21.12.2022

Na Prešovskej univerzite vyvrcholili oslavy 25. výročia jej založenia

Autor: Anna Polačková


Prešovská univerzita (PU) v Prešove si v roku 2022 pripomína štvrťstoročie od zriadenia samostatnej univerzity. Pri príležitosti 25. výročia jej vzniku sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom rektor univerzity udelil pamätnú medailu vybraným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju spolupráce s  univerzitou a k šíreniu jej dobrého mena.

História samostatnej Prešovskej univerzity sa začala písať 1. januára 1997. Jej vznik bol od začiatku pokračovaním činnosti štyroch prešovských fakúlt bývalej veľkej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Už od samotného vzniku UPJŠ v roku 1959 existovala jedna z dvoch jej zakladajúcich fakúlt v Prešove a v čase rozdelenia pôsobila v meste už polovica fakúlt tejto univerzity. 

Dlhoročná tradícia vysokoškolského vzdelávania v Prešove

„Napriek tomu, že vznik novej akademickej inštitúcie na Slovensku síce nie všetci vítali, už v prvých rokoch existencie Prešovská univerzita ukázala svoju životaschopnosť a opodstatnenosť svojho pôsobenia na poli vedy a edukácie. Podarilo sa jej dosiahnuť pozoruhodné výsledky v oblasti vedeckého výskumu, zvýšiť a spestriť paletu ponúkaných študijných programov, vytvoriť nové akademické pracoviská, vybudovať si sieť vlastných medzinárodných kontaktov a zaujať pevné miesto v slovenskom akademickom  priestore,“ uviedol vo svojom príhovore rektor PU Peter Kónya. Zároveň zdôraznil, že túto úspešnú dvadsaťpäťročnú akademickú cestu by univerzita nemohla absolvovať bez už existujúcej stáročnej tradície vysokoškolského vzdelávania v  meste Prešov. „Tradícia prešovského vysokého školstva je ešte podstatne staršia a siaha viac ako tristopäťdesiat rokov do minulosti. Pred 355 rokmi, v jeseni 1667 začalo v Prešove pôsobiť Kolégium hornouhorských stavov ako vzdelávacia inštitúcia poskytujúca komplexné vzdelanie od elementárneho po prvý, neuniverzitný stupeň vysokoškolského štúdia v teológii, práve a filozofii. Naše mesto sa vtedy stalo sídlom tretej vysokej školy na území dnešného Slovenska,“ priblížil rektor. Prešovská univerzita je tak priamou pokračovateľkou Kolégia hornouhorských stavov a ďalších vysokoškolských inštitúcií, najmä UPJŠ a jej fakúlt, pôsobiacich počas troch a pol storočia v  meste Prešov. 

Univerzita má stabilné miesto v  akademickom priestore

Prešovská univerzita v priebehu štvrťstoročia svojej existencie vyrástla na jednu z popredných slovenských verejných vysokých škôl. So svojimi ôsmimi fakultami a viac ako osem a pol tisícom študentov je štvrtou najväčšou vysokou školou na Slovensku. Ponúka štúdium v celej škále bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, vďaka ktorým je na tretej až štvrtej priečke v záujme o štúdium medzi slovenskými študentmi. V posledných rokoch výrazne vzrástol počet jej zahraničných študentov, ešte donedávna sa v Prešove vyskytujúcich len veľmi vzácne. S počtom takmer 1300 zahraničných študentov je PU na štvrtom mieste v rebríčku internacionalizácie. V medzinárodných rankingoch vedecko-výskumnej činnosti sa už dlhodobo umiestňuje v prvej polovici slovenských vysokých škôl. Štruktúru univerzity dopĺňajú tri centrá excelentnosti, kompetenčné centrum a nedávno vytvorený vedecko-výskumný park z prostriedkov štrukturálnych fondov. V posledných rokoch sa univerzite po viac ako polstoročí podarilo realizovať komplexnú rekonštrukciu študentských domovov a atletického štadióna, ako aj prestavby a dostavby mladších objektov, ako napr. športovej haly, Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu či Fakulty zdravotníckych odborov. „Za všetko, čo naša alma mater v uplynulom štvrťstoročí dosiahla, patrí úcta generáciám našich predchodcov a vďaka jej vedecko-pedagogickým a ďalším zamestnancom i desaťtisícom študentov, ktorí na mieste svojho pôsobenia prispievajú k šíreniu jej dobrého mena. K dvadsiatemu piatemu výročiu by som chcel našej univerzite zaželať predovšetkým ďalšie úspechy na poli výskumu a vzdelávania, veľa šikovných, nadaných študentov a pracovitých, oddaných pedagógov, výskumníkov i ďalších pracovníkov,“ vyzdvihol Kónya.

Ocenenie osobností pamätnou medailou

Pri príležitosti slávnostného zasadnutia akademickej obce k 25. výročiu PU udelil rektor pamätnú medailu vybraným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju spolupráce s  univerzitou a k šíreniu jej dobrého mena. Medailu si z  rúk rektora prevzali konzuli, štátni tajomníci a  poslanci NR SR, predstavitelia samosprávy, cirkví a náboženských spoločností, rektori domácich i  zahraničných univerzít, predstavitelia domácich i zahraničných vysokoškolských inštitúcií, pracovníci akademických grémií, zástupcovia vzdelávacích, kultúrnych i profesijných organizácií v  regióne, ako aj  zamestnanci univerzity, ktorí významnú časť svojho profesijného života spojili s touto univerzitou.

Slávnostnú atmosféru podujatia za prítomností takmer 300 hostí z  domova a zahraničia umocnili aj vystúpenia umeleckých telies PU. V jednotlivých vstupoch sa predstavili Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a vysokoškolský komorný orchester Camerata academica. Univerzita si jubileum pripomenula aj vydaním dvoch publikácii (Prešovská univerzita 25 a  Profesori) a jedného umeleckého diela - grafiky od akademického maliara Petra Kocáka. Program akademických slávností následne pokračoval adventným koncertom s  názvom Čakanie na lásku.

Anna Polačková