21.06.2023

Univerzita obnovila tri átriá, ktoré poslúžia na oddych a vzdelávacie a umelecké aktivity

Autor: Anna Polačková

Jedným z  hmatateľných výsledkov napĺňania konceptu tzv. zelenej univerzity na Prešovskej univerzite (PU) v  Prešove je revitalizácia troch átrií a  vytvorenie zelenej terasy v  areáli univerzity. Do najväčšieho z átrií bol osadený aj altánok so stoličkami s možnosťou nabíjania elektroniky s využitím solárnej energie.

Prešovská univerzita sa dlhodobo hlási k princípom zelených univerzít. V roku 2020 ako prvá na Slovensku prijala Stratégiu environmentálnej udržateľnosti, strategický dokument, ktorého cieľom je postupne upravovať aktivity univerzity tak, aby minimalizovali negatívny dopad na životné prostredie. Tým sa univerzita snaží zabezpečiť svoju dlhodobú environmentálnu udržateľnosť, a  tiež profilovať ako kľúčový nadregionálny aktér  nielen v oblasti inovácií, vzdelávania a vedy, ale i v  realizácii procesov šetrných k životnému prostrediu. 

„Naša univerzita systematicky podniká kroky smerujúce k napĺňaniu uvedených zámerov. Jednou z  ostatných aktivít v  tejto oblasti bola revitalizácia átrií a  zelenej terasy, ktorú sme realizovali v rámci komplexnejšieho rozvojového projektu s názvom Napĺňanie konceptu Zelenej univerzity na Prešovskej univerzite v  Prešove,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a rozvoj PU. Táto aktivita podľa jeho slov nadväzuje na predchádzajúce projekty univerzity, ktoré boli zamerané na podporu ekosystémových služieb a zlepšenia kvality životného prostredia v urbanizovanom prostredí.
Vonkajšie átriá poslúžia na oddych aj výučbu

Existujúce átriá boli pred obnovou v zlom technickom stave, bez výrazných zelených prvkov a s nedostatočným funkčným využitím. Ich revitalizácia zahŕňala komplexnú úpravu priestoru a znížil sa zároveň rozsah nepriepustných plôch. „Existujúce betónové spevnené plochy sme nahradili vodopriepustnými z betónovej dlažby, ale tiež štrkovými a mlátovými plochami, ktoré boli doplnené  zelenými trávnatými povrchmi,“ uviedla technička investičnej výstavby PU Darina Gajdárová. V priestore átrií sa vysadila nová zeleň, a to tis obyčajný a  borievka. Súčasťou revitalizácie bola i  inštalácia nového mobiliáru. Do najväčšieho z átrií bol osadený altánok so stoličkami s možnosťou nabíjania elektroniky s využitím solárnej energie a v  jeho blízkosti je vytvorený aj malý amfiteáter. Pri vstupe do jedného z  átrií sa realizovalo bezbariérové prepojenie s interiérom objektu. Priestor obnovených átrií bude možné využívať ako na oddych, tak aj na samotnú výučbu, pričom jedno z  átrií je zároveň prepojené s  univerzitnou knižnicou.

Súčasťou realizovaného projektu bola taktiež prestavba existujúcej plochej strechy v  blízkosti univerzitného bufetu na zelenú strechu s extenzívnou zeleňou a terasou. „Odstránili sme pôvodnú dlažbu z terasy, vrátane podkladových vrstiev. Rovnako sme demontovali pôvodné schodiskové bloky a v rámci stavebných úprav terasy sme realizovali novú hydroizoláciu. Rekonštrukčné práce zahŕňali i obnovu vstupného schodiska,“ doplnil Adamišin. Výsledné riešenie rekonštrukcie je nielen efektné, ale aj efektívne. Intenzívne využívaný priestor budovy vysokoškolského areálu na Ul. 17 novembra č. 1 tak získal nové, krajšie priestory s výrazne vyšším potenciálom využívania nielen pre vzdelávacie aktivity, ale aj pre organizovanie rôznych spoločenských či umeleckých podujatí.  

Rekonštrukčné práce prebiehali štyri mesiace, pričom celková výška investícia predstavuje sumu takmer 200-tis. eur, ktoré boli hradené z rozvojového projektu v rámci Výzvy na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a  športu SR.

Anna Polačková