21.06.2023

Nový vzhľad najväčšieho internátu univerzity

Autor: Anna Polačková


Po viac ako roku stavebných prác sa Prešovská univerzita (PU) v  Prešove môže pýšiť obnovou svojho najväčšieho študentského domova na Ul. 17. novembra č. 11. Celkové náklady na rekonštrukciu jeho exteriérovej časti boli vyčíslené na 1,58 mil. eur a boli hradené zo štrukturálnych fondov Európskej únie a  vlastných zdrojov univerzity. 

Prešovská univerzita v  spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ukončila veľký projekt s cieľom znížiť energetickú náročnosť študentského domova a znížiť tepelné straty objektu. Išlo o  projekt, ktorý bol realizovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Tzv. nový internát bol teda zrekonštruovaný prostredníctvom eurofondov, pričom 75 % nákladov bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % nákladov pokryl príspevok zo štátneho rozpočtu a samotná univerzita sa na projekte podieľala 5 % spolufinancovaním. 

Zrekonštruovaný internát je najväčší zo štyroch ubytovacích objektov univerzity  s celkovou kapacitou 873 ubytovacích jednotiek. Jeho obnova bola pre zhotoviteľa veľkou výzvou, keďže prevažná časť stavebných prác sa realizovala počas plnej prevádzky študentského domova. „Hlavným cieľom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť budovy, a  to zameraním sa na päť hlavných oblastí, ktoré sa týkali okrem výmeny okien na chodbách internátu zo severnej a z južnej strany aj zateplenia obvodového plášťa a zateplenia stropu nad prvým a posledným podlažím,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a  rozvoj PU, ktorý bol zároveň projektovým manažérom projektu. Ďalšou oblasťou projektu bolo podľa jeho slov vykurovanie, v rámci ktorého došlo k  zaizolovaniu dostupných rozvodov teplej vody a  k  hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy. V rámci trendu šetrenia elektrickej energie došlo k inštalácii nových svetelných LED technológií a osadeniu 144 fotovoltaických panelov na južnej strane študentského domova, ktoré sú viditeľné aj voľným okom. „Očakávaným prínosom zateplenia a všetkých navrhnutých opatrení je zníženie tepelných strát objektu o viac ako 50 %, zefektívnenie systému vykurovania a prípravy teplej vody, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a súčasne čiastočná sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaickej sústavy s  akumulátormi,“ doplnil Adamišin. Uvedené opatrenia by sa mali prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke internátu a  spotrebe energií.

Na univerzite aktuálne prebieha aj realizácia projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti študentského domova na Námestí mládeže. Tá sa týka nielen zmeny jeho vonkajšieho vzhľadu, ale aj ďalších technicko-prevádzkových stránok študentského domova s  celkovou ubytovacou kapacitou pre 159 študentov. Ukončenie prác na tomto internáte v  hodnote takmer 710-tis. eur sa očakáva koncom júna 2023.

Anna Polačková