20.09.2022

Rekonštrukcia študentských domovov

Autor: Anna Polačková


Prešovská univerzita (PU) v  Prešove pokračuje v  zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Aktuálne prebiehajú práce na internáte na Námestí mládeže v  celkovej výške nákladov viac ako 700-tisíc eur. Hradené budú zo štrukturálnych fondov EÚ a  vlastných zdrojov univerzity. 

Prešovská univerzita spustila pod taktovkou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) realizáciu ďalšieho projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt sa týka nielen zmeny vzhľadu, ale aj ďalších technicko-prevádzkových stránok študentského domova na Námestí mládeže s  celkovou ubytovacou kapacitou 159 miest.

Zníženie energetickej náročnosti internátu
„Hlavným účelom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, strešného plášťa, k čiastočnej výmene výplňových konštrukcií, vybuduje sa bezbariérový prístup do budovy a  zrealizujú sa stavebné úpravy s tým súvisiace,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a rozvoj PU. Projekt rieši aj návrh bleskozvodnej sústavy, výmenu pôvodných osvetľovacích telies za nové na báze LED technológie a na streche študentského domova budú osadené fotovoltaické panely s akumulátormi. „Ráta sa taktiež s kompletne novou plynovou kotolňou vrátane merania a regulácie, zaizolovaním dostupných rozvodov teplej vody a hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy,“ doplnila investičná technička PU Darina Gajdárová.

Uskutočnením spomenutých  prác by malo dôjsť k viac ako 50 % zníženiu tepelných strát objektu, čo by sa malo prejaviť aj na znížení energetických nákladov univerzity pri prevádzke budovy. Finančné výdavky vynaložené na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 709-tis. eur s 5 % finančným podielom univerzity vo výške 35,5-tis. eur. Ukončenie prác na tomto objekte je naplánované na júl 2023.  

Časť interiéru už prešla rekonštrukciou
V študentskom domove na Námestí mládeže bola koncom októbra minulého roka ukončená aj rekonštrukcia bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek. „V rámci rekonštrukcie objektu došlo k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. Každá ubytovacia bunka je tak vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudli kuchynky pre individuálne stravovanie študentov,“ uviedol Ján Mikluš, koordinátor prevádzkovo-technických činností Študentského domova PU. Obnovovaná stavba je zároveň riešená tak, aby všetky jej funkcie boli dostupné aj pre osoby s obmedzenými schopnosťami - nielen pohybovými, ale i zrakovými či sluchovými. V  internáte sa vymenili podlahy, rozvody vody a  kanalizácie, obnovili sa vnútorné omietky a interiér sa kompletne vymaľoval. Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova balkónov a  mobiliáru, ktorý sa nahradil novým. Pribudli i nové kuchynské linky, vymenili sa  interiérové dvere a zárubne. Celková hodnota rekonštrukcie bloku B predstavovala sumu bezmála 290 000 € s DPH a bola hradená z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov univerzity. 

Od marca tohto roku prebiehajú aj práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul. 17. Novembra 11, tzv. nového internátu. Predpokladaným prínosom zateplenia a všetkých navrhnutých opatrní je zníženie tepelných strát objektu o viac ako 50 %, zefektívnenie systému vykurovania a prípravy teplej vody, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a súčasne čiastočná sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaickej sústavy s  akumulátormi. Celkové výdavky na tento projekt predstavujú objem finančných prostriedkov vo výške takmer 1, 8 mil. eur, pričom 5 % finančný podiel univerzity predstavuje sumu takmer 89,5-tis. eur. Práce by mali byť ukončené v  marci 2023.

Anna Polačková