19.04.2024

Rozhovor s prof. Róbertom Štefkom 

Autor: Radovan Bačík

Kľúčová osobnosť, základný pilier a hybný faktor rozvoja fakulty 

Prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. je uznávaným a rešpektovaným odborníkom na Slovensku aj v zahraničí. Potvrdzuje to jeho úspešná vedecká činnosť. Viedol 19 výskumných domácich a medzinárodných grantov. Na jeho 302 publikácií je evidovaných spolu takmer 1800 citácií. Na Web of Science má 87 publikácií, 908 citácií zo 67 krajín, s Hirschovým indexom 20. Publikoval aj 8 zahraničných a domácich vedeckých monografií, kapitoly v monografiách vo vydavateľstvách Springer, IGI Global, Peter Lang Publishing Group, 5 učebníc a mnoho ďalších publikácií. V zahraničí bol na pozvaných prednáškových pobytoch aj konferenciách na univerzitách vo vyše 20 krajinách na 3 kontinentoch. Je členom aj zahraničných komisií, grantových agentúr, redakčných rád 11 časopisov, členom 9 vedeckých rád v zahraničných univerzitách a v SR. Počas Nežnej revolúcie bol zakladateľom prvého ekonomického a manažérskeho vysokoškolského štúdia v Prešove a neskôr aj fakulty.

Ako profesor na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (FMEO PU) je hlavným garantom pre študijné programy v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni v študijnom odbore Ekonómia a manažment a pre habilitačné a profesorské inauguračné konania. Doposiaľ vychoval 18 úspešných doktorandov, množstvo docentov a profesorov, ktorí spolu s ním rozvíjajú fakultu. 


Pán profesor, vieme o Vás, že ste uznávaným odborníkom v oblasti ekonomiky a manažmentu. Na aké konkrétnejšie oblasti sa v najväčšej miere sústreďuje váš výskumný záujem ?

Výskumne sa dlhodobo zameriavam najmä na oblasť ekonomiky, financovania a marketingového manažmentu podnikov služieb, na oblasť marketingu nehmotných produktov, na neuromarketingové inštrumentárium, na digitálne inovácie a ďalšie v súčasnosti významné oblasti súvisiace s odborom. V kontexte manažmentu podnikov som svoje odborné výskumné úsilie rozšíril aj na vybrané oblasti zelenej ekonomiky, environmentálnych vplyvov a dopadov na podniky v priemysle a službách, s implikáciami v ich udržateľnom rozvoji.


Uvádzali ste, že ste začínali v praxi. Môžete nám to stručne popísať ?
 
Moje začiatky formovalo po ukončení prešovského gymnázia vysokoškolské vzdelanie, ktoré som nadobudol na 2 vysokých školách – na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Fakulte riadenia, v odbore automatizované systémy riadenia v ekonomike. A súčasne v oblasti matematiky a chémie na Univerzite P. J. Šafárika. Kariérne som sa rozhodol pokračovať  v osobnom rozvoji ako ekonóm a riadiaci pracovník s výdatnou pomocou mojich znalostí z matematiky. Za bývalého režimu som na začiatku pracoval ako matematik-analytik a vedúci oddelenia v podniku Autobrzdy Jablonec nad Nisou, následne ako vedúci Kabinetu elektronizácie na OPS Prešov. Neskôr som pôsobil aj ako ekonomický námestník podniku Mototechna, š.p. Až po 7 rokoch v podnikovej praxi som bol prijatý na Filozofickú fakultu UPJŠ Košice so sídlom v Prešove. 


Aké boli vaše odborné začiatky aj v akademickej sfére a vo vzťahu k realizácii štúdia manažmentu v Prešove ?

Moja akademická kariéra začala až r. 1987 mojím prijatím za odborného asistenta na Filozofickú fakultu UPJŠ Košice so sídlom v Prešove na výučbu ekonomických predmetov, informačných systémov a programovania, so zaradením na vtedajšej Katedre výchovy a vzdelávania dospelých a vysokoškolskej pedagogiky. Po začatí Nežnej revolúcie 1989 došlo tak ako v celom Československu, aj na FF UPJŠ k veľkým zmenám. Aj študenti boli revolučnou silou, ktorá chcela na jednej strane zánik niektorých oblastí štúdia poznačených nekvalitou aj totalitnou ideológiou a na druhej strane chceli nové a moderné vzdelávanie, ktoré bude štandardné a kompatibilné so svetom aj uplatniteľné v praxi. Aj ja sám som sa vyvíjal v oblasti ekonomiky a realizácie manažmentu. Napríklad už pred revolúciou od februára 1989 som popri fakulte podnikal, keď  mi vtedajší MsNV dal povolenie na tzv. drobné socialistické podnikanie, čo mi už znie dnes zvláštne. To sa transformovalo na moju živnosť. Popri nej som bol zároveň majiteľom ešte troch spoločností s ručením obmedzeným, kde som mal dve úspešné výrobné prevádzky, a to v oblasti výroby obalových materiálov a v oblasti potravinárstva. Zároveň som vlastnil a súčasne manažoval aj podniky služieb cukráreň a reštauráciu, podnikal v ekonomickom a marketingovom poradenstve, projektovom manažmente. Mimochodom, keď som po rokoch bol dekanom, všetky štyri moje podniky som po 17 rokoch úspešného podnikania odpredal a investoval vo svojej privátnej majetkovej oblasti. Teda v akad. roku 1989/1990 vďaka záujmu vtedajších študentov aj troch kolegov, ktorí ale nemali na rozdiel odo mňa ekonomické vzdelanie, som založil úplne nové ekonomické magisterské štúdium s názvom Personálny manažment. V Prešove nikdy predtým vysokoškolské štúdium v oblasti ekonomiky a manažmentu neexistovalo. Založil som Katedru manažmentu FF UPJŠ, ktorá sa po rozpade UPJŠ r. 1997 zmenila na Katedru manažmentu FF PU v Prešove.


Kde a ako sa začínala vaša kariéra vedca v uvedenej oblasti poznania, kto Vám vo vašich začiatkoch najviac odborne pomohol ?

V r. 1990 v Prahe, v našom vtedajšom hlavnom meste, som bol prijatý na doktorandské štúdium (externé) na Vysoké škole ekonomické Praha, Podnikohospodářské fakulte, odbor Řízení a ekonomika podniku. Mimochodom z 200 prihlásených sme boli vtedy 30-ti prijatí na celú veľkú VŠE, pričom jediným Slovákom som tam bol ja. Vtedy okrem mojich odborných ekonomických a matematických poznatkov bola dôležitá moja angličtina popri inom jazyku, čo tu v tej dobe bolo pomerne zriedkavé. Moje doktorandské štúdium doma v hlavnom meste Praha sa neskôr stalo zahraničným. Praha bola po revolúcii otvorená, multikultúrna, okrem špičkových českých nám prednášali profesori napr. z Kanady, Holandska, USA, Rakúska, stále som z nej prichádzal na prešovské pracovisko s inšpiráciami, progresom, novými myšlienkami pre svojich študentov aj iné „domáce publikum“, získaval som nové zahraničné kontakty. Za veľa vďačím svojmu vtedajšiemu školiteľovi prof. Janovi Tomekovi, ktorý ma, neskôr aj ako môj ctený priateľ, zoznámil so zahraničnými profesormi. Spomínam napríklad, ako prof. Kristian Palda z Queen´s University v Kanade mi pomohol k tomu, že asi svetovo najuznávanejšia kapacita, sám veľký guru marketingu prof. Philip Kotler z Northwestern University z USA mi na moju adresu poslal jednu zo svojich nových kníh s osobným odkazom, vtedy som si najprv myslel, že je to sen. Už vtedy, než som obdržal titul „Ph.D.“ z Prahy, často som cestoval do rôznych krajín. Pri rozvoji mojej koncepcie nového ekonomicko-manažérskeho štúdia v Prešove mi postupne pomohli najviac štyria profesori – spomínaný prof. Jan Tomek z VŠE z Prahy, prof. Ľudovít Mesároš z VŠE, resp. EU z Košíc, prof. Jiří Kern z EkF VŠB-TU z Ostravy a prof. Petr Šnapka z EkF VŠB-TU z Ostravy, ale aj množstvo ďalších profesorov, neskôr aj priateľov zo zahraničia. 


Ako ste následne rozvíjal svoju koncepciu do terajšej podoby a úrovne Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove ? 

Ako vedúci Katedry manažmentu Filozofickej fakulty PU v Prešove som rozvíjal pracovisko personálne, vedecko-výskumne, koncipovaním nových predmetov v ponúkanom štúdiu a hlavne aj napriek peripetiám a silným protitlakom, akreditovaním magisterského štúdia. Neskôr vznikli na univerzite ďalšie dve príbuzné pracoviská – v r. 1994 Inštitút turizmu a hotelového manažmentu na FF UPJŠ (neskôr PU) a v r. 1997 Katedra verejnej správy FHPV PU v Prešove. V r. 2001 som habilitoval za docenta na Ekonomickej fakulte VŠB TU v Ostrave v odbore Podniková ekonomika a management. Dňa 1.10.2004 som tieto tri pracoviská s tromi akreditovanými magisterskými študijnými odbormi zintegroval do novej, v Prešove prvej ekonomickej, Fakulty manažmentu PU v Prešove a zároveň som sa stal zakladajúcim dekanom fakulty. 

V Prahe 1.5.2005 som obdržal z rúk prezidenta prof. Václava Klausa titul profesora pre odbor „Podniková ekonomika a management“ na základe rozhodnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty VŠB – TU v Ostrave a Vedeckej rady VŠB-TU Ostrava. Na základe toho som ako garant dosiahol v Prešove na Fakulte manažmentu akreditáciu všetkých stupňov štúdia, habilitačných a inauguračných konaní. To umožnilo výrazne skvalitňovať personálnu štruktúru dynamicky sa rozvíjajúcej fakulty. Postupne sme akreditovali aj dva ďalšie nové bakalárske študijné programy – Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo a neskôr aj Obchodný manažment a marketing. Následne fakulta rozšírila svoj názov na Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, ktorý lepšie vystihuje celé spektrum jej ponuky už od jej vzniku. Vytvoril som motivačný systém spojený so systémom odmeňovania, ktorý výrazne motivoval a zdynamizoval skvalitňovanie vedeckej činnosti a výkonov vo vede. Zároveň sa fakulta pod mojím vedením podľa publikovaných štatistík ministerstva stávala každoročne 5 rokov po sebe od jej založenia najžiadanejšou zo všetkých fakúlt na Slovensku pomerom počtov prihlásených uchádzačov k počtom prijatých na hranici kapacít fakulty. Celé obdobie existencie má fakulta vysokú atraktivitu, hlási sa na ňu každoročne v intervale 1200 – 2000 uchádzačov o štúdium.  V oblasti vedy fakulta úspešne vyriešila vyše 100 zahraničných a domácich vedeckých grantov z externých grantových agentúr. 

Zároveň fakulta je Excelentným výskumným pracoviskom na základe matematického vyhodnotenia jej výsledkov vo vedeckej činnosti zo strany ministerstva. Tento status získala naša fakulta v rôznych rokoch už trikrát (v rokoch 2022, 2023 a 2024) a doposiaľ sa vždy umiestnila v spoločenských vedách medzi najlepšími troma z takmer 100 hodnotených fakúlt (predtým 76) a ďalších súčastí univerzít Slovenska (vrátane všetkých ekonomických fakúlt, právnických fakúlt, filozofických fakúlt, pedagogických fakúlt, športu, sociálno-ekonomických, atď.). Na základe toho fakulta získala dohromady do rozpočtu PU navyše 1,058 milióna Eur. 

Fakulta usporadúva množstvo vedeckých konferencií, pričom už od vzniku fakulty medzinárodná konferencia, realizovaná pravidelne každé dva roky, má stálych okolo 150 účastníkov z min. 23 krajín z 5 kontinentov. Fakulta je po celú svoju existenciu z hľadiska počtu študentov jednou z najväčších fakúlt Prešovskej univerzity aj voči konkurenčným fakultám v SR. V tomto rozhovore som spomenul len torzo, niekoľko percent z toho, čím sme si museli za tie desaťročia prejsť.  Aj naďalej sa budem snažiť o udržanie atraktivity  fakulty a jej vysokej kvality a výkonov vo vede a vzdelávaní. Nie je však všetko iba o práci. 

Za úspech vyše 30-ročného úsilia však považujem aj takú tú človečenskú stránku, o čom nám často hovoria kolegovia zvonku, že to u nás vidia. To, že sa dosiaľ podarilo vybudovať celú fakultu takú, v ktorej sú priateľské medziľudské vzťahy, vzájomná dôvera, značne veľký kolektív, ktorý si verí a svoju prácu vykonáva s istou láskou k povolaniu. Všetko treba vykonávať s láskou. Občas na promóciách adresujem slová hudobného génia Johna z The Beatles, ktoré sú zvlášť potrebné v tejto zvláštnej dobe, často plnej agresivity: Človeče, „all you need is love, love is all you need.“ Práve to je to najdôležitejšie.

Zhováral sa:
Radovan Bačík