28.09.2021

S rektorom univerzity na prahu nového akademického roku

Autor: Redakcia


Pán rektor, sme na prahu nového akademického roku, skôr než sa opýtam na to, ako vidíte jeho začiatok a priebeh, môžete stručne zhodnotiť ten predchádzajúci?

Myslím, že predchádzajúci akademický rok si zaslúži prívlastok „ťažký“, aj keď zvyknem hovoriť, že každý rok je pre niečo ťažký, resp. ťažší ako ten predchádzajúci. No jednoznačne ten minulý rok nemá v dejinách univerzity obdobu. Aj keď sme pri jeho otvorení boli plní optimizmu a nastavili sme pravidlá fungovania univerzity aj v podmienkach epidémie, vývin situácie v krajine naše plány úplne zmenil a napriek všetkej snahe sme v priebehu októbra museli prejsť na dištančnú formu vzdelávania. A rovnako dištančne sme ho aj ukončili. Výnimkou boli iba praktické predmety na Fakulte zdravotníckych odborov i Fakulte športu a, samozrejme, štátne záverečné skúšky na väčšine fakúlt univerzity. Iste, chod univerzity nie je len o vzdelávaní, či už dištančnou, alebo prezenčnou formou. Popri viacerých ukončených a nových získaných výskumných projektoch a solídnych výsledkoch publikačnej činnosti napredoval aj rozvoj univerzity. Podarilo sa nám ukončiť rekonštrukciu dvoch študentských domovov na Ul. 17. novembra, realizovať parkovú úpravu námestia v tomto campuse i vytvoriť didaktický park za budovou rektorátu. Zároveň sme začali rekonštrukciu študentského domova na Námestí mládeže a výstavbu podkrovia Fakulty zdravotníckych odborov. Zároveň by som chcel pripomenúť, že uplynulý rok bol pre mnohých našich zamestnancov a študentov mimoriadne ťažký aj tým, že viacerí z nich a ich najbližších prekonali ochorenie Covid-19, neraz jeho ťažšie formy. Pritom štyria z našich kolegov ochoreniu podľahli, čo pre univerzitu znamená nenahraditeľnú stratu.

Vrátim sa k dištančnej výučbe, ktorá je asi popri priebehu pandémie najfrekventovanejšou témou uplynulých mesiacov. Aké sú skúsenosti univerzity s touto organizáciou vzdelávacieho procesu?

Napriek tomu, že dištančná forma výučby jednoznačne viedla aj u nás k posilneniu digitálnych kompetencií našich pedagógov a študentov, ako aj k istej modernizácii infraštruktúry IKT na univerzite, univerzitné štúdium nemôže v žiadnom prípade plnohodnotne nahradiť. Nenahradí priamy kontakt vyučujúceho so študentmi, ktorý je dôležitý pri všetkých organizačných formách, nielen pri laboratórnych cvičeniach a praktických predmetoch. Rovnako nemožno zabúdať na nesmierne dôležitý socializačný rozmer univerzitného štúdia, ktorý zo stredoškolákov robí univerzitných študentov a spolu so zložkami tretej misie univerzít dotvára komplex univerzitného vzdelania. To sa pri akokoľvek silnej dávke dobrej vôle a snahe nedá dosiahnuť doma za počítačom. Nehovoriac už o študentskom živote na internátoch i mimo nich, o čo všetko boli študenti v „dištančnom roku“ ochudobnení.

Ako plánuje univerzita začať nový akademický rok?

V každom prípade plánujeme nový zimný semester začať prezenčnou formou a dúfame, že ho takto budeme môcť aj ukončiť. Vládou schválené predpisy v podobe tzv. Covid automatu nám umožňujú v druhej a tretej fáze pandémie realizáciu prezenčnej formy štúdia v tzv. režime OTP, to znamená pre plne očkovaných, aktuálne otestovaných a ochorenie prekonavších študentov. Ak by okres Prešov prípadne padol ešte nižšie, resp. vyššie v stupňoch infekčnosti, je na zváženie kombinácia prezenčnej a dištančnej formy štúdia alebo vyučovanie len pre zaočkovaných študentov. V súčasnosti je tak aktuálny už spomínaný režim OTP, ktorý by mal zamedziť prienik nákazy na univerzitu, do študentských domovov a našich športových zariadení.

Aké opatrenia plánuje prijať univerzita na zabezpečenie zdravia svojich zamestnancov?

Rád by som zdôraznil, že pri prijímaní akýchkoľvek opatrení musíme rešpektovať rámec, daný aktuálnou legislatívou a takisto už spomínaným Covid automatom. Popri už samozrejmých opatreniach, ako sú udržiavanie zvýšenej čistoty objektov, dezinfekcia priestorov, vyžadovanie prekrytia horných dýchacích ciest a rozmiestnenie čím väčšieho počtu dezinfekčných prostriedkov v budovách univerzity, budeme musieť zabezpečiť najmä dodržiavanie režimu OTP vo vzdelávacom procese. Podobne ako v minulom roku budú v našich objektoch vyčlenené priestory pre osoby s príznakmi akútneho ochorenia aj vydané inštrukcie pre prípad výskytu infikovaných študentov alebo zamestnancov. V prípade prechodu do vyšších stupňov infekčnosti dôjde k transformácii rozvrhu v záujme neúplného obsadenia učební. Samozrejme, univerzita je pripravená prijať operatívne aj iné opatrenia, ktoré jej umožní eventuálna zmena legislatívy a rovnako naďalej platí i ponuka na očkovanie zamestnancov a študentov v priestoroch univerzity.

Pán rektor, čo by ste vy odporúčali zamestnancom a študentom univerzity v súčasnej situácii?

Predovšetkým, aby chránili zdravie svoje, svojich kolegov a blízkych. Ako ukázal minulý rok, epidémia je reálne nebezpečenstvo, prítomné medzi nami a stretnutie s ním môže mať fatálne následky. Popri zvýšenej hygiene a dodržiavaní chronicky známych odporúčaní považujem za jedinú účinnú ochranu pred ochorením a jeho dôsledkami očkovanie, čo potvrdzujú mnohé vedecké autority u nás a na celom svete. Chcel by som preto aj touto cestou poprosiť všetkých našich pedagogických i ďalších zamestnancov a študentov, aby sa dali zaočkovať proti tomuto zákernému ochoreniu. Iba tak dokážeme ochrániť zdravie a životy svoje a svojich blízkych. Zároveň to je jediná cesta, ako sa nám podarí zabezpečiť v týchto ťažkých časoch riadny chod univerzity a normálny akademický život.

Redakcia.