14.07.2014

Výzvy a naplnené šance na 48. ročníku Akademického Prešova

Autor: Jozefína Šuťaková


Akademický Prešov (ďalej AP), ako už niekoľko ostatných ročníkov pripomíname, je jediným kontinuálnym festivalom s takouto tradíciou na Slovensku. AP známy i ako Súťaž umeleckej tvorivosti  vysokoškolákov sa uskutočnil od 27. apríla  do 1. mája 2014. V nedeľu, prvý festivalový deň, slávnostne otvoril ďalší – nový ročník AP prof. RNDr. René Matlovič, PhD., (rektor Prešovskej univerzity), ktorý úderným spôsobom ocenil tradíciu podujatia a vyzdvihol dlhoročnú prácu riaditeľa festivalu prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. pri jeho organizácii a kreovaní. Mottom, ktoré je zároveň povzbudením do ďalších rokov a bezpochyby i inšpiráciou dožiť sa „abrahámovín“, boli jeho myšlienky: „Univerzita je vo veku puberty, adolescencie a podujatie Akademický Prešov otvára svoj 48. ročník.“ 

Okrem oficiálnej festivalovej časti sa na prešovskej univerzite konal i predvoj – prológ AP (23. apríla), v ktorom sa predstavilo Študentské divadlo FF PU s tvorivou dielňou Konšpirácia alebo Homo etudiensis. Piatkové predpoludnie i popoludnie (25. apríla) pohltilo poľské alternatívne teleso Akademia ruchu najprv svojou podnetnou prácou na tvorivej dielni Podmienky vizuálnej komunikácie, kde predstavili prešovským amatérskym hercom jednu zo základných čŕt umeleckého súboru, a to možnosti vizuálnej komunikácie v divadelnom priestore. Prednáška Miesto. Pole akcie bola pokračovaním predpoludňajšieho programu. Jolanta Krukowska (manželka mentora a zakladateľa umeleckého súboru Wojciecha Krukowskiego) a kolektív v teoretickom náčrte či priblížení základných tvorivých postupov súboru premostila z tvorby na jej dešifrovanie, v ktorom potvrdila, že pohyb, priestor a sociálny odkaz sa nemusia vylučovať s umeleckým radikalizmom. Umelecký súbor bol bezpochyby jedným z najvýraznejších telies 48. ročníka AP, nielen pre významné postavenie v rámci poľskej alternatívnej divadelnej kultúry, ale i preto, lebo jednou z hlavných myšlienok AP je prinášať nové pohľady ako tvoriť divadlo. Divadelná skúsenosť z ich konceptuálneho, výtvarného, výrazne vizuálneho predstavenia, s nielen estetickým účinkom, ale aj s jasným, rezonujúcim, podnetným a súčasným odkazom, bola silná a očarujúca pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili. 
Po praktickom a teoretickom výstupe Akademie ruchu sa v piatkové predpoludnie konala prvá súťažná kategória festivalu – súťaž v umeleckom prednese. „Akademický Prešov je, zdá sa, elitárskejšou záležitosťou než kedysi, keď sa účasť na stretnutí s umeleckým slovom považovala za štandardnú súčasť študentského bontónu (aj preto, lebo počas neho zneli slobodnejšie tóny než zvyčajne). To však neznamená, že vývoj napreduje zlým smerom. Skôr asi poviem, že  je to vývoj prirodzenejšou cestou – ani čítanie poézie nie je masovým javom, podobne ako vzrušenie pri sledovaní divadla či nekonečné debaty o podstate umenia.“ (Juraj Rusnák; predseda poroty). 
48. ročník festivalu mal netradične štyri súťažné kategórie. Okrem umeleckého prednesu súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, súťaž študentských divadiel a nová súťažná kategória –umelecký preklad. Tento ročník potvrdil i to, že napriek neprajnému času, v ktorom sa podujatie realizuje, sa nájdu študenti, ktorí si cenia i takúto konfrontačnú možnosť a svojím výkonom potvrdia akademickú úroveň i vlastnú kvalitu. 

Výsledky v kategórii umelecký prednes: 
POÉZIA
1. miesto - Samuel Chovanec
3. miesto - Zuzana Kubáňová

PRÓZA
2. miesto - Andrea Šafránová
2. miesto - Dávid Novotný

Festival sa realizoval v priestoroch Prešovskej univerzity, Študentského divadla FF PU a v niekoľkých stabilných pridružených prešovských kultúrnych inštitúciách: v Divadle Alexandra Duchnoviča, Divadle Jonáša Záborského, v literárnej, hudobnej, filmovej i divadelnej kaviarni Christiania.
Bezpochyby, aj tento rok poskytol konfrontačnú plochu literárnym a recitátorským talentom, ale predovšetkým vysokoškolským amatérskym divadlám. Ide o celoslovenské podujatie, v ktorom sa súťažne prezentovali vysokoškolské amatérske súbory. Prehliadky sa, samozrejme, zúčastnili, hoci nesúťažne, viaceré domáce i zahraničné profesionálne telesá, spomeňme napr. VŠMU Bratislava, divadlo GUnaGU Bratislava, Divadlo P.A.T. Bratislava, Slovenské komorné divadlo Martin, Bábkové divadlo Košice, Divadlo Thália Košice, Akademia Ruchu Warszava, Teatr Przedmieście Rzeszów, Alkalmi Formáció Maďarsko, Divadelná spoločnosť Jany Micenkovej Praha atď. 

Každoročne sa stretávame s určitou vzorkou súčasných vysokoškolákov (ale aj hosťujúcich  profesionálov – hercov, spisovateľov, redaktorov, vedcov), ktorí prezentujú úvahy o svete prítomnom, minulom a mnohí i o budúcom. Úvahy zúčastnených dokumentovali pretrvávajúcu krízu umenia a poukazovali na zodpovednosť mladých ľudí za vylepšovanie tohto stavu, ako aj potrebu metamorfózy súčasného sveta. Predpoludňajší program už tradične vypĺňali besedy s poprednými slovenskými spisovateľmi, hercami, režisérmi, ako aj divadelné dielne, ktoré viedli poprední vysokoškolskí pedagógovia. Z reprezentatívnych osobností možno spomenúť napr. PhDr. Andreja  Maťašíka, PhD., PhDr. Elenu  Knopovú, PhD., doc. Mgr. Miroslava Ballaya, PhD., doc. PhDr. Juraja Letenaya, PhDr. Milana Richtera, Mgr. Petra Milčáka, PhD.,  doc. PhDr. Petra Kášu, CSc. atď.
Podujatie vyhraňuje najväčší priestor pre konštruktívnu tvorbu vysokoškolským študentom. Na tomto ročníku AP vystúpili: Teatro Colorato Bratislava, Ja a My z FF, PF UKF Nitra, Študentské divadlo VYDI Nitra, Divadlo na osmičke Nitra, Divadlo poézie Malá scéna Bratislava/Prešov, Študentské divadlo Katedry germanistiky FF UPJŠ Košice, Študentské divadlo P.A.D.A.K.  PF PU Prešov, Študentské divadlo FF PU Prešov, NAJ s.r.o. FF PU Prešov, DEJA MY z FF PU Prešov. Ide o študentské súbory, ktorých činnosť spadá pod záštitu domovských univerzít, aj vďaka ich podpore realizujú svoju tvorivú prácu. 

V kategórii Študentského divadla sa laureátmi stali:
ŠD FF PU Prešov za inscenáciu Konšpirácia alebo Homo etudiensis. 
ŠD OZ Ja a My Nitra za scénické miniatúry (Martina Palfiová: Tančiareň; Stanislava Koníčková a kol.: Projekt).
ŠD VYDI Nitra za autorskú inscenáciu Martine Doričovej Dišputa Verejná (O princovi a koňovi).

Individuálne ceny:
Teatru Colorato Bratislava a hercovi Petrovi Pavlíkovi za invenčný prístup v sólovej dramatickej forme.
Divadelnému súboru KG FF UPJŠ Košice v inscenácii H. von Kleista Rozbitý džbán a za herecké stvárnenie dramatickej postavy richtára Pavlovi Hučkovi. 

Za umelecké aktivity Andrey Šafranovej v performatívnych produkciách (Médea, Gastarbajtsterka).

Za dramaturgicky objavný prístup Diane Laciakovej a Divadlu poézie Malá scéna Bratislava / Prešov v produkcii Hviezdoslavov.
V retrospektíve by sme radi upozornili na štvrtkové (1. máj) prezentácie výsledkov divadelných workshopov. Účastníci tvorivých dielní pracovali počas niekoľkých dní na viacerých performatívnych produkciách. Za všetky spomeňme: Divadelná skúška ako téma predstavenia alebo Etuda: Partner – kolektív (K. Horák, M. Pukan, E. Kušnírová), Monodráma ako umelecký druh (D. Laciaková, F. Franko), Performance alternatívnych divadelníkov: Potkan ako téma (J. Jendrichovský, P. G. Hrbatý), Klasický dramatický text a jeho moderná inscenačná podoba: N. Machiavelli: Mandragora (V. Kozmenko-Delinde, E. Kušnírová), Téma slovenskej gastarbeiterky v multimediálnom divadelnom diele (D. Laciaková, M. Pukan, K. Horák, J. S. Sabol), Akademia Ruchu Warszawa: Podmienky vizuálnej komunikácie (J. Krukowska, J. Bałdyga), Scénický pohyb a tvorba divadelného výrazu (J. Letenay). Cez inscenačnú výpoveď, ako výsledný workshopový tvar, sa tvorcovia pokúsili divákovi priblížiť kolobeh ľudstva a hľadanie vlastnej identity. Máme na mysli  predovšetkým dve produkcie v réžii Karola Horáka a dramaturgii Mirona Pukana Verbo. Motus. Imagena a zároveň i produkciu Konšpirácia alebo Homo etudiensis.

Výsledky v kategórii Umeleckého prekladu:                                                                                                                                           1. miesto Michaela Gáliková (James Ross: Pohľadnica)
2. miesto Alena Podhorová (Jerome David Salinger: Choď k Eddiemu)
3. miesto Ivona Setteyová (Claire Keegan: Antarktída)
Čestné uznanie: Michal Mikuláš (O princovi Dobromilovi - poľská ľudová rozprávka)

Výsledky v kategórii Vlastnej literárnej tvorby:

Poézia
1. miesto Katarína Hrabčáková
2. miesto Ester Gaherová
3. miesto neudelené                                                                                                                                                                               Čestné uznania: Ivánuška Fekete Kobjelska, Stanislav Olejár 

Próza
1. miesto Radovan Potočár
2. miesto neudelené
3. miesto Matúš Mikšík
Čestné uznania: Martin Bednařík, Sonja Tokárová, Michal Mitrík, Radka Komžíková, Nikol Kovácsová, Dominik Petruška

Divadelný festival AP, s medzinárodnou účasťou súborov, aj tento rok dokumentoval, že kríza hodnôt, ktorá nás obklopuje, nie je neprekonateľná. Za najpozitívnejší prínos tohto podujatia považujem to, že festival už štyridsiaty ôsmy rok vytvára priestor pre diskusiu a konfrontáciu divákom zväčša rovnakej sociálnej, názorovej a intelektuálnej skupiny, čo možno vnímať za prínosné nie iba pre nich, ale pre celú divadelnú kultúru. Zorný uhol nazerania, predovšetkým mladej generácie, by sme mali akceptovať, pretože predstavuje spôsob a možnosť ako vylepšovať svet. Kreativita vysokoškolákov – účinkujúcich na AP demonštrovala možnosť ako prekonávať krízu a to tvorbou vlastnej generačnej výpovede, ktorá ako sa už roky potvrdzuje, nie je prinajmenšom márna. 

V závere, v mene celého organizačného tímu, vyjadrujem vďaku a uznanie za spoluprácu všetkým kultúrnym inštitúciám, ktoré festival AP – aj napriek neprajným časom – podporujú, za spoluprácu ďakujeme i RTVS, ktorá festival podporila zverejnením pútača. 

Jozefína Šuťaková
Foto: archív AP