16.12.2021

Univerzita udelila čestný titul apoštolskému nunciovi na Slovensku Mons. Ottonellovi

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD. 


Do zoznamu významných osobností Prešovskej univerzity v Prešove (PU) nosiacich jej čestný titul doctor honoris causa sa dnes oficiálne zaradil doktor teológie J. E. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku. 

Titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) je ako čestný titul najvyšším ocenením udeľovaným akademickou inštitúciou poprednej osobnosti, ktorá svojim celoživotným dielom podstatne prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojim významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí, a zaslúžila sa aj o rozvoj vzdelania v Slovenskej republike. 

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU rozšírenom o Vedeckú radu Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF), ktoré sa konalo v Divadle Jonáša Záborského dňa 19. októbra za prítomností plne zaočkovaných hostí, udelila PU čestný titul Dr. h. c. z vedného odboru teológia J. E. Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi. „Vážené slávnostné zhromaždenie, dnešný deň je akademickým sviatkom našej univerzity. V mene univerzity sa chcem poďakovať apoštolskému nunciovi Mons. Ottonellovi za prijatie nášho ocenenia, za jeho vklad do európskeho akademického, ako aj spoločenského života,“ uviedol vo svojom príhovore rektor PU Peter Kónya. Zároveň zdôraznil, že návštevy apoštolského nuncia a jeho úzka spolupráca s Mons. Jánom Babjakom, veľkým kancelárom GTF PU, mali priamy dosah na akademické, ako aj spoločenské a náboženské aktivity tejto fakulty a zvýšili jej medzinárodné renomé a prispeli k jej napredovaniu. 

„Jeho Excelencia Giacomo Guido Ottonello je všestranne vzdelaná osobnosť s humanistickým presvedčením, so všeľudskými  a kresťanskými hodnotami a veľkým osobným svedectvom viery. Pri každej príležitosti prejavuje svoju dobrotu a žičlivosť, otvorenosť a srdečnosť, vysokú osobnú kultúru, nezištnosť, skromnosť a vnútorný pokoj,“ vyzdvihol v laudáciu dekan GTF Peter Šturák, ktorý poznamenal, že udelenie čestného titulu apoštolskému nunciovi je nielen ocenením jeho spoločenského prínosu, ale dáva nám možnosť vidieť ho aj v širších súvislostiach reflexie hlbšieho prieniku medzi náboženstvom a vedou. Vo svojom príhovore taktiež pripomenul, že apoštolský nuncius Ottonello sa vo veľkej miere organizačne podieľal na návšteve pápeža Františka na Slovensku.

„Je to česť, za ktorú nebudem môcť nikdy dostatočne prejaviť svoju vďačnosť. Táto udalosť mi bude po celý zvyšok môjho života, či už bude dlhý alebo krátky, pripomínať láskavosť, priateľstvo, srdce i kultúru slovenského ľudu, zvlášť toho z Východu,“ prihovoril sa slávnostnému zhromaždeniu Mons. Ottonello. Vo svojej prednáške zároveň apeloval na to, že je potrebné „vrátiť škole – chápanej v širšom zmysle slova – jej základné poslanie, aby bola miestom hľadania pravdy“. „Aby sa univerzita nezriekla samej seba a nepodľahla prázdnu vytvorenému čisto technickou racionalitou a iracionalizmom v zásadných otázkach, je stále naliehavejšie, aby sa obrodila, znova objavila samú seba a nanovo sa zrodila vo vzťahu k pravde, ktorý je pre ňu podstatný. Láska k ,unum’, ktorá bola pri zrode univerzity, je totiž spojená s jej schopnosťou prijímať výzvy od súčasnej spoločnosti. Toho si bol vedomý už Romano Guardini, keď povedal: ,Ak má univerzita zmysel pre kultúru, znamená to, že je miestom, kde sa hľadá pravda, pravda vo svojej čistote, nie pre iné ciele, ale pre ňu samú. Z toho dôvodu, že je to pravda.’,“ zaznelo z úst apoštolského nuncia.

Giacomo Guido Ottonello udržiava od začiatku svojho pôsobenia ako apoštolského nuncia na Slovensku mnohostranné vzťahy predovšetkým v oblasti budovania dialógu so svetskými autoritami, či už v oblasti ochrany ľudských práv, rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby, slobody náboženského vyznania a svedomia, obrany života alebo stability rodiny. Počas svojho dlhoročného diplomatického pôsobenia ako zástupcu Svätej Stolice aktívne participoval na mnohých medzinárodných vedeckých, politických a spoločenských rokovaniach, na ktorých sa zasadzoval za budovanie kultúry života a konštruovanie európskej identity v duchu kresťanských a univerzálnych hodnôt.

***
Apoštolský nuncius J.E. Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone, Janov (Taliansko). Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1971 pre diecézu Acqui Terme, Alessandria (Taliansko). V roku 1979 získal licenciát z kanonického práva a v roku 1980 získal doktorát z katolíckej teológie. V roku 1980 získal titul magister zo špecializácie medzinárodné a diplomatické právo na Pápežskej cirkevnej akadémii v Ríme. Po ukončení štúdia na Pápežskej cirkevnej akadémii vykonával službu na apoštolských nunciatúrach  vo viacerých krajinách. Dňa 1. apríla 2017 ho pápež František vymenoval za apoštolského nuncia na Slovensku. Je členom Kráľovského združenia rytierov kláštora Yuste (Španielsko); Kráľovského združenia rytierov svätého Fernanda (Španielsko) a rovnako aj akademických inštitúcií - Talianskej archeologickej akadémie a Konštantínovskej akadémie (Taliansko). Je taktiež nositeľom viacerých čestných doktorátov: udelili mu ich Columbus University v Paname (2005), Iberoamerická rada na počesť kvality vzdelávania (2008) a Katolícka univerzita v Cuenca (2009).

Mgr. Anna Polačková, PhD. 
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU