01.04.2021

Príhovory vedenia fakúlt

Autor: Redakcia

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Vážená akademická obec, 

sviatok Veľkej noci prináša potrebu reflexie situácie nevyhnutne súvisiacej s výročím vzniku pandémie. Tá priniesla do edukačného procesu zásadnú zmenu formy, vzťahov a obsahu. 
Vnímanie Veľkej noci má niekoľko podôb, napr. zo staroslovanského pohanského zvyku oslavy príchodu jari. Komodice ľudia vnímali ako čas na očistu príbytkov a prijatie nového života. Inú podobu prináša kresťanstvo, ktoré sviatok Paschy považuje za najvýznamnejší, či už v podobe starozákonnej alebo novozákonnej obety. Pesach - Sviatok nekvasených chlebov pripomína exodus Židov z egyptského otroctva. História zdôrazňuje, že faraón ani po 9 ranách nechcel Židov oslobodiť. Nová zmluva prináša oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista, symboliku prechodu z otroctva k slobode.

Spoločným menovateľom sviatkov je príchod nového, lepšieho očistného bytia po ťažkosti. To môže byť východiskovým pre úvahy ako ďalej. Uvažujme, čo nám pandémia jedného roka vzala a čo dala. Vzala práve ťažko vybudovanú slobodu starozákonnej a novozákonnej zmluvy, ale priniesla nový pohľad na zmysel života. Dovolím si analogicky aplikovať kresťanský symbol zahaleného umučenia na kríži s novodobým symbolom rúška na tvári. Aj v prípade Ježiša nie je zahalený celý kríž, len umučenie. V našom prípade nemáme zakryté oči, tie sú mostom do našej duše, nemáme zviazané ruky, tie môžu pomáhať a hlavne nemáme obmedzené srdce, to je naším nástrojom na pomoc sebe aj iným. 
Náročnosť dnešných žitých dní možno zmierniť prísľubom pozitívnych zajtrajškov. Výstižne to vyjadruje Saint-Exupéry v modlitbe: „Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko,“ a v inej úvahe dodáva: „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“

Želám vám pri slávení Veľkej noci prežiť čas spojený so šťastím a duševnou pohodou  v kruhu svojich blízkych, ktorý nás povedie k optimálnemu ľudskému prežívaniu videnému cez racionálno-empirickú skúsenosť budúcej ľudskej spoločnosti v troch dimenziách prežívania – pozitívnych emócií, zaujatia a zmysluplnosti. 

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
dekanka

GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA

Vážení čitatelia, milí priatelia,

zaiste mi dáte za pravdu, že časy, ktoré žijeme, sú pre nás všetkých v mnohých smeroch nové. Pandemická situácia v súvislosti s COVID-19 a s tým aj mnohé obmedzenia sa nevyhli ani akademickému prostrediu. Ešte len prednedávnom nám boli ponúkané a zdôrazňované nové modely vzdelávania, postavené na moderných aplikáciách. V dnešnej digitalizovanej dobe musíme využívať všetky možnosti vedeckého pokroku, ale práve v tejto dobe sme si viac uvedomili, že bezprostredný denný kontakt so študentmi, ale aj medzi nami pedagógmi navzájom je nenahraditeľný. Lebo to dobré „človečenstvo v nás“ sa pri každodennom stretávaní sa nedá nahradiť ani tou najlepšou aplikáciou. Využívam túto možnosť poďakovať všetkým zamestnancom našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty, ako aj študentom za všetky úsilia v poslednom roku pri zvládaní novej situácie. V kontexte názvu nášho univerzitného periodika Na Pulze si uvedomujeme, že aj pri všetkej empatii k tým, ktorí osobne alebo cez svojich blízkych pocítili bolesť vyplývajúcu z tejto pandémie, či už vlastnou chorobou, alebo stratou najbližších, život pulzuje ďalej. Čakajú nás nové úlohy, výzvy, podujatia...

Pred nami sú sviatky Kristovho vzkriesenia. Práve ony nám ponúkajú iný pohľad, dávajú zmysel aj tým najzložitejším a pre nás mnohokrát v ľudskom rozmere ťažko pochopiteľným životným situáciám. Kristovo vzkriesenie je pre nás všetkých úžasným pozvaním znova si uvedomiť tú najkrajšiu správu o živote, radosti a nádeji. Veď žiť sa nám všetkým chce. Veľmi ma oslovila myšlienka, že život je ako tunel. Kto doň vstúpi s rozumom,  vie, že na druhom konci je svetlo. To svetlo nám priniesol zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. A v ňom sa stávame všetci ľuďmi nádeje, perspektívy, istoty, bezpečia. K takému životu vás pozývam všetkých, milí priatelia. Veď Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne Voistinu voskrese!

Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
dekan

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,

sviatočné obdobie Veľkej noci prichádza každoročne v rôznom termíne,  podľa kresťanských tradícií. Je to obdobie spojené s očakávaním príchodu novej energie, života a duchovného obrodenia. 
Veľkonočné sviatky podobne ako minulý rok v dôsledku pandémie COVID-19 prebiehajú v izolácii rodín a priateľov. Napriek všetkým obmedzeniam a problémom hlavné posolstvo Veľkej noci ostáva aj v tomto náročnom období zachované a ešte viac sa zvýrazňuje. Vzájomná tolerancia a rešpekt, znovuzrodenie, obnova lásky, porozumenia, pozitívnej sily a energie je v dnešných dňoch veľmi potrebná a nevyhnutná.  

V súčasnosti prežívame aj obdobie plné výziev a mnohých nových príležitostí. Príchod pandémie znamená zmenu prístupu aj vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl. Dnes využívame v edukačnom procese vo väčšej miere digitálne technológie pri zabezpečovaní dištančného a online vzdelávania. S rozvojom technických a programových prostriedkov počítačov, informačných a komunikačných technológií sa využívajú nové možnosti v oblasti dištančného vzdelávania. Prijatie protiepidemiologických opatrení v marci minulého roka v podobe prechodu na dištančné a online vzdelávanie bolo náročné pre študentov aj pedagógov. Táto nová situácia si vyžadovala vysokú mieru flexibility všetkých pracovníkov a študentov. Pedagógovia na základe predchádzajúcich skúseností využívajú komunikačné platformy, najmä Teams na online výučbu, diagnostiku, poskytovanie odbornej študijnej literatúry, informácie ohľadom výučby, tiež Moodle, e-mailovú komunikáciu a pod. Všetky online vzdelávacie platformy ponúkajú intenzívnu pedagogickú, technickú i administratívnu podporu, ktorá je kľúčom k efektivite. 
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si viac uvedomujeme, čo je pre nás vzácne a podstatné nielen v našom profesionálnom pôsobení, ale aj v  každodennom živote. 

Prajem všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a radosti.

prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA
dekanka

FAKULTA MANAŽMENTU

Už tretí semester, od prvých dní výskytu pandémie na Slovensku v marci 2020, je na Fakulte manažmentu PU v Prešove realitou vzdelávanie komplexne zabezpečené na základe online prístupu. Aj keď osobný kontakt pedagógov a študentov sa nedá ničím nahradiť, online platforma je v súčasnosti jedinou možnosťou realizácie kvalitného vzdelávacieho procesu. Historicky prvý raz bol akademický rok 2019/2020 na Fakulte manažmentu úspešne ukončený online štátnymi skúškami, ktoré boli zároveň prvými na pôde celej Prešovskej univerzity. Aj pozitívne reakcie zo strany pedagógov a študentov svedčia o tom, že online forma v žiadnom ohľade neznižuje kvalitu vzdelávacieho procesu, vrátane štátnych skúšok. Opätovne ďakujem všetkým členom akademickej obce fakulty za ich bezproblémový a kvalitný priebeh. V prípade nutnosti sa týmto spôsobom môžu realizovať štátne skúšky na fakulte aj v budúcnosti. Vo veľkej miere sa touto formou, prípadne hybridnou formou, konajú aj habilitácie, zasadnutia kolégia dekana, vedeckej rady a ďalších akademických orgánov.

Pred rokom si nikto z nás ani len nepomyslel, že Veľká noc v roku 2021 bude veľmi podobná tej vlaňajšej. Že ju nebudeme môcť stráviť v kruhu širšej rodiny a blízkych priateľov, že bude obmedzené cestovanie a my Veľkú noc strávime znova „iba doma“, s najbližšou rodinou. Mohlo by sa zdať, že tento čas bude práve preto smutnejší, no pravdou však je, že musíme byť vďační za každý jeden deň prežitý s našimi najbližšími, pretože veľa ľudí také šťastie už nemá. Jar prichádza, príroda sa prebúdza a pohyb v rámci okresu s dodržaním všetkých epidemiologických opatrení bude v kombinácii so slnečnými lúčmi najlepším lekárom nielen pre naše telo, ale aj dušu. Preto prajem nám, všetkým zamestnancom a študentom Prešovskej univerzity, aby sme nabrali odvahu ubrániť sa všetkým negatívnym vplyvom svojho okolia a aby sme strávili tú najkrajšiu a najpokojnejšiu Veľkú noc v láske a v zdraví. Nadchádzajúce sviatočné dni budú také, aké si ich urobíme my sami.

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.
dekan

 PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Vážení kolegovia, milí študenti,

máme za sebou náročný rok, ktorý nás všetkých veľa naučil. Naučil nás, že nič nie je také samozrejmé, ako sme si mysleli. Ukázal nám, že naša miera pripravenosti na nečakané situácie je odrazom individuálnej vyspelosti. Akademické prostredie je práve takým miestom, kde je možné osobnostnú vyspelosť nadobudnúť. Na Pedagogickej fakulte sa smerom k uplatneniu absolventov snažíme posilňovať ich budúcu učiteľskú vyspelosť, aby dokázali odborne a pružne reagovať na vzniknuté situácie. Podarilo sa nám plynule prejsť na dištančné vzdelávanie s podporou LMS Moodle a MS Teams. Okolnosti si vyžiadali zapojenie našich študentov, budúcich učiteľov a špeciálnych pedagógov do dobrovoľníckej činnosti spojenej so starostlivosťou o deti a ich vzdelávanie. Nakoľko realizácia pedagogických praxí bola a je obmedzená, okrem doučovania detí mohli študenti naberať aspoň sprostredkované skúsenosti od expertov z vonkajšieho prostredia, ktorí im odovzdali svoje know-how s prácou s rôznymi cieľovými vzdelávacími skupinami priamo na fakulte alebo dištančným spôsobom. Niektoré podujatia, ktoré fakulta zvyčajne v priebehu roka realizuje prezenčne, boli presunuté do online prostredia. Takto sa uskutočnil 8. a 9. ročník celoslovenského kola logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, 70. ročník krajského kola matematickej olympiády v kategórii Z9, ale aj mnohé besedy, semináre a prednášky pre študentov i odbornú verejnosť. Študenti mali možnosť zúčastniť sa aspoň virtuálnej mobility na zahraničnej fakulte. 

Ďakujeme všetkým za ich podiel na spoločnej práci.

Pravdepodobne aj tohtoročné veľkonočné sviatky budeme sláviť podobne ako pred rokom. Neznamená to však, že máme rezignovať na svoju prácu, štúdium, záujmy. To, čo sa okolo nás deje, je vo viacerých smeroch skúška našej osobnej vyspelosti. Načerpajme teda vo voľných dňoch dostatok síl, aby sme svoju vyspelosť mohli v ďalšom období preukazovať tam, kde to od nás naši blízki a spoločnosť očakávajú.

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
dekanka

PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Vážení členovia akademickej obce Prešovskej univerzity, milí študenti,

uplynul už viac ako rok od začiatku koronakrízy a začiatku dištančného vzdelávania na našej vysokej škole. To, čo sme všetci prežili, určite nikto nečakal a ani vo sne by nám nenapadlo, že sa to môže stať tu a teraz. Po prvotnom prekvapení a nádejách na rýchly koniec krízy prišiel šok a sklamanie z toho, že to pravdepodobne bude trvať oveľa dlhšie, než sme predpokladali. Trvá to už dokonca tak dlho, že si už nikto nemohol dovoliť na nič čakať. Naopak, museli sme urobiť maximum preto, aby všetky oblasti akademického života začali fungovať v úplne nových podmienkách, a to v čo najlepšej kvalite a intenzite. A mám taký dojem, že sa nám to nie najhoršie aj podarilo. Napriek tomu, že osobné stretnutia, živý kontakt, spoločné semináre a cvičenia nikdy nič plnohodnotne nenahradí, s odstupom času môžeme konštatovať aj to, že kríza priniesla tiež rýchly progres v určitých oblastiach, ktorý by sa nám za iných okolností ešte asi dlho nepodarilo dosiahnuť. Stali sa pre nás samozrejmosťou online konferencie, vďaka ktorým sa konferencií zúčastňujú aj takí účastníci, ktorí by sa za normálnych okolností konferencie z rôznych príčin zúčastniť nemohli. Naše kontá v rámci e-learningu sme v relatívne krátkom čase naplnili rozsiahlym a kvalitným materiálom, vďaka ktorému je účasť na vyučovacom procese jednoduchšia najmä pre zahraničných študentov, ktorí sa nie vždy môžu zúčastňovať výučby prezenčne. A môžem s radosťou konštatovať aj to, že dištančnej výučby sa aktívne zúčastňuje veľmi vysoké percento študentov. Všetko sú to možno úspechy „cez slzy“, no teším sa aj z nich. Keďže z minulosti vieme, že v krízach sa často rodí aj začiatok niečoho nového a možno aj lepšieho, chcem sa nádejať, že aj táto kríza sa čoskoro skončí a že z nej vyjdeme skúsenejší, silnejší a odolnejší voči rôznym zvláštnym situáciám, ktoré nás v budúcnosti ešte môžu stretnúť. Všetkým členom našej akademickej obce želám Bohom požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vzkriesenia Božieho Syna, úspechy v práci a v štúdiu a najmä lásku, pokoj a úprimné priateľstvo v osobnom živote a vzťahoch. 

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.,
dekan

FAKULTA ŠPORTU

Vážení kolegovia a milí študenti,

nastávajúce obdobie sviatkov je symbolicky spojené s príchodom nového, veríme, lepšieho začiatku pre celú spoločnosť. Sviatok Veľkej noci nám umožňuje sa zastaviť, popremýšľať a najmä obzrieť sa za ostatným rokom, ktorý priniesol do našich životov významné a zásadné zmeny. Tieto zmeny ovplyvnili život univerzitný, spoločenský, športový, ale najmä život v samotných rodinách. Život na univerzite sa presunul za posledný rok do online priestoru, ktorý výrazne obmedzil možnosti praktickej výučby na Fakulte športu. Absentujúci pohyb v živote ľudí považujeme z pohľadu Fakulty športu za negatívny, no sviatky jari sú príležitosťou na reštart a aktívny oddych. 

Toto náročné obdobie spojené najmä s izoláciou využime na zlepšenie vlastného „JA“, pracujme na najbližších vzťahoch, poupratujme si nielen v domácnosti, ale aj vo svojom vnútri. Tradície varenia a pečenia symbolizujúce hojnosť nech sa pretavia do hojnosti a bohatstva vnútorného prežívania. 

Aj zeleň ako symbol jari a životnej sily nám napovedá, aby sme využili tieto chvíle na trávenie času v prírode v kruhu najbližších. 
Ďalší symbol jari – vajíčko, ako znak nového života v nás vzbudzuje nádej, že po náročnom období môžeme začať nový, lepší život. Radujme sa preto z každého dňa, ktorý môžeme prežiť v zdraví.

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD
dekan

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

Dobrý deň, 

dovolím si prihovoriť sa vám a začať tým pozitívnym. Prichádza jar, sviatky Veľkej noci, začína sa otepľovať, deň odo dňa je viac slnka, slnka, ktoré by nám malo prehriať telo, dušu a myseľ. To v súčasných dňoch potrebujeme viac ako čokoľvek iné, pretože epidémia korony, jeseň, zima a celková situácia nás dostala skoro na bod mrazu. Najčastejšie sa skloňuje medzi ľuďmi doma, v rodinách slovo korona, testovanie, kríza, karanténa, vakcína, očkovanie. Na pracoviskách sa k týmto slovám pridáva účasť či neúčasť v práci, home-office, dištančné vzdelávanie, online kurzy. Život, či už osobný, alebo pracovný, nám ukázal aj svoju druhú tvár, zahalenú do rúšok, respirátorov, neistoty, nejasností z ľudskej mimiky, nečitateľných pohľadov, absencie dotykov či komunikácie. Napriek tomu, našťastie, sa život nezastavil, neustal, len nás naučil iným spôsobom žitia, fungovania v rodinách i na pracoviskách. My ako zdravotníci sa vždy snažíme vidieť v tom zlom to najlepšie, čo môžeme z danej neutešenej situácie vyťažiť. Testujeme svojich kolegov na PU, čo je našou profesionálnou povinnosťou a samozrejmosťou. Ako zdravotníci máme nastavený špeciálny režim vo výučbe, čo nás teší, lebo nestrácame reálny kontakt so študentom. Ten sa musí naučiť odobrať venóznu krv, vyšetriť tehotnú ženu, urobiť dentálnu hygienu či predpísať cviky na boľavú chrbticu, poučiť pacienta o postupe pri röntgenovom vyšetrení, poskytnúť prvú pomoc alebo realizovať laboratórne vyšetrenia. Toto sa cez obrazovku počítača naučiť nedá. Táto situácia nás v dobe koronakrízy naučila byť manažérmi času, organizátormi procesov, alternatívnych prístupov a hlavne inému pohľadu na medziľudské vzťahy. Vyžaduje si to empatiu, nadhľad, porozumenie, čo si ale mnohokrát vypýta veľa síl, energie a psychického vkladu do hľadania ťažkých riešení. Preto chcem vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM všetkým, lebo to, ČO robia a AKO to robia, si zaslúži obdiv, úctu a vzájomnú podporu. Nech je pre nás posolstvom myšlienka, ako my zdravotníci hovorievame – zostať pozitívne naladení s negatívnym testom.

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
dekanka