23.12.2020

Didaktický park Prešovskej univerzity

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


V západnej časti areálu Prešovskej univerzity finalizujú práce na výstavbe Didaktického parku. Ten bude určený ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu. Park je koncipovaný ako list stromu, pričom jednotlivé chodníky, žily listu, vymedzujú vybrané regióny slovensko-poľského pohraničia. 


Popri finalizácii úprav námestia medzi Vysokoškolským areálom a študentskými domovmi PU sa Prešovská univerzita pustila aj do realizácie Didaktického parku, nachádzajúceho sa v blízkosti zadného vchodu do budovy rektorátu. Cieľom úprav je architektonická úprava priestoru s využitím vegetačných prvkov.  

List symbolizujúci regióny cezhraničnej spolupráce

Didaktický park je navrhnutý tak, aby symbolizoval list a jednotlivé chodníky v parku vymedzia na ploche vytypované regióny slovensko-poľského pohraničia. Ide o región Spiš, Šariš, Zemplín, Vojvodstvo Podkarpatské a Malopoľské. Koncept prvkov v území sa odvíja aj od podrobnejšieho lokálneho členenia na cezhraničné mikroregióny – Pieniny, Dolinu Popradu, Nízke Beskydy a Poloniny.   „V projekte sa prezentuje cezhraničné územie vo forme modelovaného priestoru s prvkami jednotlivých regiónov. Pre navodenie atmosféry sú použité typické rastlinné spoločenstvá stromov, krov a bylín s doplnením ukážky typických hornín, prvkov regionálnej architektúry a ako pripomienka fauny budú použité búdky pre vtáky a hmyz,“ ozrejmila Darina Gajdarová, technička investičnej výstavby na PU. Keďže ide o prezentovanie slovensko-poľského prihraničného územia, tieto krajiny budú v priestore zadefinované aj výsadbou symbolických stromov. Pre Slovensko bude použitá výsadba súkorunia líp, pre Poľsko zase súkorunie dubov.

V parku sú vytvorené mlatové chodníčky, ktoré sú napájané na jestvujúce chodníky v areáli univerzity. Návrh je riešený centrálne s predstavou kompaktnej parkovo upravenej plochy zadefinovanej ako didaktický park vysokej školy. Slúžiť bude taktiež ako verejný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasťou areálu budú aj tri miesta s tromi typmi lavičiek, ktoré svojím rozsahom vytvoria malý amfiteáter určený na didaktickú činnosť. Na ilumináciu amfiteátrov bude použité solárne osvetlenie, ako ukážka možného využitia nezávislého zdroja energie.  

Pozitívny vplyv na životné prostredie

Novými sadovníckymi formami a zároveň rešpektovaním existujúcich najhodnotnejších drevín  dôjde k zosúladeniu pôvodných podmienok a terajších požiadaviek na prítomnosť zelene. „Vzhľadom na charakter stavby dôjde k zlepšeniu ekologickej a estetickej hodnoty riešeného priestoru, a tým aj skvalitneniu životného prostredia“ vyzdvihol prorektor PU Peter Adamišin. Úpravy budú mať kladný vplyv na  životné prostredie, zatraktívnia priestor a plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability sídelného útvaru. Realizáciou parku zároveň nedôjde k zmene režimu povrchových a podzemných vôd.

Práce na Didaktickom parku začali v polovici septembra, pričom dielo by malo byť ukončené do konca roka 2020. Výstavba parku je financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, so spoluúčasťou žiadateľa.

Mgr. Anna Polačková, PhD. 
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU