21.06.2023

Univerzita ocenila prácu pedagógov

Autor: Anna Polačková


Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa 26. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.

Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí k tradičným univerzitným podujatiam. Uskutočňuje sa za účelom prezentovania informácií zo strany vedenia univerzity a zároveň odovzdania ocenení zamestnancom a hosťom univerzity. „Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách a vôbec nie je ľahká. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia a lásky. Vyžaduje si veľa úsilia, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky a informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. V súčasnosti prežívame náročné obdobie v oblasti vzdelávania, vyučovania a odovzdávania vedomostí našej mladej generácii,“ zdôraznila vo svojom úvodnom slove Helena Galdunová, predsedníčka Akademického senátu PU.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor univerzity Peter Kónya udelil zamestnancom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. „Chcem sa vám úprimne a srdečne poďakovať za všetko, čo ste počas uplynulého roka, a nielen počas neho, urobili pre rozvoj univerzity, za vašu prácu pre univerzitu, vďaka ktorej môže napredovať. Ďakujem nielen tým, ktorí si preberú medaily, ale vám všetkým,“ uviedol rektor Kónya.
Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia činnosti univerzity, keďže súčasné vedenie univerzity má za sebou štyri roky svojho funkčného obdobia. Rektor prítomných hostí informoval o tom, čím žila univerzita v uplynulom roku, a v rámci odpočtu činnosti za minulý rok sa dotkol aj výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, priblížil významné investičné aktivity univerzity a nechýbali ani informácie o náraste počtu študentov za uplynulé obdobie.

Popri oficiálnom formálnom zasadnutí, ktorého sa v Študentskom domove a jedálni PU zúčastnilo takmer 200 zamestnancov a hostí, prebiehal aj krátky hudobný program v prevedení univerzitných umeleckých telies.

ZOZNAM OCENENÝCH
 
BRONZOVÉ MEDAILY:

Filozofická fakulta:
doc. PhDr. Petrovi KARPINSKÉMU, PhD.
doc. PhDr. Gabriele MIKULÁŠKOVEJ, PhD.
Mgr. Michaele SEPEŠIOVEJ, PhD.
prof. Mgr. Vladimírovi SUVÁKOVI, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. Mgr. Petrovi MANKOVI, PhD.
RNDr. Štefanovi KOCOVI, PhD., univer. doc.
doc. MVDr. Soni MAČEKOVEJ, PhD.

Pedagogická fakulta:
doc. PaedDr. Martinovi KLIMOVIČOVI, PhD.
doc. PaedDr. Zuzane SLÁVIKOVEJ, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
doc. Ing. Alexandre CHAPČÁKOVEJ, PhD.
doc. Ing. Anne ŠENKOVEJ, PhD.
doc. PhDr. Petre VAŠANIČOVEJ, PhD.
Mgr. Martinovi RIGELSKÉMU, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
doc. PhDr. Bohuslavovi KUZYŠINOVI, PhD.
ThDr. Vladimírovi KOCVÁROVI, PhD.

Fakulta športu: 
Mgr. Petrovi BAKALÁROVI, PhD., univer. doc.

Fakulta zdravotníckych odborov: 
doc. MUDr. Rudolfovi NOVOTNÉMU, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. PhDr. Martine KÁŠOVEJ, PhD. univer. prof.
prof. PhDr. Jurajovi RUSNÁKOVI, CSc.
RNDr. Františkovi FRANKOVI, PhD.
PhDr. Stanislavovi ŠANTOVI, PhD.
Mgr. Vladimírovi SEKERA-MIKLUŠOVI
Ing. Antonovi KAMENSKÉMU
Ing. Mgr. Jane GAJDARIKOVEJ, PhD.
Mgr. Jánovi MIKLUŠOVI
Mgr. Stanislavovi KOWALSKEMU

STRIEBORNÉ MEDAILY:

Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Alexandrovi DULEBOVI, CSc.

Gréckokatolícka teologická fakulta:
doc. ThDr. Petrovi TIRPÁKOVI, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. PaedDr. Lenke PASTERNÁKOVEJ, PhD. MBA
doc. PaedDr. Petrovi BEISETZEROVI, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
doc. Ing. Viktórii ALI TAHA, PhD.
doc. Mgr. Richardovi FEDORKOVI, PhD.
doc. Ing. Rastislavovi KOTULIČOVI, PhD.
doc. Ing. Jurajovi TEJOVI, PhD.
Ing. Martinovi ROVŇÁKOVI, PhD.

Pedagogická fakulta:
doc. RNDr. Renáte BERNÁTOVEJ, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
doc. PhDr. Marošovi ŠIPOVI, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:
PhDr. Mgr. Silvii CIBRÍKOVEJ, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. PhDr. Irine DUDINSKEJ, PhD.
doc. Ing. Emílii HUTTMANOVEJ, PhD.
Ing. Márii NOVÁKOVEJ, PhD.
Ing. Jozefovi PETRIKOVI
doc. PaedDr. Pavlovi RUŽBARSKÉMU, PhD., univer. prof.
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefovi ZAJACOVI, CSc.
 
ZLATÉ MEDAILY:

Filozofická fakulta:
Dr. h. c. doc. Ľubici BABOTOVEJ, CSc.
prof. Mgr. art. Irene MEDŇANSKEJ, PhD., in memoriam

Gréckokatolícka teologická fakulta:
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabrielovi PAĽOVI, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. PhDr. Nadežde KRAJČOVEJ, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
prof. Ing. Štefanovi LYÓCSOVI, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
Jeho Blaženosti RASTISLAVOVI, arcibiskupovi prešovskému, metropolitovi Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Fakulta zdravotníckych odborov:
PhDr. Wiolette Bronislawe MIKUĽÁKOVEJ, PhD., univerzitnej docentke

Návrhy rektora PU v Prešove:
Mons. prof. ThDr. Jozefovi JARABOVI, PhD.
doc. MUDr. Ivanovi MINČÍKOVI, PhD.
Stanislavovi OBICKÉMU, honorárnemu konzulovi
doc. RNDr. Ivete SCHOLTZOVEJ, PhD.
Ing. Andrei TURČANOVEJ

Anna Polačková
Foto: Roman Kazimír