24.04.2014

Ocenenie DS Label pre Prešovskú univerzitu v Prešove

Autor: PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.


Toto prestížne ocenenie (DS Label) je udeľované vysokoškolským inštitúciám, ktoré sa dôsledne riadia princípmi internacionalizácie európskeho vysokého školstva podľa zásad Bolonskej deklarácie (v roku 2013 bolo udelené 90 európskym inštitúciám).

DS Label potvrdzuje, že štruktúra dodatku k diplomu, ktorý vydáva Prešovská univerzita v Prešove všetkým svojim absolventom dvojjazyčne a bezplatne spĺňa všetky požiadavky stanovené Európskou komisiou. Na Slovensku sú okrem PU len štyri verejné vysoké školy, ktoré sú držiteľmi tohto ocenenia (okrem PU sú to Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

Prešovská univerzita v Prešove vydáva dvojjazyčný Dodatok k diplomu (podobne ako aj Diplom) zdarma všetkým svojim absolventom bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia.

Dodatok k diplomu je dokument, ktorý univerzita vydáva k vysokoškolskému diplomu a poskytuje štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a statusu štúdia, ktoré absolvent úspešne skončil. Dodatok k diplomu poskytuje transparentnosť a uľahčuje akademické a profesionálne uznanie kvalifikácie a dokladov o vzdelaní v Európe.

PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
prorektorka pre vonkajšie vzťahy PU v Prešove