24.04.2014

Dohoda o spolupráci s univerzitou v Španielsku

Autor: Mgr. Júlia Pivovarníková


Prešovská univerzita (PU) v Prešove urobila ďalší významný krok v svojej internacionalizácii. Rektor PU v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. a rektor Kantábrijskej univerzity v Santanderi (Španielsko) prof. José Carlos Goméz Sal, 27. 3. 2014, spoločne podpísali Dohodu o spolupráci. Cieľom tejto dohody je posilniť vzájomne prospešné vzťahy v oblasti výmenných pobytov študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov univerzít, ako aj v oblasti výmeny vedeckých publikácií. Rektori taktiež prerokovali možnosti realizácie spoločných výskumných aktivít a vzájomnej spolupráce v medzinárodných projektoch.

Dohodli sa, že v budúcnosti budú medzi univerzitami podpísané parciálne dohody  v rámci programu Erasmus +, čo našim pedagógom aj študentom opäť otvára novú možnosť -  absolvovať učebnú alebo študijnú mobilitu na univerzite v Španielsku. 
Významnosť tejto dohody spočíva aj v tom, že signátor dohody, prof. José Carlos Goméz Sal, je medzinárodne uznávaným výskumníkom v oblasti fyziky tuhých látok a špecialistom na nízkoteplotné vlastnosti látok so zameraním na magnetizmus. Už v minulosti spolupracoval s vedeckými a akademickými inštitúciami nielen na Slovensku.  Za jeho prínos pre výskum v oblasti fyziky mu rektor PU v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD.,  25. 3. 2014 slávnostne udelil čestný titul „doctor honoris causa“.

Mgr. Júlia Pivovarníková, PhDr. Miriama Knežová
Foto: archív PU v Prešove