16.12.2021

Vianočné posolstvá

Autor: Redakcia

Milí pedagógovia a študenti Prešovskej univerzity v Prešove! 

Vianoce nám pripomínajú, že vôbec nič nemôže nahradiť osobnú ľudskú blízkosť. Boh, od ktorého sme vyšli a ku ktorému smerujeme, o tom veľmi dobre vie. Preto si pri vtelení svojho Syna Ježiša Krista dal na tejto neodmysliteľnej dimenzii záležať; je totiž dôležitá pre každého človeka. Boh s nami chcel precítiť skutočnú osobnú blízkosť.

A naozaj, v dlhých pandemických týždňoch a mesiacoch sociálneho odlúčenia a nutného dištancu sme si uvedomili, že osobnú blízkosť nemožno ničím nahradiť. Kedysi sme ju možno považovali za samozrejmosť, avšak ukázalo sa, že je pokladom a vzácnym darom. Viac než kedykoľvek predtým si teraz vážime veci, ktoré sa nedajú kúpiť ani zaplatiť. Naše osobné stretnutia, zblíženie a túžba po objatí nám pripomínajú, že máme srdce a nesmrteľnú dušu, ktorá túži po láske. Túto pravdu nám prichádza pripomenúť neobyčajné Božie dieťa, Boží Syn Ježiš Kristus.

Vyprosujem vám i vašim rodinám požehnané vianočné sviatky!
 Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita 


VIANOČNÉ POSOLSTVO

Kedysi dávno v Betleheme uprostred noci – v čase, kedy je tma najväčšia – zažiarilo veľké svetlo a zaznel mocný hlas anjela: «Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť – v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ» (Lk 2, 10-11). Tento hlas sa ozýva i teraz, v dobe neistoty spôsobenej pandémiou, aby znova priniesol ľuďom svetlo nádeje, sviatočné stíšenie a duchovnú radosť.
Aspoň na chvíľu prestaňme počúvať tých, ktorí sa usilujú vyvolávať paniku a podnecovať rozpory. Aspoň na chvíľu si prestaňme všímať tých, ktorí sa vraj ľudské nešťastie usilujú využiť pre svoj prospech. Aspoň na chvíľu prestaňme v tichu vianočných sviatkov venovať pozornosť hluku tohto sveta a začujme vo svojom srdci volanie anjela, dobrú zvesť o spáse – hlas samotného Boha.

Nadchádzajúce sviatky Christovho Narodenia nás nástojčivejšie ako po iné roky nabádajú k tomu, aby sme príchod Spasiteľa - vtelenej Božej lásky - na tento svet prežili ako hlasné volanie konečne precitnúť a prehodnotiť smer svojej životnej cesty. Pandémia, ktorú prežívame, sa nedotkla len zdravotníctva, politiky či ekonomiky – dotkla sa predovšetkým medziľudských vzťahov. Vyzerá to tak, že všetko na svete prechádza skúškou odolnosti a nikto z nás nie je výnimkou.
Doba, ktorú prežívame, nám priniesla príležitosť znovu si uvedomiť, že Christos neprišiel na svet preto, aby zvestoval novú ideológiu či založil nové náboženstvo, ale preto, aby nám ukázal nový spôsob života. Žiť pre iného v spoločenstve, svornosti a obetavosti – to je Jeho odkaz. Ak sa opäť narodí v našich srdciach a zapáli v nich oheň lásky, z betlehemskej jaskyne znova zažiari svetlo nádeje – tentoraz na premenu sveta k lepšiemu cez premenu nás samých. 

Prajem všetkým radostné prežitie vianočných sviatkov a Bohom požehnaný rok 2022!

† Rastislav
arcibiskup prešovský
metropolita českých krajín a Slovenska

Christos raždajetsja! – Slavite jeho!

Milí čitatelia časopisu NA PULZE,
Asi so mnou budete súhlasiť, že sviatky Narodenia Spasiteľa Ježiša Krista sú medzi ľuďmi veľmi obľúbené práve pre radostnú atmosféru, pokoj a momenty rodinnej pohody, ktoré so sebou prinášajú. Pre každého veriaceho sú však zároveň pozvaním opäť vstúpiť do spoločného vzťahu s Kristom, ktorý na seba berie ľudské telo. 
 
V Evanjeliu podľa Jána čítame: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1, 14). V tomto zásahu do dejín ľudstva Boh znova dokázal svoju moc, ale predovšetkým svoju lásku. Boh teda už nie je úplne neznámou veličinou, ale skutočnosťou nášho života a našich dejín. Zvesť Vianoc je zvesťou radosti. Boh miloval a miluje človeka natoľko, že sa ním sám stal – práve o tom hovorí symbolika betlehemských jaslí i príbeh pozemského života Ježiša Krista. Keď sa Slovo stalo telom, vo vzťahu Boha k človeku nastala veľká zmena. Prichádza k nám radostné posolstvo, že v Ježišovi je Boh naším láskavým Otcom, a to všetkým ľuďom dobrej vôle. Len tak a len preto sme Jeho deťmi. 

Namieste je teda aj zmena vzťahu medzi nami, ľuďmi, navzájom. Sme bratmi a sestrami v Ježišovi Kristovi. Pravý Boh sa stal pravým človekom s poslaním, aby sme sa ako ľudia stali skutočnými ľuďmi práve preto, že sme Božími deťmi. Vianoce nás nielen učia pravej ľudskosti, ale zároveň nás k nej aj zaväzujú. Príležitostí k službe lásky je viac ako dosť. Obdobie pandémie medzi ľuďmi postavilo mnoho múrov, skúsme preto odložiť svoju pravdu a uveriť tej jedinej Pravde, ktorou je Spasiteľ Ježiš Kristus. Svojím životom nám dal príklad, ako ho máme nasledovať v pokore, v láske, v milosrdenstve, v načúvaní druhému, v otvorenosti srdca. Učme sa teda od Neho! 

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita

Vianočné posolstvo pre Prešovskú univerzitu v Prešove 2021

Milá akademická obec Prešovskej univerzity v Prešove, 

tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. Kalendárne síce prišli v rovnakom čase ako po minulé roky, slávime ich však za iných spoločenských okolností. Tri pandemické vlny, ktoré udreli plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých z nás. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť materiálnych základov našej existencie. Musíme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Spoznali sme však aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Svet potrebuje vianočné znamenie, ktoré mu pomôže znovuobjaviť hodnotu lásky v záplave nenávisti, hodnotu pokory v ostňoch pýchy a hodnotu múdrosti a prezieravosti v klamlivom svete poloprávd a konšpirácií. Mnohí si aj dnes kladú otázku, či sa niečo môže zmeniť k lepšiemu. Vianoce sú pozitívnou Božou odpoveďou, že nový začiatok je možný. Slovo sa stalo telom. Boh zostúpil na zem. To je spôsob, ako sa rodí čosi Božie – zostupovať dole, empaticky sa skláňať k blízkym a vidieť svet, radosti aj problémy ich očami. Dnešný svet potrebuje znamenie, ktoré by mu prinieslo nádej na zmenu. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí prinášajú hodnoty a vytvárajú zmysluplné a láskavé vzťahy, čo Biblia označuje pojmom „Božie kráľovstvo“. Milí členovia akademickej obce PU, prajem vám, aby vaše slová mali moc odzrkadľujúcu Božie dobro, aby sa slovo stávalo telom aj pri vašej službe pre spoločnosť, aby aj vaším pôsobením prichádzala zmena a nádej skrze formovanie mladej generácie, ktorá je budúcnosťou národa.    

V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý nový rok 2022 vám z úprimného srdca praje

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku