18.05.2022

Pomoc pre Ukrajinu

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.

Veľké ĎAKUJEM  univerzitným dobrovoľníkom... 

Do  pomoci ukrajinským odídencom sa zapojili stovky študentov a zamestnancov univerzity naprieč všetkými fakultami, ktorí sa pravidelne zapájajú do rôznych foriem dobrovoľníckej činnosti.  


Ukrajinskí študenti našej univerzity sa spolu s ich slovenskými spolužiakmi pridali k dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú s aktivitami spojenými s  konfliktom na Ukrajine. S rôznymi organizáciami, štátnymi inštitúciami či dobrovoľníckymi centrami tak spolupracuje množstvo študentov a  zamestnancov univerzity. 

Nemalá skupina študentov prekladateľstva a  tlmočníctva, učiteľstva, ale aj iných študijných programov Filozofickej fakulty zabezpečuje tlmočenie na hraničných priechodoch, kde sa prichádzajúcim utečencom prihovárajú v ukrajinskom či anglickom jazyku. Pracujú taktiež na korektúrach textov v ukrajinčine pre centrálny vízový orgán, ale pomáhajú i na oddeleniach cudzineckej polície. V spolupráci s organizáciami tretieho sektora sa zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s  migráciou, ale aj do iných dobrovoľníckych aktivít.

Pomocnú ruku na hraničných priechodoch od samého začiatku konfliktu podávajú taktiež študenti Gréckokatolíckej teologickej fakulty a bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára PU pomáhajúci prekonávať i prípadné jazykové bariéry na rôznych kontaktných miestach. Tam nechýbajú ani študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorí zároveň telefonicky koordinujú utečencov na ceste z Ukrajiny do Prešova a okolia. Fakulta v spolupráci s Pravoslávnym kňazským seminárom PU ponúka tiež sociálno-právne, duchovné či psychologické poradenstvo. V súvislosti s dianím na Ukrajine sa do pomoci ľuďom postihnutým vojnou zapája i Prešovská pravoslávna eparchia (eparchiálna rada) v  Prešove. 

Psychologickú pomoc pre svojich ukrajinských študentov zabezpečuje Inštitút psychológie Filozofickej fakulty či Katedra manažérskej psychológie Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, ktorá zároveň zriadila Výcvikové stredisko krízovej intervencie. Jeho cieľom je praktický tréning základných komunikačných zručností krízovej intervencie pri poskytovaní sociálnej opory ľuďom utekajúcim pred ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu zároveň zrealizovala finančnú zbierku a  jej výnos následne odovzdala Slovenskému Červenému krížu v  Prešove.

Zastúpenie pri dobrovoľníckych aktivitách má taktiež Fakulta zdravotníckych odborov, ktorej študenti okrem pomoci na hraniciach pomáhajú i na železničných staniciach s kúpou cestovných lístkov, zabezpečením stravy či dozorom detí. Do pomoci sa zapojili i ukrajinské študentky pôrodnej asistencie, ktoré boli pri pôrode ukrajinskej mamičky. Rovnako Fakulta humanitných a prírodných vied už od prvého dňa konfliktu ponúkla svojím ukrajinských študentom možnosť obrátiť sa orgány fakulty s akoukoľvek požiadavkou, v ktorej im dokáže pomôcť.

Pedagogická fakulta prostredníctvom svojich študentov participuje na pomoci materským a  základným školám v  súvislosti so začleňovaním ukrajinských detí do svojich radov. Na pôde Pedagogickej fakulty sa za účasti jej pedagogičky, ale aj študentiek Inštitútu estetiky a  politológie FF zároveň raz týždenne uskutočňuje kreatívno-umelecký krúžok urečený pre mladších ukrajinských súrodencov bývajúcich v študentských domovoch. Pre tieto deti, ako aj iné ukrajinské deti z externého prostredia, sa pod gesciou študentov Fakulty športu dva dni v týždni realizujú športové aktivity, ktoré sú medzi najmladšími veľmi obľúbené a  vyhľadávané.

K pomoci ukrajinským študentom a  odídencom z Ukrajiny sa pridali i mnohí  študenti a zamestnanci univerzity v podobe zapojenia sa do rôznych finančných či materiálnych zbierok alebo inej formy dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníctvo je o ľuďoch, ktorí nečakajú verejné ďakujem za ich pomoc. Robia to z vlastného vnútorného presvedčenia a  mnohí nemajú potrebu svoju pomoc zverejňovať. O mnohých z vás nevieme, ale aj napriek tomu vám ďakujeme za to, že pomáhate tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. 

Mgr. Anna Polačková, PhD.