20.09.2022

Erasmus oslavuje 35 rokov

Autor: Ivana Cimermanová


Keď dnes povieme Erasmus, väčšine Slovákov a Európanov sa toto slovo či meno spojí s cestovaním. Možno nie každý bude vedieť presne vysvetliť, „čo to je“, ale s vysokou pravdepodobnosťou bude každý vedieť, že „to“ súvisí so vzdelávaním. Napriek tomu, že v logu programu Erasmus je vyobrazený Erasmus Rotterdamský, zrejme len málokto vie, že pomenovanie programu sa spája práve s ním. 

Od roku 1987, keď program Erasmus vznikol a prvých mobilít sa zúčastnilo 3200 študentov z jedenástich európskych krajín (Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo), prešlo už 35 rokov. O desať rokov neskôr sa súčasťou programu Erasmus stalo i Slovensko. Prešovská univerzita v Prešove (PU) sa do tohto programu zapojila už v jeho začiatkoch.

V prvej Správnej rade SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) pracoval v rokoch 1992 - 1995 aj vtedajší prorektor pre vonkajšie vzťahy PU doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., ktorý zároveň pôsobil ako zástupca Slovenskej republiky v subkomisii Európskej komisie pre Erasmus v Bruseli ako jeden z 3 národných promóterov tohto programu na Slovensku.

Prvý projekt Prešovskej univerzity v Prešove v súvislosti s rozbehnutím programu Socrates Erasmus bol podaný 15. novembra 1998, pričom sa tohto projektu zúčastňovalo deväť univerzít z krajín EÚ. Po schválení projektu sa jeho aktivity začali realizovať na jeseň 1999. Do zahraničia vtedy vycestovali prví štyria študenti (jeden študent študijného programu turizmus a hotelový manažment na univerzitu v Thessalonikách v Grécku, dve študentky na Université de Savoie Chambery vo Francúzsku a jeden študent študijného programu nemecký jazyk a literatúra na Friedrich-Schiller-Universität v Jene v Nemecku - táto spolupráca pretrváva dodnes a študenti Inštitútu germanistiky majú naďalej možnosť absolvovať časť štúdia aj v Jene). V nasledujúcom roku vycestovali študenti aj na Bolton Institute of Higher Education vo Veľkej Británii a Dublin City University v Írsku. Prví pedagógovia zasa vycestovali do Španielska (Universidad de Zaragoza), Veľkej Británie (Bolton Institute of Higher Education), Grécka (Technological Educational Institute Thessaloniki) a Francúzska (Université Paris 13).

Docent Hrehovčík pre médiá 9. novembra 2001 uviedol, že PU uzavrela bilaterálne dohody s trinástimi partnerskými univerzitami v členských krajinách Európskej únie na podporu aktivít v akademickom roku 2001/2002 a v rámci týchto dohôd vyšle PU na univerzity v Írsku, Veľkej Británii a Francúzsku dovedna 29 poslucháčov na jednosemestrálne študijné pobyty a 17 vysokoškolských učiteľov na krátkodobé prednáškové turné. Prešovská univerzita sa tiež zaviazala, že na svojej pôde prijme 22 poslucháčov a 16 pedagógov zo zahraničných univerzít.

Šlo o dôležitý podnet pre rozvoj internacionalizácie našej univerzity.
Pre porovnanie, dnes máme uzavretých už vyše päťsto bilaterálnych zmlúv a ročne vysielame na študijné mobility a rôzne typy stáží približne dvesto študentov,  vyše sto pedagógov a administratívnych pracovníkov a prijímame približne rovnaký počet odborníkov zo zahraničia.

Do histórie projektu a jeho realizácie na Prešovskej univerzite v Prešove sa vrátime v jednom z nasledujúcich čísel časopisu. Dnes, vzhľadom na rozšírené možnosti, ktoré schéma Erasmus prináša, uvedieme krátku charakteristiku jednotlivých možností najrozšírenejšej časti projektu na vysokých školách, KA 131.

PRE ŠTUDENTOV

  • Mobility za účelom štúdia
    Študenti si môžu vybrať z univerzít, s ktorými má pracovisko, na ktorom študujú, podpísanú bilaterálnu interinštitucionálnu dohodu. Takéto štúdium môže byť dôležitým obohatením štúdia každého študenta. Všetky kredity, ktoré študent získa na zahraničnej univerzite a ktoré boli predmetom Dohody o vzdelávaní (Learning Agreement), mu budú našou univerzitou uznané. V prípade, že sa štúdium kvôli mobilite predĺži, bude sa táto dĺžka považovať za štandardnú dĺžku štúdia a študent nebude hradiť školné. Okrem štúdia mobility ponúkajú aj možnosť spoznať inú kultúru či vzdelávací systém.
  • Mobility za účelom stáže
    Študenti môžu v čase mimo výučby získať v zahraničí aj prax. Najčastejšie vo forme „letnej stáže“ študenti získavajú pracovné skúsenosti v podnikoch podľa vlastného výberu. Výber korešponduje so študijným programom a študenti za túto stáž získavajú kredity. Študenti zvyčajne oceňujú možnosť vlastnej voľby prijímajúcej inštitúcie a konštatujú nielen zlepšenie svojich jazykových spôsobilostí, ale najmä odbornej terminológie, komunikačnej schopností všeobecne, sociolingvistických kompetencií aj tzv. „mäkkých zručností“, ako sú organizačné a analytické schopnosti či riešenie problémov.
  • Novinka pre doktorandov – krátkodobé stáže
    Doktorandi sa venujú ako rozvoju svojich vedeckých, tak aj pedagogických spôsobilostí. Počas štúdia a realizácie výskumu neradi opúšťajú svoju školu na dlhšie obdobie, najmä vo fáze realizácie výskumu. Aj to bol jeden z dôvodov na spustenie krátkodobých stáží pre doktorandov. Ide o stáže v dĺžke od 5 do 30 dní, pričom ju doktorandi môžu realizovať opakovane, súhrnná dĺžka všetkých mobilít Erasmus+ na doktorandskom stupni štúdia však nesmie prekročiť dvanásť mesiacov.

PRE ABSOLVENTOV

Hneď v úvode musíme upozorniť, že o tento typ mobility musia budúci absolventi žiadať ešte počas svojho štúdia v rámci bežiacej výzvy. Podobne ako pri študentských stážach, študenti si sami vyberajú organizácie, kde chcú prax realizovať. Dĺžka stáže je minimálne 60 dní a začať sa môže až po ukončení štúdia. Dĺžka absolventskej stáže môže byť až dvanásť mesiacov, avšak pri výpočte možnej dĺžky stáže sa zohľadňuje počet mesiacov predchádzajúcich mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+ na danom stupni štúdia, aby súčet mesiacov nepresiahol hranicu jedného roka. Na zreteli treba mať aj pravidlo, že stáž musí byť absolvovaná do dvanástich mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia.

PRE UČITEĽOV

Zdieľanie skúseností je dôležitým spôsobom učenia sa v priebehu celého života a v ktoromkoľvek povolaní. Učiteľské mobility umožňujú jednak transfer skúseností a vedomostí medzi pedagógmi, no zároveň sú významným obohatením výučby a umožňujú vstup renomovaných prednášajúcich na našu univerzitu. Učiteľské mobility sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú ECHE (Chartu Erasmus). Od minulého roka je možné realizovať kombinovanú mobilitu, ktorá sa skladá z pedagogickej zložky a školiacej zložky, tzv. odbornej prípravy. Túto možnosť môžu oceniť najmä členovia vedení fakúlt, osoby zodpovedné za študijný program (tzv. garanti) či napr. koordinátori študentov so špecifickými potrebami alebo koordinátori študentských mobilít. V tomto akademickom roku bude možnosť prihlásiť sa na mobilitu až v dvoch termínoch: v septembri a januári.

PRE ZAMESTNANCOV - školenia

Program Erasmus+ podporuje rozvoj a vzdelávanie všetkých zamestnancov. Administratívni zamestnanci majú možnosť požiadať o grant za účelom školenia. Samotné školenie trvá tri dni, pokiaľ nejde o organizované „staff weeks“, ktoré spravidla trvajú päť dní. Ide o aktivity realizované univerzitami, ktorých sa zúčastňujú zamestnanci rôznych univerzít, čím sa okrem vzdelávacej aktivity podporuje aj ďalšie sieťovanie univerzít.

Od roku 1998 Prešovská univerzita realizovala viac než 3500 mobilít do zahraničia a v rámci základnej výzvy pre vysoké školy už prijala viac než 2200 zahraničných učiteľov, študentov a zamestnancov.

Ivana Cimermanová