15.12.2021

Nové kategórie publikačnej činnosti platné od roku 2022

Autor: Ing. Peter Haľko


Koncom roka 2020 vydalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhlášku č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), ktorej prevážna časť nadobúda účinnosť od 1.2.2022 (t. j. pre vykazovacie obdobie 2022). Zovšeobecnene sa dá povedať, že v platnosti ostávajú základne pravidlá platné ako doteraz, t. j. publikačná činnosť sa vykazuje primárne za aktuálne vykazovacie obdobie, a to len zamestnancom na tzv. plný úväzok a interným doktorandom, pričom pre zaradenie dokumentu do „vedeckých“ (resp. najbonitnejších) kategórií je nevyhnutné, aby evidovaná publikačná jednotka (alebo jej zdrojový dokument) mala ISBN resp. ISSN (príp. DOI), náležitý rozsah i náklad a bola recenzovaná aspoň 2 recenzentmi. Najzásadnejšia zmena sa dotýka kategórií publikačnej činnosti, ktoré boli zredukované z doterajších 84 na 15 a preto prinášame ich prehľad a charakteristiku.
Nové kategórie podľa vyhlášky č. 397/2020 Z. z.
(Za definíciou kategórie uvádzame doteraz používané kódy kategórii podľa vyhlášky 456/2012).
V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník – AAA, AAB, ABA, ABB.
V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia – AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, ABC, ABD, AEC, AED.
V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia – AEG, AEH, AEM, AEN, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN („Karentovanosť“ a „Registrované v databázach“ bude vyjadrená príznakom v zázname).
O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako celok: knižná publikácia, prehľadová práca, komentovaný výklad, antológia, katalóg umeleckých diel, kartografické dielo, slovník, encyklopédia, zborník – BAA, BAB, EAI.
O2 – odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia, recenzia, heslo – BBA, BBB, BDA, BDB, BEE, BEF, BFA, BFB.
O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu: abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia, recenzia – BDC, BDD, BDE, BDF, BDM, BDN („Karentovanosť“ a „Registrované v databázach“ bude vyjadrená príznakom v zázname).
P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok: učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka – ACA, ACB, BCB, BCI.
P2 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta: kapitola – ACC, ACD, BCK.
U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok: knižná publikácia, antológia, katalóg umeleckých diel, partitúra hudobného diela (notový materiál), dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok, zbierka poézie, zborník – CAA, CAB, CAI, CAJ, CGC, CGD, CJA, CJB, CKA, CKB.
U2 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: kapitola, príspevok – CBA, CBB, CEC, CED.
U3 – umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: článok – CDC, CDD, CDE, CDF („Karentovanosť“ a „Registrované v databázach“ bude vyjadrená príznakom v zázname).
D1 – dokument práv duševného vlastníctva: patentová prihláška, patent, prihláška úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičových výrobkov, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobkov, šľachtiteľské osvedčenie – AGJ.
I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok.
I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka.
I3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu.
Patria sem publikačné aktivity, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D – GHG, GII (voľba I1, I2, I3 bude závisieť od obsahu dokumentu a typu zdrojového dokumentu).
No nie všetky doteraz platné kategórie sa dajú jednoznačne priradiť k novým kategóriám, napr.:
kat. EDI a EDJ sa zaradia do O2 alebo O3 v závislosti od typu zdrojového dokumentu, pričom „preklad“ bude vyjadrený autorskou rolou (prekladateľ),
kat. FAI a EAJ sa zaradia do kategórie podľa typu a obsahu dokumentu, pričom „zostavovateľstvo“ bude vyjadrené autorskou rolou (zostavovateľ). 
Navyše niektoré kategórie už nebudú predmetom evidencie publikačnej činnosti v CREPČ:
AGI – Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách,
BGG – Normy,
CIA, CIB – Skladačky k výstave do 8 s.,
DAI – Dizertačné a habilitačné práce,
GAI – Správy.
Okrem týchto kategórií nie je povolené evidovať vo vykazovacom období CREPČ 2022: 
ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky ochrannej známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisného označenia výrobkov, prihlášky šľachtiteľského osvedčenia, 
publikácie dostupné len pre vybranú limitovanú skupinu používateľov prostredníctvom prístupových údajov, 
publikácie len študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, 
edukačné pomôcky a hry, 
preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod.) – platí aj pre ohlasy, 
záverečné a kvalifikačné práce (aj knižne vydané; to neplatí pre vedecké monografie, ktoré boli predložené na habilitačné konanie), 
osobné blogy a stránky na internete, 
e-learningové kurzy, 
PPT prezentácie a prednášky, 
články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače, 
brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály, 
študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách, sprievodcovia štúdií a podobné materiály, 
krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach a informačné letáky ku podujatiam, 
oznámenia a spomienkové oznamy o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov, 
rozhlasové a televízne vysielanie (čítania, rozhovory atď.) 
verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice, štandardy a pod.). 
Ďalšie informácie o novej vyhláške a aktuálnych metodických pokynoch nájdete na stránkach Univerzitnej knižnice PU (www.pulib.sk) alebo CREPČ (www.crepc.sk).

Ing. Peter Haľko, UK PU