzitných autorov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Ruska, Bieloruska, Bulharska, Japonska, Grécka, Kuby, Ukrajiny atď.

Podobne tomu bolo aj pri organizovaní hudobných podujatí pod gesciou hudobníkov z FF, ktorých realizáciu zabezpečovali predovšetkým Karol a Irena Medňanskí. Literárne podujatia zastrešovali slovenčinári z FF, kde úžasnú organizačnú, ale aj moderátorskú „robotu“ už dlhé roky odvádza hlavne Marta Součková. Samozrejme, uznanie patrí aj ďalším pedagógom umelcom, vďaka ktorým sa za dve desaťročia Univerzitnej knižnici PU podarilo zorganizovať už takmer 500 umeleckých podujatí
Organizačná kvalita podujatí výrazne vzrástla najmä od roku 2008, kedy bola do prevádzky odovzdaná zrekonštruovaná a rozšírená Centrálna študovňa, pričom pri jej projektovaní boli zohľadnené aj skúsenosti z predošlých rokov. Dnes je tu možné realizovať všetky druhy umeleckých podujatí, nielen výtvarné. Centrálna študovňa tak nahrádza univerzite galériu, koncertnú sálu a literárnu aulu, čím sa UK PU stala nielen jedným z kultúrnych centier univerzity, ale aj regiónu. Kultúrne podujatia v UK PU výraznou mierou prispeli k jej pozitívnemu vnímaniu nielen v očiach jej čitateľov, ale aj ostatnej verejnosti v regióne. 
Špecifická situácia vznikla v tomto roku kvôli pandemickej situácii, kedy nebolo možné realizovať podujatia v UK PU ako zvyčajne, resp. nebolo ich možné navštíviť kvôli protiepidemiologickým opatreniam. UK PU preto presunula výstavy aj do virtuálneho priestoru a pripravila 5 e-výstav, ktoré sú prístupné z webovej stránky knižnice (www.pulib.sk).

Univerzitná knižnica PU v Prešove je akademickou knižnicou a ako taká má mnoho úloh a povinností, ktoré vyplývajú z jej poslania, zo zákona o knižniciach, z jej štatútu. Viacero z týchto úloh knižnicu posúvajú do pozícií, ktoré jej sú cudzie (stačí si len spomenúť na úlohu byrokratického dozorcu pri evidencii publikačnej činnosti...). Poslanie knižníc by sa však nemalo končiť pri tom, čo musia, no keďže ide o poslanie, mali by knižnice robiť aj to, čo chcú oni a najmä čo chcú ich čitatelia. UK PU svojimi kultúrno-umeleckými aktivitami zaujala nielen celú univerzitu, ale aj región a právom sa tak stala kultúrno-umeleckým centrom univerzity. Neutíchajúci záujem jej čitateľov o tieto umelecké aktivity potvrdzuje, že ich realizácia bola a je správnym krokom. Univerzitná umelecká obec (a nielen ona) našla v knižnici útočisko – zázemie a podporu na realizáciu svojich umeleckých projektov. Podpora pôvodnej tvorby, či už literárnej, hudobnej, alebo výtvarnej, by mala patriť k základným úlohám kultúrnych inštitúcií, ku ktorým sa knižnice radia. 

Peter Haľko
Foto: archív UK PU