24.04.2014

Privítanie výchovných poradcov z Prešovského a Košického kraja

Autor: Mgr. Kamila Urmaničová


Na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa 15. 1. 2014 uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov stredných škôl, metodikov pre výchovné poradenstvo, zástupcov odborov školstva a ďalších predstaviteľov rezortu školstva v Prešovskom a Košickom kraji s vedením univerzity. Medzi hostiteľmi boli aj členovia vedenia jednotlivých fakúlt PU v Prešove a zastúpenie mala aj študentská akademická obec. Moderátorom podujatia bol prorektor pre vzdelávanie PU v Prešove prof. PhDr. Milan Portik, PhD.

Rektor PU v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD., prostredníctvom prezentácie najdôležitejších súčastí univerzity, jej pedagogickej práce, vedeckovýskumnej činnosti, študijných a záujmových možností pre študentov, sprístupnil prítomným všetky základné informácie, ktorý by mladý človek ako záujemca o štúdium na PU v Prešove mal vedieť, pre svoju správnu voľbu ďalšieho štúdia po absolvovaní strednej školy.

Hostia si vypočuli aj sugestívne vystúpenie študenta FF PU v Prešove Mgr. Davida Palaščáka, člena akademického senátu a Rady vysokých škôl SR za svoju alma mater. Potvrdil, že študent na PU v Prešove, počas svojho štúdia na univerzite v Prešove, rastie nielen intelektuálne, ale aj ľudsky, čo je naplnením sloganu PU v Prešove „...viac ako vzdelanie“.
Všetci prítomní mali možnosť prezrieť si moderné priestory a vybavenie Univerzitnej knižnice PU, centier excelentnosti (zaujali ich hlavne profesionálne vybavené laboratóriá Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka na FHPV PU v Prešove) a Kompetenčného centra znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, s bezpilotnou helikoptérou pre laserové skenovanie zemského povrchu slúžiace pre potreby simulácie zložitých procesov v krajine (Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU v Prešove).
Spoločné stretnutie zástupcov stredných škôl – výchovných poradcov, metodikov pre výchovné poradenstvo Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i predstaviteľov rezortu školstva v Prešovskom a Košickom kraji s vedením univerzity, ukázalo potrebu diskusie na takýchto fórach, ktorá pomôže zvyšovaniu kvality práce všetkých zúčastnených inštitúcií.

Foto: Mgr. Vladimír Piskura, AV štúdio CCKV PU v Prešove