19.04.2024

Spoznaj UNIPOvedy

Autor: Redakcia


Návštevníci obchodného centra Novum mohli nahliadnuť do svety vedy, umenia a univerzitného vzdelávania v rámci podujatia Spoznaj UNIPOvedy, ktoré 14. marca zorganizovala Prešovská univerzita v Prešove. Pre záujemcov o štúdium si pripravila bohatý program, spojený s prezentáciou fakúlt a celouniverzitných pracovísk, či rôzne zaujímané praktické ukážky. 

Prešovská univerzita sa symbolicky preniesla do frekventovaných priestorov nákupného centra, ktoré sa aspoň na jedno popoludnie stalo provizórnym univerzitným mestečkom. V rámci neho prezentovalo širokú paletu možností štúdia všetkých osem fakúlt a celouniverzitné pracoviská.

Počas návštevy stanovišťa Pedagogickej fakulty mohli študenti stredných škôl na vlastnej koži zažiť, ako vyzerá rozvoj logického myslenia v predškolskom a mladšom školskom veku. Študentky PF PU potenciálnym záujemcom o štúdium predstavili nielen maľovanky pre rozvoj logiky u detí, ale aj rôzne hry a rébusy, zamerané na podporu rozvoja kognitívnych štruktúr u detí predškolského a mladšieho školského veku.

Filozofická fakulta formou kvízov, hier či interaktívnych vedomostných súťaží poskytla náhľad do vedomostí potrebných pre štúdium a predstavila obsah štúdia vo vybraných programoch, možnosti študentských stáží a mobilít a v neposlednom rade aj uplatnenie absolventov po ukončení štúdia. Príjemným spestrením a zároveň formou prezentácie Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU boli vystúpenia vysokoškolského súboru Torysa, ženského speváckeho zboru Iuventus paedagogica či sólových speváckych vystúpení študentiek Ráchel Zorvanovej, Lívie Feňakovej a Anheliny Bubenets.
Ponuku svojich štrnástich študijných programov zameraných na manažment, obchod, marketing či cestovný ruch prezentovala na podujatí Fakulta ekonomiky, manažmentu a obchodu.  Návštevníci mali možnosť otestovať si vybavenie fakultného Laboratória neuromarketingu, ktoré umožňuje študentom získavať nielen unikátne praktické skúsenosti priamo v procese štúdia, ale tiež sa zapájať do reálnych výskumných projektov v spolupráci s fakultnými partnermi a komerčnými subjektmi.
Fakulta humanitných a prírodných vied svojimi aktivitami chcela poukázať na svoju špecifickosť v rámci širokej ponuky študijných programov z prírodných aj humanitných vied. Jednotlivé katedry prezentovali stredoškolákom možnosti štúdia na svojej katedre, tí si zároveň mohli vyskúšať rôzne tvorivé aktivity.  Katedra biológie ponúkla možnosť vyskúšať si automatické pipetovanie a tiež maketu DNA. Katedra ekológie si pripravila aktivitu s názvom "Živočíchy a svet okolo nás", v rámci ktorej predstavila ukážky zbierok Katedry ekológie. Aktivitu „Svet v obrazoch“ – nájdi na mape, spoj obrázok, názov a miesto – zase zastrešovala Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky.

Zástupcovia Fakulty zdravotníckych odborov prezentovali možnosti a zameranie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, dentálna hygiena, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a rádiologická technika. Program ponúkol návštevníkom z hľadiska svojho špecifického zamerania pohľad na starostlivosť o zdravie a budúcim záujemcom o štúdium na FZO predstavil vzdelávanie s unikátnym prepojením teórie s praxou.

Fakultu športu mohli návštevníci bližšie spoznať aj vďaka študentom študijného programu špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách, ktorí si pre nich pripravili pútavý program tvorený ukážkami bojového umenia. Ukážky KATA, pádových techník i sebaobrany priniesli nielen športový, ale aj umelecký zážitok. Vďaka Diagnostickému centru FŠ si mohli návštevníci otestovať svoje motoricko-kognitívne schopnosti so zameraním na pozornosť a rýchlosť myslenia prostredníctvom testovej batérie BrainHQ.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta sa prezentovala sériou ukážok komunikačných techník, ktoré sú dôležité nielen na verbálnej úrovni. Návštevníci mali možnosť vidieť taktiež reálne ikony, ktoré náležia do pôsobnosti ikonografie-ikonoterapie. Fakultu reprezentovali aj dve hudobné telesá, spevácky zbor PBF a zbor Kassiany Hymnografky zameraný na byzantské piesne.
Rôzne aktivity si pripravila aj Gréckokatolícka teologická fakulta, ktorá mala pre záujemcov pripravenú ukážku liturgických predmetov, ochutnávku prosfory a liturgického vína. GTF reprezentoval na tomto podujatí aj mužský spevácky Zbor svätého Romana Sladkopevca, ktorého členovia sú seminaristi Gréckokatolíckeho seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove. 

Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Centra jazykov a kultúr národnostných menšín a jeho troch ústavov (Ústav maďarského jazyka a kultúry, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Ústav rómskych štúdií). Návštevníci mali možnosť prostredníctvom rôznych hravých aktivít spoznať kultúru, literatúru a jazyk národnostných menšín zastúpených v inštitútoch Centra, ako sú rómska, rusínska a maďarská menšina. 

Redakcia.